اندازه های اصلی : قد ، دور سینه ، دور کمر ، دور باسن ، قد آستین با سرشانه ، دور گردن ، دور مچ

اندازه های اصلی : قد ، دور سینه ، دور کمر ، دور باسن ، قد آستین با سرشانه ، دور گردن ، دور مچ
اندازه های فرعی : 
اندازه پیراهن 4/0سینه + 16/1سینه
بلندی خط حلقه 15-13 سانت + 10/1سینه
بلندی بالاتنه جلو پشت 3 سانت + 4/1 قد
خط باسن بلندی بالاتنه + بلندی حلقه
قد پیراهن 10-8 سانت –2/1قد
تیره پشت 6.5 + 8/1 سینه
گشادی کف حلقه 16/1سینه + 1 سانت –8/1سینه


الگوی پیراهن مردانه
گونیا کیند خط عمود 1 را . از نقطه 1 به اندازه بلندی خط حلقه پایین آمده نقطه 2 می شود . 
از نقطه 1 به اندازه بلندی بالاتنه پایین آمده نقطه 3 می شود . 
از نقطه 1 به اندازه بلندی خط باسن پایین آمده نقطه 4 می شود . 
از نقطه 1 به اندازه قد لباس پایین آمده نقطه 5 می شود . نقاط 2 ، 3 ، 4 و 5 را به طرف چپ گونیا می کنیم . 
نقطه 2 را به اندازه پیراهن به طرف چپ رفته نقطه 6 می¬شود . نقطه 6 را تا پایین لباس گونیا می کنیم . 
از نقطه 6 را به اندازه 2/1گشادی کف حلقه به طرف راست رفته نقطه 7 می شود . نقطه 7 را به طرف بالا گونیا می کنیم .
از نقطه 7 به اندازه 4/1بلندی خط حلقه بالا رفته نقطه 8 می شود .
از نقطه 1 به اندازه 6/1 دور گردن به طرف چپ رفته نقطه 9 می شود . 
از نقطه 9 ، 2 سانت بالا رفته نقطه 10 می¬شود . نقطه 10 را طبق نقشه به نقطه 1 وصل می کنیم . 
نقطه 11 را روی الگو مشخص می¬کنیم . از نقطه 11 ، 2 سانت پایین آمده نقطه 12 می شود . 
نقطه 10 را با خط کش به نقطه 12 وصل کرده و همین خط را به طرف چپ امتداد می دهیم . 
از نقطه 8 ، 1.5-1 سانت به طرف چپ رفته نقطه 13 می شود . 
از نقطه 1 به اندازه 6/1 دور گردن + 0-0.5 سانت ( 0 برای یقه های کیپ و استفاده از کراوات + 0.5 سانت برای حالتهای اسپرت +0.5 سانت) پایین آمده نقطه 14 می شود . 
نقطه 1 را با خط چین به نقطه 8 وصل کرده روی این خط اندازه 6/1 دور گردن را اندازه زده ، نقطه 15 می شود . 
نقطه 10 را طبق نقشه به نقاط 14 و 15 وصل می¬کنیم . طوق گردن جلو رسم می شود . 
از نقطه 12 ، 2 سانت به طرف چپ رفته نقطه 16 می شود . 
از نقطه 6 ، 5-3 سانت پایین آمده نقطه 17 می¬شود . 
نقطه 16 را طبق نقشه به نقاط 13 و 17 وصل می¬کنیم ، حلقه آستین لباس رسم می شود . 
نقطه 17 را به مرکزیت نقطه 13 به طرف راست پرگاری می کنیم . 
از نقطه 17 روی خط پرگاری 3-2 سانت (چاقی یا لاغری) علامت زده نقطه 18 می شود . نقطه 18 را طبق نقشه به هلال 17-13 وصل می کنیم . 
از نقطه 10 روی خط کج به اندازه قدآستین با سرشانه را علامت زده نقطه 19 می شود . 
نقطه 19 را به اندازه 2/1 دور مچ + 3 سانت برای پیلی دم دست به طرف پایین گونیا کرده نقطه 20 می شود .
نقطه 20 را با خط صاف به نقطه 18 وصل می کنیم . 
فاصله بین نقاط 1 ، 10 ، 16 ، 13 ، 17 ، 5 ، 1 : الگوی پشت 
فاصله بین نقاط 14 ، 13 ، 10 ، 16 ، 13 ، 17 ، 5 ، 14 : الگوی جلو 
فاصله بین نقاط 16 ، 13 ، 18 ، 20 ، 19 ، 16 الگوی آستین می¬باشد که از خط 19-16 روی دولا بسته پارچه گذاشته می شود . 

تغییرات الگو برای پیراهن مردانه : 
تغییرات الگوی جلو : 
از خط وسط جلو برای جادکمه 2 سانت خارج شده تا پایین لباس امتداد می دهیم . 
برای سجاف 4-2 سانت از بعد از جادکمه خارج می¬شویم . برای قسمت سجاف ابتدا خط جادکمه را تا کرده سپس قسمت بالای سجاف را قیچی می ¬کنیم . برای برش سرشانه از نقاط 1و2 در دو سر سرشانه هر کدام 6-4 سانت پایین آمده نقاط 3 و 4 می شود .
نقاط 3و4 را با خط صاف به یکدیگر وصل می کنیم . 
محل جیب در الگوی جلو همیشه 2 سانت بالای خط سینه می¬باشد و جیب به حلقه آستین نزدیکتر از خط وسط جلو می¬باشد . معمولی¬ترین اندازه جیب 13*12 سانت می¬باشد . (3-2 سانت به خط پهلو نزدیکتر است .)
در یقه گرد وقتی سجاف سرخود می زنیم برای رسم سجاف 4-2 سانت خارج می¬شویم . هنگام قیچی کردن این خط ، خط جادکمه را تا می¬کنیم سپس طوق گردن را قیچی می¬کنیم تا سجاف مثل طوق گردن بریده شود . در غیر این صورت سجاف در قسمت یقه کم می آورد . 

تغییرات الگوی پشت : 
از نقطه 5 در سرشانه ، 10-8 سانت پایین آمده نقطه 6 می¬شود . نقطه 6 را به خط وسط پشت گونیا می کنیم . 
در صورتیکه بخواهیم در زیر برش پیلی داشته باشیم از نقطه 7 ، 2 سانت خارج شده تا پایین لباس امتداد می دهیم . 

اجرا : 
سرشانه های جلو و پشت را به شکلی که حلقه¬ها در امتداد هم قراربگیرند ، به یکدیگر چسباده و خطهای 4-3 و 7-6 را قیچی می-کنیم . قسمت بالای الگو یک تکه می شود . 

برش : 
دو برش الگوی جلو و الگوی آستین روی دو لای باز پارچه درآورده می شود . 
الگوی پشت را از خط وسط روی دو لای بسته پارچه و تکه سرشانه را از خط وسط پشت روی دولای بسته پارچه دراورده می-شود . 

تغییرات الگوی آستین : 
همیشه 3/2 پهنای مچ از قد آستین کم می شود . 
برای محل بلیطی یک طرف الگو را برای پشت آستین در نظر گرفته ، فاصله بین خط وسط آستین تا پهلوی سمت چپ را نصف کرده (فاصله نقاط 9-8 ) نقطه 10 می شود . 
از نقطه 10 خطی به ارتفاع 12-10 سانت و موازی خط آستین رسم می کنیم . محل بلیطی همیشه در موقع برش زوی پارچه قیچی می شود . 
میزان پارچه : افراد لاغر : 1.5 متر عرض 150 
افراد چاق : 1.7 متر عرض 150


نکات دوخت پیراهن مردانه : 
1- هنگام دوخت پایه یقه وقتی یک طرف را از ابتدا شروع به دوختن می کنیم تا وسط پایه یقه ، برای دوخت سمت دیگر ، برای اینکه دو طرف کاملاً قرینه شوند ، بعد از دوخت یک طرف ، یقه را از زیر چرخ درمی آوریم و زیر آن کپی قرار میدهیم . 
یقه را دولا می کنیم (دقیق) روی قسمت دوخته شده رولت می کنیم و طرف دیگر پایه را از روی رولت جدید می دوزیم.
2- برای وصل کردن مچ به آستین ابتدا و انتهای مچ را به دو طرف بلیطی می¬کنیم . 7-6 سانت بعد از بلیطی (قسمت پنس) دو پیلی بسته به مقداری که برای آستین اضافه گذاشتیم می دهیم ، بطوریکه پیلی ها به سمت بلیطی پهن باشد.
3- قبل از دوخت یقه ، سسجاف را اور می کنیم . 
4- حلقه بعد از دوختن و قبل از درز آستین و درز پهلو اور می شود . 
5- پهلو و درز آستین هم با هم اور می شود . 

نکته : 
اگر پیراهن مردانه داشته باشیم و خواستیم از روی آن بدوزیم ، فاصله زیر بغل تا جادکمه را اندازه می زنیم ، بدون در نظر گرفتن جادکمه این مقدار اندازه لباسی می باشد که از این اندازه دور سینه را بدست می آوریم ، دور تا دور پایه یقه را اندازه می زنیم منهای 4 سانت (جادکمه) و 2-1 سانت دیگر می¬کنیم (به دلیل اینکه پارچه بزرگتر از دور واقعی یقه است) تا دور یقه بدست آید . 

مراحل دوخت پیراهن مردانه : 
1- به قسمت سجاف لایی زده می شود . 
2- جیب روی محل مشخص شده دوخته می شود . 
3- بلیطی آستین دوخته می شود . 
4- 10 سانت زیر بغل آستین از پایین آستین دوخته و سپس مچ وصل می شود . 
5- تکه جدای سرشانه به جلو و پشت وصل می¬شود و اتو می شود . 
6- حلقه آستین به لباس دوخته می شود . 
7- در زیر بغل یکسره تا مچ آستین دوخته می¬شود . 
8- لباس پرو شده و 2/1 یقه پروشده بدون در نظر گرفتن جادکمه و سجاف اندازه زده می شود . 
9- یقه کشیده شده و برش زده می شود ، لایی چسبانده می شود و به لباس وصل می شود . اگر از ل��یی پیراهن مردانه که مخصوص است استفاده کنیم، این لایی چسباندندی نیست بلکه با 2 میلیمتر جای دوخت به یقه دوخته می شود.
10- دوخت قسمت پایین پیراهن . 

یقه مردانه پایه جدا : 
برای پیراهن مردانه فقط از این یقه استفاده می شود . 
گونیا کنید خط عمود 1 را . از نقطه 1 به اندازه 2/1 یقه پرو شده (بدون در نظر گرفتن جادکمه و سجاف سرخود پیراهن مردانه) به طرف چپ رفته نقطه 2 می¬شود . 
نقطه 2 را به طرف بالا گونیا می کنیم . از نقطه 2 ، 2 سانت بالا رفته نقطه 3 می شود . نقطه 3 را طبق نقشه به وسط خط 2-1 وصل کرده ، این خط را در امتداد همین هلال به طرف چپ 2 سانت امتداد می¬دهیم نقطه 4 می شود . 
سپس از نقطه 3 ، 3 سانت بالا رفته ، نقطه 5 می شود . نقطه 5 را طبق نقشه به نقطه 4 وصل می کنیم . 
از نقطه 1 ، 3 سانت بالا رفته نقطه 6 می شود . نقطه 6 را ابتدا چند سانتیمتر گونیا کرده ، سپس طبق نقشه به نقطه 5 وصل می کنیم . پایه یقه مردانه طراحی می شود . 
جهت کنترل ، فاصله بین 4-1 باید با فاصله بین خط وسط پشت تا انتهای جادکمه روی لباس پرو شده برابر باشد . 

قسمت بالای یقه مردانه : 
از نقطه 5 ، 1 سانت به طرف راست روی یقه جدا کرده نقطه 7 می¬شود . از نقطه 6 ، 5-3 سانت ( برای مردانه 4-3 سانت کافی است ) بالا رفته نقطه 8 می شود . 
نقطه 8 را ابتدا 2-1 سانت گونیا کرده سپس طبق نقشه به نقطه 7 وصل می¬کنیم . 
از نقطه 5 برای پیراهن مردانه 6 سانت و برای پیراهن زنانه 10 سانت بالا رفته نقطه 9 می شود . 
از نقطه 9 ، 3 سانت به طرف چپ رفته نقطه 10 می شود . نقطه 10 را با خط صاف به نقطه 7 وصل می کنیم . 
از نقطه 8 ، 5-4 سانت بالا رفته نقطه 11 می شود . نقطه 11 را ابتدا 3-2 سانت گونیا کرده سپس با هلال خیلی کم به نقطه 10 وصل می کنیم . 
فاصله بین نقاط 1 ، 6 ، 7 ، 4 ، 3 ، 1 الگوی پایه یقه می باشد که دو بار روی دولای بسته پارچه از خط 6-1 درآورده می شود و فاصله بین نقاط 8 ، 11 ، 10 ، 7 ، 8 الگوی برگرد یقه می باشد که از خط 11-8 دو بار روی دو لای بسته پارچه درآورده می شود . 
در موقع دوخت ، در صورتیکه از لایی مخصوص یقه استفاده کنیم ، به تکه های یقه لایی چسب نمی چسبانیم و لایی یقه با 2 میلی متر جای دوخت بریده می شود . 
در صورتیکه از لایی چسب استفاده کنیم به تمام تکه های یقه زیر و رو لایی می چسبانیم . 


    
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :
عبدلرحیم صداقت فرد شنبه 15 آذر 1393 ساعت '6:3
باسلام وتشکر از زحماتتان کاش اول الگو را ترسیم می کردید بعد روی آن تقسیم بندی را توزیع می دادید چون برای مبتدیان نا مفهوم است موفق باشید
شیرین 24 یکشنبه 30 آذر 1393 ساعت '8:59
عاشق طراحی و خیاطی برای آقایون هستم....خیلییییییییییی ممنون

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه