کمر بند راست: این کمر بند روی خط کمر قرار میگیرد. عرض آن ۵/۲تا ۸ سانتیمتر می باشدبرای رسم الگو مستطیلی به طور دور کمر عرض دو برابر پهنای مورد نظر برای کمر رسم کنید

۱-کمر بند راست:

این کمر بند روی خط کمر قرار میگیرد. عرض آن ۵/۲تا ۸ سانتیمتر می باشدبرای رسم الگو مستطیلی به طور دور کمر عرض دو برابر پهنای مورد نظر برای  کمر رسم کنید
در سمت چپ الگو ۳ سانتیمتر برای روی هم آمدن (پایه دکمه)اضافه کنید.
خط وسط جلو و خط وسط پشت و خط پهلو را روی الگو مشخص کنیدخط تا را در عرض الگو مشخص کنید*الگو در راه (طول) پارچه قرار میگیرد و به اندازه عرض کمر +۱سانتیمتر لایی می شوددر صورتی که از پارچه بیراه (عرض) استفاده می شود لازم است تما کمر لایی شود

** در روی پارچه ۱ سانتیمتر برای الگو اضافه درز در نظر گرفته شود.

 ۲-کمربند منحنی:
این کمربند پایی خط کمر قرار میگیرد و عرض آن حد اکثر ۵ سانتیمتر استروی الگوی دامن از خط وسط جلو و پشت و پهلوها به اندازه ی پهنایمورد نظر برای کمر پایین بیاییدخط جدید را رسم کنید
الگور را از این خط قیچی کنید مسططیلی به طول کمر و عرض پهنای کمر بند رسم کنید
خط وسط جلو و خط پهلو را روی الگو مشخص کنید

خطوطی را در این یک دوم فاصله وسط جلو و  وسط پشت  تا پهلو روی الگو رسم کنیدخط جدید کمر را از روی الگو دامن یا اندام اندازه بگیریدروی الگوی کمربند خطوط مستقیم را قیچی کنید به طوری که الگو در بالا جدا نشود در خطوط قیچی شده اوزمان دهید تا اندازه خط جدید کمر بدست آید۵/۱ سانتیمتر برای پایه دکمه به دو طرف الگو اضافه کنیدمیتوان به جای رسم الگوی کمربند تکه های قیچی شده دامن را کنار هم قرار دهید در خط پهلو۲۵/۰ سانتیمتر روی هم بیاورید*الگو را روی پارچه دولای باز قرار دهید خط بالای کمر درز  دارد و در یک سمت کمر لایی می شود

۳-کمربند راست پایین تر از خط کمر:
این کمربند پایین تر از خط کمر قرار میگیرد و عرض آن حد اکثر ۲تا ۵/۲سانتی متر استروی الگوی دامن از خط وسط جلو و پشت و پهلو حد اکثر تا ۵ سانتی مترپایین بیایید
خط جدید کمر را رسم کنید  الگو را از خط جدید کمر قیچی کنیدخط جدیدکمر را اندازه بگیرید الگویی مانند کمربند راست رسم کنید کهطول آن به اندازه خط جدیدکمر و عرض آن دو برابر  پهنای مورد نظر برای کمر باشد
مقدار پایه دکمه را میتوانید ۳ سانتیمتر در سمت چپ الگو یا ۵/۱ سانتیمتربه دو طرف اضافه کنید
* الگو در راه پارچه قرار میگیرد و به اندازه ی عرض کمر +۱ سانتیمتر لایی میشود 

۴-کمربند سجافدار :
این دامن کمربند جداگانه ندارد و فقط در کمر سجافدار میشود روی الگوی دامنخط سجاف را موازی خط کمر ر سم کنید.
عرض سجاف ۵ سانتیمتر میباشد و الگوی سجاف را روی کاغذ جداگانه رولت کنید. در روی الگوی رولت شده ساسون ها را ببندید و تکه های جلو و پشت را از خط پهلو کنار هم قرار دهید
*الگو را از خط وسط جلو روی دولای بسته پارچه قرار هید تمام سجاف لایی می شود .

۵- کمربند سرخود :
دامن کمربند جداگانه ندارد و عرض کمربند به الگو اضافه میشودو بالا تر از خطکمر قرار میگیرد عرض الگوی کمر برابر ۵ سانتیمتر است. روی الگوی دامناز وسط جلو وسط پشت پهلوها و ساسون ها به اندازه ی پهنای مورد نظربرای کمر بالا بروید دقت کنید که خط ساسون ها و و خطوط پهلو به طور عمود و موازی با وسط جلو و پشت امتداد پیدا کند
خط کمر جدید را موازی با خط اصلی کمر رسم کنید خط اصلی کمر خط سجاف میباشد
کاغذی زیر الگو قرار دهید و الگوی سجاف را روی آن رولت کنید ساسون ها رادر روی الگوی سجاف ببندیدسجاف در پهلو ها درز میخورد .
*سجاف جلو از خط وسط روی دولای بسته قرار میگیرد سجاف پشت روی  دولایباز قرار میگیردتمامی سجاف لایی میشود

            
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه