مربع مستطيلى به طول نيم اندازه دور سينه بعلاوه 5 سانتى متر و به عرض قد بالاتنه جلو رسم مى كنيم. عرض مستطيل نصف شده و خط سينه به دست مىآيد (خط ب) و يك چهارم قد بالاتنه كه در اينجا (شكل 101) با حرف (الف) مشخص شده خط كارور ناميده مى شود. خط (ج) خط كمر است.

اندازه هاى فرضى براى يك دختر بچه 5 ساله
قد بالاتنه جلو ت�� كمر = 29 سانتى متر
قد بالاتنه پشت = 27 سانتى متر
قد از سرشانه تا زانو = 63 سانتى متر
دور سينه = 63 سانتى متر
دور باسن = 66 سانتى متر
دور گردن = 26 سانتى متر
كارور جلو = 25 سانتى متر
كارور پشت = 24 سانتى متر
سرشانه = 8/5 سانتى متر
مربع مستطيلى به طول نيم اندازه دور سينه بعلاوه 5 سانتى متر و به عرض قد بالاتنه جلو رسم مى كنيم. عرض مستطيل نصف شده و خط سينه به دست مىآيد (خط ب) و يك چهارم قد بالاتنه كه در اينجا (شكل 101) با حرف (الف) مشخص شده خط كارور ناميده مى شود. خط (ج) خط كمر است.

قسمت جلو:
از نقطه الف به اندازه 1 سانتى متر يك ششم دور گردن روى خط عمودى پايين آمده و 0/5سانتى متر يك ششم دور گردن روى خط افقى كنار رفته شكل هلال يقه را مى كشيم. از نقطه وسط خط افقى بالا 3 سانتى متر به طرف پايين اندازه زده, از گوشه هلال يقه به اين نقطه 3 سانتى متر وصل مى كنيم. از گوشه گردن به اندازه سرشانه روى اين خط اندازه مى زنيم. روى خط كارور از خط جلونيم كارور جلو را مشخص مى كنيم. در خط سينه 2 سانتى متر يك چهارم دور سينه را اندازه زده و يك سانتى متر بالا رفته و هلال حلقه آستين را مى كشيم. خط پهلو را به موازات خط جلو رسم مى كنيم.

قسمت پشت:
از گوشه سمت چپ 5 / 1 سانتى متر پايين آمده روى خط افقى بالايك ششم دور گردن را اندازه مى زنيم و هلال يقه را مى كشيم. از گوشه يقه به خط 3 سانتى متر سانت وصل كرده و روى اين خط سرشانه را اندازه مى زنيم. 0/5 سانتى متر نيم كارور پشت را روى خط كارور پشت اندازه مى زنيم. روى خط سينه 1 سانتى متر يك چهارم دور سينه اندازه زده و يك سانتى متر بالا رفته و حلقه پشت را رسم مى كنيم. خط پهلو به موازات خط وسط پشت كشيده و قد پيراهن را به الگو اضافه مى كنيم. شكل 101 و 102 از خط سينه 2 سانت بالا رفته برش قسمت جلو و پشت از اين قسمت جدا مى شود. به قسمت پشت براى روى هم آمدن, 3 سانتى متر اضافه مى كنيم.
الگوى جلو و پشت را با اوزمان 4 سانتى به حالت فون درمىآوريم. همچنين براى چين خوردن 10 سانتى متر به خط وسط جلو و پشت اضافه مى كنيم. شكل 103

الگوى يقه:
مستطيلى به طول 2 سانتى متر نيم دور گردن به عرض دلخواه مثلا 5 سانتى متر كه به علاوه 2 مى شود; رسم مى كنيم. از خط عمودى سمت چپ 2 سانتى متر بالا رفته به صورت هلال به پايين خط عمودى سمت راست وصل مى كنيم. خط عمودى سمت راست را نصف كرده و از بالاى خط عمودى سمت راست 2 سانتى متر به صورت اريب داخل شده و هلال بالاى يقه را رسم مى كنيم و الگوى يقه را جدا مى كنيم. شكل 104

برش:
به جز الگوى برش قسمت پشت همه الگوهاى بالاتنه روى دولاى بسته قرار مى گيرد.

الگوى يقه:
در اين مدل چون پشت لباس باز است از الگوى يقه روى پارچه دو مرتبه روى دولاى باز برش مى زنيم.

دوخت:
قسمت جلو و پشت را چين مى دهيم و برش قسمت جلو و پشت را به آن وصل مى كنيم.همچنين يقه را دوخته و به گودى گردن وصل مى كنيم. مى توانيم از لايى نرم هم استفاده كنيم. در قسمت برش پشت دو تكه پشت را به اندازه 3 سانتى متر روى هم قرار مى دهيم و بعد به قسمت چين خورده وصل مى كنيم. در اين مدل از تور كتان استفاده مى شود كه در قسمت حلقه آستين و قسمت پايين لباس وصل مى شود. در قسمت پايين لباس مى توانيد تور را بدون چين دادن روى لباس گذاشته و دوخت بزنيد. در قسمت حلقه بايد تور كتان را به صورت چين داده شده وصل كنيد. همچنين بايد قسمت حلقه را با نوار اريب سجاف دهيد. در قسمت يقه نيز از نوار اريب براى سجاف استفاده كنيد و يقه را وصل كنيد.
 
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه