جدول اندازه گیری 50-56

۵۶۵۴۵۲۵۰اندازه ها
۱۳۲۱۲۷۱۲۲۱۱۷سینه
۱۱۲۱۰۷۱۰۲۹۷کمر           
۱۲۷۱۳۲۱۲۷۱۲۲باسن
۴۵۴۳.۸۴۲.۶۴۱.۴کارور پشت
۴۵.۵۴۴۴۲.۵۴۱کارور جلو
۱۴.۹۱۴.۶۱۴.۳۱۴سرشانه
۴۷.۶۴۶.۴۴۵.۲۴۴گردن
۱۲.۴۱۱.۸۱۱.۲۱۰.۶پهنای ساسون
۴۳.۲۴۱.۴۳۹.۶۳۷.۸بازو
۲۰.۵۲۰۱۹.۵۱۹مچ دست
۲۹.۳۲۸.۷۲۸.۱۲۷.۵مچ پا
۲۶.۳۲۵.۷۲۵.۱۲۴.۵ساق پا
۴۳.۶۴۳.۴۴۳.۲۴۳بالاتنه پشت
۴۶۵۴.۵۴۵۴۴.۵بالاتنه جلو      
۲۶.۳۲۵.۶۲۴.۹۲۴.۲بلندی کف حلقه(گودی حلقه آستین)              
۶۲۶۱.۷۵۶۱.۵۶۱.۲۵بلندی زانو
۲۲.۹۲۲.۷۲۲.۵۲۲.۳بلندی باسن
۱۱۱۱۱۰.۵۱۱۰۱۰۹.۵از کمر تا زمین
۳۵.۵۳۴.۵۳۳.۵۳۲.۵برامدگی ران(بلندی فاق)
۶۱.۸۶۱.۶۶۱.۴۶۱.۲بلندی آستین
۵۵.۸۵۵.۶۵۵.۴۵۵.۲بلندی آستین در پارچه کشی
۲۵.۵۲۵۲۴.۵۲۴اندازه ی مچ آستین در پیراهن
۱۶۱۵.۷۵۱۵.۵۱۵.۲۵اندازه ی مچ آستین دو تکه
۲۷.۸۲۷۲۶.۲۲۵.۴گشادی لبه ی شلوار
۲۴.۸۲۴۲۳.۲۲۲.۴گشادی لبه ی شلوار تنگ
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه