سنگین و رنگین 12(پیراهن)

از روی الگوی اساس بالاتنه با اضافات پیراهن کپی کنید.

1-نقطه Ae (موازنه جلو) را مشخص کنید. Ae  را به O (سر پنس سرشانه) با خطی منحنی متصل کنید. خط Ae تا O را قیچی کنید و پنس بزرگ سرشانه را بندید.

2-قد (پیراهن جلو و پشت) را اضافه نمایید. به اندازه (6-8) سانتی متر به پهلو ها اوزمان بدهید.

(M-M1 مساوی 8تا 6 سانتی متر است.)

M را طوری به (حدود بین کمر و باسن در پهلو ) متصل نمایید که پهلو با خطی نرم رسم شود. (برای از‏بین بردن افتادگی پهلو) نقطهN تا M مساویN1  تاM2  می‏باشد.  M2را به M متصل نمایید.

3-نقطه S را در پهلو مشخص کنید.

فاصلهS تاS1-  S1تا S2- S2 تا S3–  S3تا S4 مساوی 3 سانتی متر است.

4-نقطه V ( انتهای پنس کمر) را مشخص کنید.

Vتا N1را به چهار قسمت مساوی تقسیم کرده و نقاطV3-V2-V1  را مشخص کنید.

5-نقطه P را در لب دامن مشخص کنید.

از نقطه PتاM را به چهار قسمت مساوی تقسیم کرده و نقاط P3-P2-P1  را مشخص کنید.

6- نقطه S1را به V طور منحنی رسم نموده و سپس V  را با خطی صاف به P متصل کنید.

 S4V3P3-S3V2P2 - S2V1P1را هم به همین ترتیب رسم کنید.

7-روی خط سینه نقطه Kرا مشخص کنید. Kتا K1 و  Kتا K2مساوی 3 سانتی متر است.

KتاK4 وk2تا k5مساوی 5/1 سانتی متر است. K1را بهk4 وk4 را بهk5 متصل کنید.

8- نقطه F انتهای سرشانه است. ازF تا F1 مساوی 1 سانتی متر است. F1 را به Ae  ملایم طراحی کنید.

9- اندازه سرشانه را به دو قسمت مساوی تقسیم کنید.(F1تا F3 ½= F4 تا F3)

10- F4 را بهk4 با خطی منحنی طراحی کنید. سپس آن را به سه قسمت مساوی تقسیم کرده، نقطهD  را مشخص کنید.

11-نقطه W را مشخص کنید. kتاW W1=½تا W وW1 تا D1مساوی 2 سانتی متر است.

11- KD1Dرا طراحی کنید. و دو پنس 6/0 سانتی متری برای لقی یقه جلو روی هلال یقه رسم کرده و به برش (Ae-O)انتقال دهید.

12- نقطه F1را با خط منحنی به فاصله بین خط سینه وK4 متصل کنید .

13-در قسمت پهلو نقطه Bرا مشخص کنید.

فاصله یB تا Sرا به چهار قسمت مساوی تقسیم کنید و نقاط1Bو  B2را مشخص کنید.

نقطهk6 بین خط سینه وk5 است.

14- B1تاK6 وB2 تاk5 وQ تاk5 را مطابق شکل طراحی کنید.( در مواقع طراحی این خطوط ، پنس کمر را ببندید.) شکل 1 (قسمت جلو)

سنگین و رنگین 12(پیراهن) - تصویر 1


سنگین و رنگین 12(پیراهن) - تصویر 2

قسمت پشت مدل:

1- نقطه F3تاF4در پشت مساوی F3 تاF4 از جلو و Fتا F1مساوی 1 سانتی متر است.

2- نقطهF4 را به خط سینه (نقطهT ) وصل کنید. روی خط T4 تاT دو عدد پنس 6/0 سانتی متر برای گرفتن لقی یقه  رسم کنید.

3-نقطه S تا B2را در پشت مساویS تا B2در جلو است.

4- فاصله T1تا T2مساوی 2 سانتی متر است. پنس کمر را بسته و برش B2T1را با منحنی نرم طراحی کنید.

5-قسمت بالای پنس کمر را به طور مایل طراحی کرده و سر پنس را به خط اریب وصل کنید . قطعه x را به خط تای F4x  کپی کنید.

6- فاصله SتاS1 در پشت مساوی S تا S1در جلو است. T2تاT3 مساوی 10 سانتی متر است.

7-پنس کمر را بسته و S1را بهT3 وصل کنید.

8-خط پهلویSN1M2 در جلو را کنار خط پهلوی SN1M2 در پشت قرار دهید.

9- S1T3را به ده قسمت تقسیم کنید.

A9V8-A8V7P6-A7V6-A6v5-A5V4-A4N1M-A3S4P3-A2S4P3-A2S3P2-A1S2

را به یک دیگر مطابق تصویر متصل کنید. و از چپ به راست شماره گذاری کنید.

10- طول پنس حلقه آستین پشت را  به برش اریب رسانده و پنس را ببندید.(پنس های 6/ 0 سانتی متر (لقی یقه) را بندید.)

 در الگوی پشت در قسمت دامن،برای انتقال پنس کمر، خط P5 را تا سر پنس قیچی کرده و با بستن پنس در لب دامن اوزمان طبیعی داده می شود.

در الگوی جلو خط P  تا V را قیچی کرده و با بستن پنس کمر در لب دامن اوزمان طبیعی داده می شود.

در لب دامن  P3p2P1P در جلو و M M2 P4 پیلی می خورد. در شکل 1و2 (در قسمت دامن) خطوط قرمز پیلی و خطوط آبی برش هستند.مقدار پیلی در لب دامن 10 سانتی متر و در روی خط باسن 6 سانتی متر است . به دو طرف برش ها 3 تا 5 سانتی متر اوزمان دهید.(شکل4)

سنگین و رنگین 12(پیراهن) - تصویر 3

قبل از برش الگو ها برای تمامی قطعات الگو خط راه پارچه را موازی با خط مرکزی جلو و پشت رسم کنید.

در مواقع برش پارچه ،بالاتنه لباس دولا بریده می شود.
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :
مرحانه رسولی عسکری چهارشنبه 7 خرداد 1393 ساعت '18:1
ممنون از بخش سنگین و رنگین وآموزش خوب سرکار خانم اکرم محمدی لطفا در صورت امکان این بخش از آموزش را هم بطور مجزا در پک مستقل همچون جزوه های هفتگی برای علاقه مندان عرضه نمایید باز هم از آموزش دقیق و اصولی این بخش سپاسگزارم
مدیر سایت جمعه 9 خرداد 1393 ساعت '0:6
با سلام
حتما پیشنهاد شما را مورد بررسی قرار می دهیم.
از اینکه از سایت ما بازدید نمودید ، متشکریم.


معصومه پنجشنبه 5 تیر 1393 ساعت '0:10
با سلام و خسته نباشید کاش شکل لباس کامل را هم در کنار الکوها میگذاشتید خیلی خوب میشد ولی بازم خیلی استفاده کردم ممنون .

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه