الگوی بالاتنه

 

الگوی اولیه بالاتنه:

برای پهنای کادر دور سینه یا باسن هرکدام بزرگ‌تر بود تقسیم به 2 به اضافه 10 کنید. (A-B) (خط گردن)

از این نقاط بالاتنه جلو را به طرف پایین رسم و کادر را کامل کنید. (C-D) (خط کمر)

از نقاط (C-D) قد باسن را مشخص و خط آنرا رسم کنید. (E-F) (خط باسن)

بالاتنه جلو را تقسیم به 2 کنید و حاصل را از نقاط (A-B) به پایین مشخص کنید (G-H) (خط سینه)

سپس فاصله خط گردن (A-B) و خط سینه (G-H) را تقسیم به 2 کنید. خط کارور بدست می‌آید.

www.khayyat.blogfa.com

بالا تنه جلو:

6/1 دور گردن به اضافه 5/0 را روی خط گردن از سمت راست علامت زده نقطه (A)

از نقطه (A) 6/1 دور گردن به اضافه 1 را به طرف بالا رسم کنید نقطه (B)

خط A-B را تقسیم به 2 کرده خط افقی آنرا رسم کنید C-D

از نقطه B به خط C-D سرشانه را رسم کنید.

2/1 کارور جلو را روی خط کارور مشخص و به انتهای سرشانه وصل شود.

4/1 دور سینه به اضافه 1 را روی خط سینه مشخص و به کارور وصل کنید.

از وسط سینه به خط کمر خط مستقیمی رسم کنید و 2 سانت به داخل رفته دوباره به خط سینه وصل کنید.

4/1 دور باسن به اضافه یک را روی خط باسن مشخص و به خط کمر وصل کنید.

2 cm به جلوی الگو برای جادکمه اضافه کنید.

برای پنس جلو 2/1 فاصله سینه را روی خط سینه‌، کمر و باسن کوچک مشخص و خط آن را رسم کنید. سپس قد سینه را از گوشه گردن روی این خط مشخص و پنس را کامل کنید به اینصورت که روی خط کمر از اندازه مشخص شده 5/1 سانت به چپ و راست مشخص و به نوک سینه وصل شود.برای پنس سرشانه 20/1 دور سینه را از وسط سرشانه تا انتهای آن علامت بزنید و پنس را به نوک سینه وصل کنید.

دوباره همان 20/1 دور سینه را از انتهای سرشانه در راستای آن مشخص کنید اندازهای که پنس سرشانه روی خط کارور سرشانه روی خط کارور مشخص شده همان اندازه را به کارور اضافه کنید.

بعد از کامل کردن الگو 5/1 سانت به خط سینه و 1 سانت به خط کمر و باسن اضافه کنید تا لباس خیلی تنگ نشود (خط‌چینها) و از خط‌چینها برش بزنید. (به این کار شومیزیه گفته می‌شود) (شکل1)

نکته:

توجه داشته باشید کسانیکه دور سینه و باسن آنها بیشتر از 103 سانت است هنگام الگو کشیدن 4/1 دورسینه و باسن به اضافه 2 می‌شود.

www.khayyat.blogfa.com

بالا تنه پشت:

مانند قسمت جلو اندازه‌های کارور باسن و سینه را مشخص با این تفاوت که 4/1 دور سینه و باسن منهای یک شود (برای افراد چاق منهای دو – مانند قسمت جلو که توضیح داده شد.)

اختلاف بالاتنه جلو و پشت را از خط گردن بالا رفته و 6/1 دور کردن به اضافه 1 را به سمت راست مشخص کنید. A-B از نقطه B ، 2 سانت به بالا رفته و به پشت هلال کنید.

روی خط کارور 6/1 دور گردن به اضافه 5/0 را بالا رفته سپس 5/1 سانت به سمت راست. (C-D) از نقطه D 2/1 اختلاف بالا تنه پشت و جلو را بالا رفته و به پشت گردن وصل کنید تا سرشانه رسم شود.

برای پنس‌های بالاتنه پشت روی خط کمر از وسط پشت 2 سانت به سمت راست مشخص و به خط کارور و باسن وصل کنید. (این پنس در صورتی روی پارچه قیچی می‌شود که پشت لباس زیپ دوخته شود.)

باقی مانده خط کمر را تقسیم به 3 کنید. از اولین قسمت از سمت چپ 3 سانت به سمت راست رفته وسط 3 سانت را بدست آورده خط مستقیمی به خط سینه و باسن رسم و پنس را کامل کنید. سرشانه را تقسیم به 2 کرده و از هر دو طرف سرشانه به وسط آن مشخص کنید چنانچه اضافه داشت مانند شکل پنس می‌گیریم ولی چنانچه کمتر از سرشانه بود در راستای سرشانه به انتهای آن اضافه کنید. (اضافاتی که در خطوط سینه، کمر و باسن در قسمت جلو انجام دادید در این قسمت هم انجام دهید.(شکل2)

www.khayyat.blogfa.comکلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه