روش پوشیدن مقنعه

روش پوشیدن مقنعه:

مقنعه را به صورت ساده سر کرده سپس جلوی آن را یک کروات کرده می بندیم.

ملزومات:

بروجرد- حریر

نحوه دوخت:

مقنعه را به صورت جداگانه کامل می کنیم. دو تکه حریر رودوزی کرده سپس تکه 1 حریر را سمت چپ به فاصله 20 سانتیمتر از خط مرکزی مقنعه به صورتی که 3 تا پیلی 2 سانتی در طول 8 سانت بخورد وصل می کنیم و تکه 2 حریر که کوچکتر است را سمت راست پایین مقنعه به فاصله 20 سانتی متر از خط مرکزی مشابه قسمت حریر سمت چپ پیلی را تنظیم کرده می دوزیم.

روش پوشیدن مقنعه - تصویر 1

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه