سنگین و رنگین 1 (کت و دامن)

کت و دامن به روش مولر

نقطه‌ای در سمت راست کاغذ درنظر بگیرید و آن را بنامید. این نقطه از بالا و از سمت راست کاغذ الگو 8-6 سانتیمتر فاصله داشته باشد.

رسم بالاتنه

فاصله 2 تا 1 مساوی بلندی کف حلقه آستین

فاصله 3 تا 1 مساوی بلندی بالاتنه پشت

فاصله 4 تا 1 مساوی قد بالاتنه پشت تا خط باسن

نقاط 1 و 2 و 3 و 4 را گونیا کنید.

فاصله 6 تا 3 برابر با 2 سانتیمتر باشد.

فاصله 7 تا 4 برابر با 2 سانتیمتر باشد.

نقطه 6 را به نقطه 7 وصل کنید.

نقطه 1 را به 6 وصل کنید. نقطه 9 در محل تقاطع این خط با خط کف حلقه علامت بزنید. فاصله 10 تا 9 مساوی با کارور پشت می‌باشد.

فاصله 11 تا 10 مساوی ⅔ گشادی کف حلقه می‌باشد.

فاصله a11 تا 11 برابر با 10 تا 6 سانتیمتر خلاء می‌باشد.

فاصله 15 تا 1 برابر با اندازه پشت یقه می‌باشد.

فاصله 16 تا 15 برابر با 2 سانتیمتر می‌باشد.

فاصله 18 تا 17 برابر با 5/1 تا 1 سانتیمتر می‌باشد.

فاصله 19 تا 16 برابر با اندازه سرشانه می‌باشد.

فاصله 18 تا 10 را نصف کرده و از این نقطه 5/1 سانتیمتر خارج می‌شویم و یک پنس 1 سانتیمتری روی این خط مشخص می‌کنیم.

از سرشانه 5 تا 3 سانتیمتر علامت زده و گونیا را روی خط کارور به طریقی قرار می‌دهیم که یک ضلع گونیا زاویه 90 درجه روی کار و ضلع دیگر نقطه 5 تا 3 سانتیمتر در سرشانه را قطع کند خطی رسم می‌کنیم. پنس حلقه بسته می‌شود و به سرشانه منتقل می‌شود.

فاصله 20 تا 10 به اندازه ¼ نقطه 68 تا 10 می‌باشد.

فاصله 21 تا 20 برابر با 5/1 سانتیمتر می‌باشد.

نقطه 10 و 11 را تا پایین کت عمود می‌کنیم.

فاصله 12 تا a11 برابر با ⅓ گشادی کف حلقه

فاصله 13 تا 12 برابر اندازه کارور جلو می‌باشد

فاصله 14 تا 13 برابر با فاصله سینه می‌باشد که فرمول فاصله سینه برابر 5/0+     دور سینه می‌باشد. نقطه 14 به بالا و پایین کت گونیا می‌شود.

نقاط 13 و a11 و 12 را به پایین کت عمود می‌کنیم.

فاصله 25 تا 24 برابر قد بالاتنه جلو می‌باشد ( نقطه 25 را به سمت چپ �� راست گونیا می‌کنیم ) محل برخورد خط 25 و 13 نقطه 29 می‌شود.

فاصله 30 تا 29 برابر با پشت یقه می‌باشد.

فاصله 31 تا 29 برابر با پشت یقه + 5/1 سانتیمتر می‌باشد.

فاصله 23 تا 12 مساوی با فاصله 18 تا 10 منهای 2 سانتیمتر می‌باشد.

فاصله 22 تا 12 برابر با فاصله 20 تا 10

از دو نقطه 25 و 23 کمانی به سمت راست زده می‌شود.

نوک سوزنی پرگار روی نقطه 26 و نوک مدادی روی نقطه 25 قرار می‌گیرد و یک کمان به سمت راست می‌زنیم. برای بار دوم باز هم نوک سوزنی پرگار روی نقطه 12 و مدادی روی نقطه 23 قرار گرفته و کمانی دیگر به سمت راست می‌زنیم. فاصله 27-23 برابر با نصف دور سینه می‌باشد.

فاصله 26-25 برابر بلندی مرکز سینه می‌باشد.

کمان زده می‌شود. ( 26-25 و 23-22 )

روی کمان 23 ← 10⅟ نصف سینه = 27-23

اندازه سرشانه را از نقطه 27 روی کمان 25 علامت بزنید سپس به اندازه 25-30 از مقدار خطی که برای سرشانه رسم نموده‌اید کم کنید ( 32-28 )

رسم پنس کمر

در قسمت جلو ¼ دور کمر= 35-34

مقدار پنس جلو= 37-35

این مقدار را از دو طرف نقطه 24 علامت بزنید.

روی خط کمر ½ دور کمر را به اضافه 5-4 سانت نمایید.

مقدار پنس جلو و پهلوها را کسر نموده مقدار باقیمانده را در الگوی پشت پنس بدهید.

برای محاسبه پنس‌های کمر مقدار بیشتر را به پنس پشت که در ½ تیره پشت قرار گرفته می‌دهیم. مابقی را می‌توانیم پنس کوچکتری در امتداد موازنه پشت بدهید. روی خط باسن جلو سانت 2+ ( 34-35 ) = 39-38

مقدار ( 40-39 )

به اندازه ( ½ دور باسن + 4-3 سانت ) از نقطه 39 تا نقطه 17 ( به جز مقدار خلأ ) اندازه گرفته به هر اندازه‌ای که از نقطه 7 بیشتر شد ( 40-7 )، مقدار را نصف کرده از 44 و a44 گرفته به سمت بیرون الگو علامت بزنید.

از سرشانه جلو 1 سانتیمتر کسر نموده و به سرشانه پشت اضافه می‌شود.

نکته

اندازه پشت یقه در پشت ( 15-1 ) باید 5/0 سانت از جلو 30-29 کمتر باشد. طول سرشانه پشت 1 سانت از طول سرشانه جلو بیشتر است.

سنگین و رنگین 1 (کت و دامن) - تصویر 1

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه