جیب دو فیلتابی منحنی با مغزی

جیبی که در تصویر روبرو مشاهده می کنید یک جیب دو فیلتابی منحنی شکل است که فیلتاب‌های آن مغزی دارند. در صورتی که تا به حال جیب فیلتابی با مغزی ندوخته اید سعی کنید قبل از دوختن این جیب ابتدا چندین بار دوختن جیب دومغزی ساده را تمرین کنید. برای دوختن این جیب به دو تکه مستطیل، یکی از جنس آستر برای کیسۀ جیب، و دیگری از جنس پارچه به عنوان سجاف، یک پایۀ زیپ‌دوزی قابل تنظیم ، نوار اریب و دو تکه قیطون هر کدام به طول 8/3 سانتی‌متر بلندتر از خط دهانۀ جیب نیاز دارید. ابعاد آستر و سجاف در زیر داده شده است:

عرض آستر: خط دهانۀ جیب + 5 سانتی متر . طول آستر : دوبرابر قد جیب - 5 سانتی متر

عرض سجاف: خط دهانۀ جیب + 5 سانتی متر . طول سجاف: ارتفاع منحنی + 10سانتی‌متر

1- ابتدا نوارهای مغزی را با نوار اریب و قیطون آماده کنید. روش دوختن نوار مغزی را می‌توانید در ماهنامۀ شماره 25کوک بخوانید.

2- خط مرکزی جیب را در سمت روی پارچه، به صورت یک منحنی بکشید. (در شکل این خط به صورت یک خط ممتد نشان داده شده است.) برای دو انتهای جیب دوخط نشانه بگذارید. یک خط موازی با خط مرکزی جیب به فاصلۀ 6 میلی‌متر پایین‌تر از آن به صورت خط‌چین بکشید.

جیب دو فیلتابی منحنی با مغزی - تصویر 1

3- خط دهانۀ جیب را با کاربن به سجاف منتقل نمایید طوری که این خط حدوداَ وسط تکۀ سجاف قرار بگیرد. سپس از روی خط کپی شده با درجۀ استاندارد چرخ (5/2) بدوزید. بالای خط دوخت، 2 سانتی‌متر اضافه‌درز علامت بگذارید و با قیماندۀ پارچه را از روی خط علامت‌گذاری‌شده بچینید.

جیب دو فیلتابی منحنی با مغزی - تصویر 2

4- سجاف را روی کیسۀ جیب قرار دهید. دقت کنید که لبه‌های این دو تکه در قسمت بالای مستطیل کجا روی هم قرار می گیرند این نقاط را علامت بگذارید تا در مراحل بعدی بتوانید به درستی آنها را روی هم تنظیم نمایید.

جیب دو فیلتابی منحنی با مغزی - تصویر 3

5- لباس را طوری قرار دهید که روی آن به سمت بالا باشد. سپس یکی از فیلتاب‌های مغزی شده را روی دهانۀ جیب بگذارید طوری که لبۀ مغزی‌دار آن روی خط‌چین قرار بگیرد و مطابق شکل لبه‌های باز به سمت بالا باشند. سپس فیلتاب را دقیقاٌ از کنار مغزی بدوزید . دوخت را از خط انتهای جیب با بخیۀ ریز (5/0 میلی‌متر) شروع کنید و تا خط انتهای دهانۀ جیب ادامه دهید.

جیب دو فیلتابی منحنی با مغزی - تصویر 4

6- موقعیت سوزن را به سمت مخالف جابه‌جا کنید. نوار مغزی دوم را کنار مغزی اولی بگذارید طوری که سمت مغزی دار آن دور از مغزی اول قرار داشته باشد. سپس مغزی دوم را زیر سوزن چرخ ببرید و تا جایی که ممکن است آن را به سمت مغزی اول هل بدهید. از علامت شروع دوخت جیب با بخیۀ ریز شروع به دوختن کنید و هنگام دوختن همچنان با دستتان مغزی دوم را به سمت مغزی اول فشار دهید. برای اینکه دو انتهای جیب کلفت نشود از دو انتهای نوار مغزی‌ها کمی از انتهای قیطون ها بچینید طوری که در نهایت طول قیطون درون نوار اریب‌ها کمی از طول خط دهانۀ جیب کوتاه‌تر شود.

جیب دو فیلتابی منحنی با مغزی - تصویر 5

7- اضافه‌درز سجاف را تا خط دوخت همانند شکل چرت بزنید.

جیب دو فیلتابی منحنی با مغزی - تصویر 6

8- سجاف را مطابق شکل روی مغزی ها قرار دهید و با سوزن ته‌گرد نگه‌دارید طوری که روی آن به سمت پایین و روی لباس قرار بگیرد و خط دوخت سجاف روی خط مرکزی دهانۀ جیب ( بین دو مغزی ) باشد. با دست، از روی خط دوخت سجاف کوک بزنید تا سجاف به لباس وصل شود. سوزن‌ها را بیرون بیاورید.

جیب دو فیلتابی منحنی با مغزی - تصویر 7

9- کار را به سمت پشت برگردانید و از روی خط دوخت بالایی سجاف را به لباس بدوزید. هنگام دوختن با بخیۀ ریز چرخ بدوزید.

جیب دو فیلتابی منحنی با مغزی - تصویر 8

10- کار را به سمت رو برگردانید. تکه‌های اضافه‌درز سجاف را که چرت زده‌اید به سمت بالا تاکنید و با سوزن ته‌گرد روی سجاف نگه‌دارید. دلیل این کار جلوگیری از درگیرشدن این تکه‌ها در دوختی است که در مرحلۀ بعدی انجام می‌دهید.

جیب دو فیلتابی منحنی با مغزی - تصویر 9

11- کیسۀ جیب را روی لباس بگذارید طوری که روی آن به سمت روی لباس باشد و لبۀ بالای آن روی مغزی ها قرار داشته باشد. لبه‌های بالایی کیسه و سجاف را به همان شکلی که در مرحلۀ 7 روی هم تنظیم کرده بودید با هم تنظیم نمایید. برای این کار لازم است لبه‌های صاف و آزاد سجاف در دو طرف خط دهانۀ جیب به سمت بالا برگردانید و لبه‌های بالای کیسۀ جیب را روی آن تنظیم نمایید. کیسۀ جیب را به همین شکل روی لباس با سوزن ته‌گرد نگه دارید.

جیب دو فیلتابی منحنی با مغزی - تصویر 10

12- کار را به سمت پشت برگردانیدد و از روی خط دوخت پایینی بدوزید تا کیسۀ جیب به لباس وصل شود.

جیب دو فیلتابی منحنی با مغزی - تصویر 11

13- اضافۀ پارچۀ کیسۀ جیب را در بالای خط دوخت منحنی بچینید و در قسمت‌های منحنی اضافه‌درز چرت بزنید.

جیب دو فیلتابی منحنی با مغزی - تصویر 12

14- در این مرحله مشابه جیب های دوفیلتابی ساده باید خط دهانۀ جیب را دقیقاٌ در بین دو خط دوخت برش بزنید و 5/1 -2 سانتی متر مانده به انتهای خط دهانۀ جیب، برش را به صورت اریب تا انتهای دو خط دوخت ادامه دهید تا دو مثلث کوچک در دو انتهای جیب تشکیل شود.

جیب دو فیلتابی منحنی با مغزی - تصویر 13

15- سجاف، کیسۀ جیب و انتهای فیلتاب‌ها را از شکافی که برش زده اید به سمت داخل لباس برگردانید. سجاف و کیسۀ جیب را به سمت پایین تاکنید. اضافه‌درزی فیلتاب بالایی را به سمت بالا و اضافه‌درز فیلتاب پایینی را به سمت پایین اتو بزنید.

جیب دو فیلتابی منحنی با مغزی - تصویر 14

16- برای محکم کردن دو انتهای جیب، پارچۀ لباس را به سمت دهانۀ جیب کنار بزنید، انتهای فیلتاب‌ها را روی سجاف بگذارید و مطابق شکل مثلث‌های کوچک انتهای جیب را نیز روی انتهای فیلتاب‌ها قرار بدهید سپس با بخیۀ ریز چرخ لبه های انتهایی فیلتاب‌ها و مثلث‌ها را به سجاف بدوزید.

جیب دو فیلتابی منحنی با مغزی - تصویر 15

17- در حالی که هنوز پشت کار به سمت شماست قسمت پایین سجاف را به سمت بالا تاکنید . لبۀ آزاد کیسۀ جیب را نیز به سمت بالا تا کنید و آن را روی لبۀ سجاف قرار دهید طوری که روی آنها به سمت هم باشد. سپس این دو لبه را با اضافه‌درز 5/1 سانتی متر به هم بدوزید. اضافه‌درز را به سمت پایین اتوکنید.

جیب دو فیلتابی منحنی با مغزی - تصویر 16

18- لباس را به سمت بالا کنار بزنید و با استفاده از پایۀ زیپ دور تا دور کیسۀ جیب و سجاف را بدوزید در انتها می‌توانید اضافه درز را با قیچی دالبر برش بزنید.

جیب دو فیلتابی منحنی با مغزی - تصویر 17

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه