تغییرات مکان ساسون

 

ساسون جلو

ساسون سر شانه ی اولیه را میتوان به :

۱-وسط سرشانه

۲-حلقه آستین

۳-خط پهلو

۴-خط کمر یا ساسون فرانسوی

۵-خط وسط جلو

۶-خط گردن

تغییرات مکان ساسون - تصویر 1

برای انتقال ساسون خطی از محل تعیین شده برای انتقال ساسون روی

 الگوی اولیه رسم کنید

این خط را قیچی کنید و ساسون اولیه را ببندید

ساسون جدید در خط قیچی شده به دست می آید

 

نکته ۱:انتقال ساسون در الگو با توجه به مدل برای دوخت لباس ،ایجاد برش،

ایجاد چین یا مدل سازی های مختلف دیگر انجام میشود

نکته ۲ :در صورتی که ساسون روی لباس دوخته میشود از طول ساسون روی

 الگو ۲ سانتیمتر کم کنید

نکته ۳ :خطوط ساسون رابا کمی انحنا اصلاح کنید 

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه