جدول اندازه گیری 42-48

۴۸۴۶۴۴۴۲اندازه ها
۱۱۲۱۰۷۱۰۲۹۷سینه
۹۲۸۷۸۲۷۷کمر           
۱۱۷۱۱۲۱۰۷۱۰۲باسن
۴۰.۲۳۹۳۷.۸۳۶.۶کارور پشت
۳۹.۵۳۸۳۶.۵۳۵کارور جلو
۱۳.۷۱۳.۴۱۳.۱۱۲.۸سرشانه
۴۲.۸۴۱.۶۴۰.۴۳۹.۲گردن
۱۰۹.۴۸.۸۸.۲پهنای ساسون
۳۶۳۴.۴۳۲.۸۳۱بازو
۱۸.۵۱۸۱۷.۵۱۷مچ دست
۲۶.۲۲۶.۳۲۵.۷۲۵.۱مچ پا
۲۳.۹۲۳.۳۲۲.۷۲۲.۱ساق پا
۴۲.۵۴۲۴۱.۵۴۱بالاتنه پشت
۴۳.۷۴۲.۹۴۲.۱۴۱.۲بالاتنه جلو      
۲۳.۵۲۳۲۲.۵۲۲بلندی کف حلقه(گودی حلقه آستین)              
۶۱۶۰.۵۶۰۵۹.۵بلندی زانو
۲۲.۱۲۱.۸۲۱.۵۲۱.۲بلندی باسن
۱۰۹۱۰۸۱۰۷۱۰۶از کمر تا زمین
۳۱.۵۳۰.۸۳۰.۱۲۹.۴برامدگی ران(بلندی فاق)
۶۱۶۰.۵۶۰۵۹.۵بلندی آستین
۵۵۵۴.۵۵۴۵۳.۵بلندی آستین در پارچه کشی
۲۳.۵۲۳۲۲.۵۲۲اندازه ی مچ آستین در پیراهن
۱۵۱۴.۷۵۱۴.۵۱۴.۲۵اندازه ی مچ آستین دو تکه
۲۴.۵۲۴۲۳.۵۲۳گشادی لبه ی شلوار
۲۱۲۰.۵۲۰۱۹.۵گشادی لبه ی شلوار تنگ
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه