آموزش یقه

مدل در نظرگرفته شده به صورت کت و دامن است. کت در قسمت یقه از سه بخش تشکیل شده است. بخش اول که به صورت یقه گرد ساده است و یقه اصلی را تشکیل می دهد . بخش دیگر یقه در سمت راست طراحی شده است که به صورت یک نیم تنه کوتاه که تا قسمت سمت چپ ادامه پیدا کرده است.(امتداد این بخش، برگشته و قسمتی از یقه را تشکیل می دهد). بخش نرم که تکه های تزیینی یقه روی سرشانه است.

(توجه کنید که سرشانه های این مدل کت به صورت چهار گوش است.برای ایست بهتر سرشانه با ید از اپل هایی با عرض 4 سانتی متر استفاده کنید.در صورت کوچک بودن اپل ها می توانید دو اپل روی هم بگذارید و روی آنرا روکش کنید.)

بخش اول یقه:

ابتدا اساس بالاتنه با آزادی کت را رسم کنید. شکل (1) ساسون سرشانه را بسته به پهلو منتقل کنید.
آموزش یقه - تصویر 1

(خط انتقال پنس به صورت دلخواه است)شکل(2) به علت زیپ دار بودن کت، نیازی به رسم دکمه خور نیست.

براساس فرم چهارگوش بودن سرشانه ها لازم است از نقطه B در جلو وB´ در پشت فاصله 4-3 سانتی متر بالا رفته شیب سرشانه ها را دوباره رسم کنید. شکل 2bو2a.این نقطه ها را cوc´ بنامید. خطی از نقطه های cوc´ به سمت حلقه آستین و نقطه های B وB´ رسم کنید و حلقه ها را آرایش کنید.

به این ترتیب بشیب سرشانه ها 4-3 سانتی متر به سمت بالا می رود.شکل (2bو2a)

آموزش یقه - تصویر 2

رسم بخش دوم یقه:

از بالاتنه در مرحله قبل کپی کنید.ساسون پهلوها را به ساسون زیر سینه انتقال دهید.شکل (3) از نقطه H که در خط کمر واقع شده 10-8 سانتی متر پایین آمده، فاصله 12-10 سانتی متر داخل شوید تا نقطه k به دست آید.

آموزش یقه - تصویر 3

از گودی یقه در نقطه P فاصله 18-10 سانتی متر بیرون آمده نقطه L بدست می آید.شکل (3) از نقطه L 4-3 سانتی متر ابتدا به بیرون، سپس فاصله 4-3 سانتی متر را پایین آمده نقطه O را به دست آورید.نقطهO را بهK وصل کنید.( اندازه های ارائه شده بر اساس طرح و ذوق و سلیقه شما، قابل تغییر است)همچنین نقطه Pرا با قوس 2 سانتی متر به Lوصل کنید.

رسم بخش سوم یقه:

بالاتنه پشت و جلو را از قسمت سرشانه ها روی هم گذاشته بر هم منطبق کنید. اگر سرشانه پشت بیشتر است، اضافات سرشانه را آرایش کنید.

از انتهای سرشانه، نقطه C فاصله 10-8 سانتی متر پایین آمده روی حلقه آستین جلو و پشت علامت بگذارید.شکل (4)

آموزش یقه - تصویر 4

این نقاط را E و P بنامید.از نقطه های EوP فاصله های 15-12 سانتی متر به صورت عمود داخل شده نقاط Fو G را علامت بگذارید.

از نقاط Fو G به صورت عمود به یقه وصل کنید. به این ترتیب تکه تزیینی سرشانه رسم می شود.از نقطه هایECDGF کپی کنید.

مراحل دوخت یقه:

ابتدا از تکه نیم تنه بالاتنه دوبار برش بزنید.

آموزش یقه - تصویر 5
تصویر(1) از تکه تزیینی یقه نیز 4 بار برش بزنید تکه نیم تنه یقه را (که در بخش دوم رسم کردید) در خط طرح از داخل به هم بدوزید.تصویر (2)(از خط A تا H در خط کمر)

آموزش یقه - تصویر 6

سپس درز را باریک کرده به رو برگردانیدو اتو بزنید.

آموزش یقه - تصویر 7
تصویر (3) ساسون ها را در بالاتنه اصلی بدوزید و اتو بزنید. تکه نیم تنه یقه را از سرشانه و پهلو روی بالاتنه گذاشته سوزن بزنید.تصویر(4)

آموزش یقه - تصویر 8

تکه تزیینی سرشانه را ابتدا از داخل از نقطه EFEDGI بدوزید(تصویر 5)

آموزش یقه - تصویر 9

(قسمت حلقه گردن باز می ماند.)انتهای قسمت ندوخته شده را چرت زده به رو برگردانید و اتو بزنید

تکه تزیینی سرشانه را روی حلقه گردن گذاشته سوزن بزنید

دور حلقه را با سجاف دوخته به داخل برگردانید

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه