سنگین و رنگین 11 (کت و دامن)

معمولاً در انتخاب لباسهای مجلسی و شب ،ترکیب پارچه ی ساتن با انواع پارچه های گیپور و کار شده در الویت انتخاب خانمها قرار دارد.پارچه های ساتن به علت نوع بافت و پرداخت پارچه دارای سطح صاف و براق است که در دوخت انواع لباسهای شب و مجلسی کاربرد فراوان دارد.

در انتخاب پارچه های گیپور و یا تور های کار شده به طرح ها و نوع حاشیه های آن توجه کنید و مدل خود را بر اساس آن انتخاب کنید بعضی پارچه های گیپور و کار شده در لبه ی پارچه دارای دالبرهای گلدوزی شده است که بهتر است آن را در لبه ی آستین پایین کت و دامن استفاده کنید.این حاشیه  ها احتیاج به پاکدوزی ندارد.

برای دوخت کت و دامن  پیشنهادی،شما میتوانید از اساس یقه ب ب استفاده کنید.یقه در این مدل به صورت برگرد و چند یقه روی هم طراحی شده است.

قسمت جلوی الگو

1-  از روی الگوی اساس بالاتنه کت و اساس آستین را کپی کنید .

2- قد کت را 5 سانتی متر کوتاه کنیدN تاN´وM  تاM´ مساوی5 سا‏نتی متر است.

3-  برای رسم برش منحنی جلو از نقطه موازنه(Ae)مساوی 3 سانتی متر بالاتر را علامت بزنید .Ae  تا o مساوی 3 سانتی متر است.

4-نقطه oرا با خطی منحنی به نقطه s(سر پرنس) متصل نمایید. نقاط A وA´را مشخص کنید..نقطه B وB´را نیز مشخص کنید.

5-خط osرا قیچی کنید و پنس بزرگ سرشانه را ببندید .( بعد از رسم یقه پنس کمر را خالی کنید.).شکل (1)

(برای گشاد کردن یقه فاصله ی G تا Dمساوی 1 تا 2 cmاست.)

6- نقطه Eرا به B به صورت منحنی رسم نمایید.

                                 سنگین و رنگین 11 (کت و دامن) - تصویر 1سنگین و رنگین 11 (کت و دامن) - تصویر 2

قسمت پ��ت الگو

7- پنس کمر را 1 سانتی متر به سمت پهلو منتقل نمایید.

8-پنس کوچک کمر را حذف و مقدار آن را به پهلو و پنس بزرگ کمر اضافه کنید.

9- برای رسم برش منحنی نقطه Vو V´را به نقطه  Iمتصل نمایید و مقدار پنس بزرگ کمر را خالی کنید.

10- خط VI و V´I را اندازه بگیرید و مقداری که خط VI کمتر است را از نقطه V به سمت بیرون اندازه بزنید تا نقطه Zمشخص شود.(هلال V´I به اندازه هلالZI  است.)

11- قد کت را 5 سانتی متر کوتاه کنید N´تاN وM´  تا M مساوی5 سا‏نتی متر است.

12- برای گشاد کردن یقه، فاصله ی C تا C´ 1 تا 2 سانتی متر و D تا D´ مساوی 0.5 cm  است.

شکل (2)

 

رسم یقه

13- برای رسم یقه نقطه G تا G´ را 1 تا 2 سانتی متر گشاد کنید.

14-روی خط مرکزی جلو از کمر خط2 سانتی متر به سمت بالا مشخص کنید .(فاصله ی E تا F مساوی 2 سانتی متر است.)

15- طرح هفت یقه را با انحنا رسم کنید.(منحنی Gتا F)

16- دو پنس 0.6 سانتی متری روی هفت یقه رسم کنید و هر دو پنس را ببندید تا به برش منحنی جلو منتقل شوند.

نکته: در صورتی که شخص دارای سینه های بزرگ می باشد به جای پنس 0.6 سانتی متری ، پنس 1 سانتی رسم می شود.

17- الگوی قسمت پشت را در نقطه سرشانه طوری روی الگوی سرشا‏نه قرار دهید که نقطه G و G کنار هم قرار گرفته و نقطه l به اندازه 3 تا 4 cm روی سرشانه جلو قرار گیرد.(فاصله L تا Q مساوی 3 تا 4 سانتی متر است.(

18- اندازه P´تا Gو P تاD  مساوی 8 تا10 سانتی متر است.

19- نقطه Pرا بهP´ به طور هلال رسم کنید.

همانطوری که سر شانه پشت بر روی سرشانه جلو قرار گرفته است ، GD ، DPو PP´  را بر روی الگو جلو مشخص کنید.

20- طرح یقه را رسم نمایید.(توجه داشته باشید که تکه های یقه به صورت 4 تکه مجزا روی هم قرار گیرند.)

برای طراحی یقه، فاصله ی G تا F را به 5 قسمت تقسیم نموده، نقاط P4 -P3 -P2 - G2 را مشخص کنید.نقاط F را به P3 ، P4را به P2 ، P3  را به G2 و P2 را بهP´ به صورت منحنی طراحی نمایید.

21- قطعات یقه ( DP  P2)(G2 P3)(P2 P4)(P 3F) را کپی کنید.

22- پس از کپی قسمت های یقه الگوی پشت را از روی الگوی جلو بردارید.

سنگین و رنگین 11 (کت و دامن) - تصویر 3 سنگین و رنگین 11 (کت و دامن) - تصویر 4            سنگین و رنگین 11 (کت و دامن) - تصویر 5          سنگین و رنگین 11 (کت و دامن) - تصویر 6            سنگین و رنگین 11 (کت و دامن) - تصویر 7                سنگین و رنگین 11 (کت و دامن) - تصویر 8           سنگین و رنگین 11 (کت و دامن) - تصویر 9   سنگین و رنگین 11 (کت و دامن) - تصویر 10سنگین و رنگین 11 (کت و دامن) - تصویر 11  

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاه��ه سایت نشونه