اصطلاحاتی که در رسم یقه به کار برده میشود حلقه ی یقه: خطی است که یقه به حلقه ی گردن بالا تنه وصل میشود.


اصطلاحاتی که در رسم یقه به کار برده میشود حلقه ی یقه: خطی است که یقه به حلقه ی گردن بالا تنه وصل میشود.

خط لبه ی بیرونی: خط طرح خارجی یقه است که با توجه به مدل رسم میشود .

خط شکست یقه (برگرد یقه): خطی است که یقه از آن روی بالا تنه برمیگردد.

پایه یقه : قسمتی از یقه که بالا تر از خط گردن و دور آن قرار میگیرد.

پهنای یقه: مقدار عرض یقه طبق مدل میباشد .در یقه های پایه دار از خط برگرد تا لبه ی خارجی یقه می باشد .

نقطه ی شکست: نقطه ای روی خط پایه دکمه که خط شکست از آن شروع می شود .

نکته: قبل از رسم الگوی هر یقه ابتدا الگوی بال تنه را رسم کنید . چنانچه نیاز باشد حلقه ی یقه را تغییر دهید . محل دکمه ها و جا دکمه ها را مشخص کنید .
    
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه