جدول اندازه گیری 34-40

۴۰۳۸۳۶۳۴اندازه ها
۹۲۸۸۸۶۸۰سینه
۷۲۶۸۶۴۶۰کمر           
۹۷۹۳۸۹ ۸۵باسن
۳۵.۴۳۴.۴۳۲.۴۳۲.۴کارور پشت
۳۲.۶۳۲.۴۳۱.۲۳۰کارور جلو
۱۲.۵۱۲.۲۵۱۲۱۱.۷۵سرشانه
۳۸۳۷۳۶۳۵گردن
۷.۶۷۶.۴۵.۸پهنای ساسون
۲۹.۶۲۸.۴۲۷.۲۲۶بازو
۱۶.۵۱۶۱۵.۵۱۵مچ دست
۲۴.۵۲۴۲۳.۵۲۳مچ پا
۲۱.۵۲۱۲۰.۵۲۰ساق پا
۴۰.۵۴۰۳۹.۵۳۹بالاتنه پشت
۴۰.۵۴۰۳۹.۵۳۹بالاتنه جلو      
۲۱.۵۲۱۲۰.۵۲۰بلندی کف حلقه(گودی حلقه آستین)              
۵۹۵۸.۵۵۸۵۷.۵بلندی زانو
۲۰.۹۲۰.۶۲۰.۳۲۰بلندی باسن
۱۰۵۱۰۴۱۰۳۱۰۲از کمر تا زمین
۲۸.۷۲۸۲۷.۳۲۶.۶برامدگی ران(بلندی فاق)
۵۹۵۸.۴۵۷.۸۵۷.۲بلندی آستین
۵۳۵۲.۴۵۱.۸۵۱.۲بلندی آستین در پارچه کشی
۲۱.۵۲۱.۵۲۱۲۱اندازه ی مچ آستین در پیراهن
۱۴۱۳.۷۵۱۲.۵۱۲.۲۵اندازه ی مچ آستین دو تکه
۲۲.۵۲۲۲۱.۵۲۱گشادی لبه ی شلوار
۱۹۱۹۱۸.۵۱۸.۵گشادی لبه ی شلوار تنگ
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه