مانند دامن کلوش می‌باشد با این تفاوت که جواب آخری که در دامن کلوش به دست آوردید دوباره تقسیم به 2 می‌شود.

مانند دامن کلوش می‌باشد با این تفاوت که جواب آخری که در دامن کلوش به دست آوردید دوباره تقسیم به 2 می‌شود.

4/11 = 2 ÷ 8/22 ¦8/22 = 2/1 – 24 ¦ 2/1 = 20 ÷ 24 ¦ 24 = 3 ÷ 72 دور کمر : مثال


همانطور که ملاحظه می‌کنید مانند دامن کلوش می‌باشد با کمی تفاوت.


فقط توجه داشته باشید پارچه را طوری تا بزنید که دو طرفی که روی الگو مشخص شده باید روی 4 لا بسته قرار گیرد.
 
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه