اندازه گیری بالاتنه

 

اساس بالاتنه به روش گرلاوین

مهمترین عامل در برش و دوخت هر نوع لباس،اندازهگیری صحیح میباشد.قبل از شروع کار،لباس زیر مناسبی به تن کنید،که بعدها نیز در زیر

لباسهای مختلف به تن خواهید نمود.زیرا تعویض نوع لباس زیر،باعث تغییر

فرم اندام خواهد شد،واز طرفی لباس زیر یکسره(زیر پوش)کار اندازه گیری را به مراتب آسان تر می نماید.

ابتدا نام فرد مورد نظر ونیز تاریخ روز را در دفتر یادداشت کنید.نوار باریکی را

دور کمر شخص مورد نظر،طوری محکم بگیرید که فرورفتگی کمر به خوبی

مشخص گردد.سپس آن را نسبتاً تنگ،در محل تعیین شده ببندید واندازه ها به ترتیب زیر گرفته ویادداشت کنید.

اندازه های طولی

1-قد بالاتنه پشت:متر را پشت گردن روی اولین مهره ستون فقرات قرار داده وتا خط کمر اندازه بگیرید.

2-قد بالاتنه پشت تا زمین:در همان حال با دست چپ،متر را روی خط کمر ثابت نگهداشته،بلندی قد پشت تا زمین را از اولین ستون فقرات تا زمین اندازه بگیرید.

3-قد بالاتنه جلو:متر را روی فرورفتگی گودی گردن در قسمت جلو قرار داده وتا خط کمر اندازه بگیرید

4-قد بالاتنه جلو تا زمین:سپس همانند اندازه گیری در پشت،بلندی قد تا زمین را اندازه بگیرید.

5-قد پهلو(کنفورماسیون):متر را روی اولین مهره در پشت گردن قرار داده واز روی شانه به حالت کشیده رد کرده وتا خط کمر در قسمت پهلو اندازه بگیرید.

6-فاصله دامن تا زمین:این فاصله مطابق سلیقه پوشنده است.فاصله لبه تا زمین را اندازه گرفته واز سه قد پشت وجلو وپهلو(کنفورماسیون)دامن کسر کنید تا اندازه قد دامن بدست بیاید.

7-بلندی سینه:متر را در گودی گردن قرار داده و فاصلهْ آن را تا برجستگی سرسینه اندازه بگیرید وسپس به اضافهْ یک سانتیمتر نموده ویادداشت نمایید.

بلندی یا طول سینه+یک سانتیمتر......

اندازه های عرضی

8:دور سینه:متر را دور سینه به گونه ای قرار دهید،که نه زیاد چسبان ونه

زیاد آزاد باشد واز بر جسته ترین نقطه سینه بگذرد تا یک خط افقی موازی با

خط کمر ایجاد کند.سپس اندازه بدست آمده را نصف نموده و به اضافه 2 سانتی متر،یادداشت کنید.

9-فاصله سینه:فاصله مابین دوبرجستگی سینه را اندازه زده وسپس نصف نموده،یادداشت کنید.

10-دور باسن بزرگ:ابتدا خط کش را موازی با بدن،به شکلی که یک سر خط

کش روی برجستگی شکم وانتهای آنبه صورت مستقیم روی زمین قرار گیرد

وسپس متر را دور برجسته ترین محل باسن اندازه بگیریدوعدد بدست آمده را نصف کنید.

11-بلندی باسن بزرگ:ودر همان حال با سر دیگر متر بلندی باسن بزرگ تا خط کمر را انازه بگیرید.

12-دور کمر:متر را دور کمر قرار داده وآن را اندازه بگیرید.عدد بدست آمده را نصف نموده یادداشت کنید.

13-کارورجلو:در قسمت جلو،فاصله اتصال دستها به اندام را اندازه گرفته واین اندازه را نصف کنید.

14-کارور پشت: فاصله اتصال دستها به اندام را در قسمت پشت اندازه گرفته واین اندازه را نصف کنید.

15-دور گردن:متر را به صورت حلقه،دور تا دور طوق گردن را اندازه بگیرید.

16-سرشانه:متر را در ابتدای محل اتصال گردن به اندام قرار داده واز آنجا تا محل اتصال دست به اندام اندازه بگیرید.

17-قد آستین:ابتدا کف دست را روی پهلو قرار دهید.سرمتر را در محل وصل

دست به اندام روی بازوقرار داده،وتا آرنج را اندازه گرفته یادداشت کنید وسپس ادامهً متر را روی ساعد قرار داده،تا مچ را اندازه بزنید.

18-دور بازو:دور بازو را در برجسته تری قسمت بازو به صورت معمولی اندازه بگیرید.

19-دور مچ:دور مچ را به صورت معمولی اندازه گرفته،نصف نموده،وآن را به اضافه 1cmکنید.

20-دور حلقه آستین:متر را دور حلقه آستین در محل اتصال دست به اندام قرار داده وبه صورت حلقه ای اندازه بگیرید.

اندازه گیری بالاتنه - تصویر 1نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه