سنگین و رنگین 2 (کت و دامن)

 کت و دامن ( کت با مدل یقه هفت و برش منحنی )

از روی الگوی اساس کت پنس‌دار ( که در شماره قبلی آموزش داده شده ) رولت کنید.

مدل‌سازی جلوی الگو

1-ابتدا پنس سرشانه جلو را به وسط سرشانه در جلو انتقال دهید. ( برای انتقال این پنس خط OS را قیچی کرده، محل قبلی پنس را ببندید.)

سنگین و رنگین 2 (کت و دامن) - تصویر 1

2- نقطه N‌ و A را روی هلال یقه جلو علامت بزنید. برای گشاد کردن یقه از نقطه N‌، 1 سانتیمتر به داخل الگو علامت بزنید تا نقطه N´‌ مشخص شود.

3- از نقطه A‌ روی خط مرکزی جلو به اندازه دلخواه یقه را باز کنید تا نقطه B‌ مشخص شود. ( در اینجا فاصله‌ی نقطه A‌ تا B‌ مساوی 10 سانتیمتر است. )

4- از نقطه R‌ تا C‌ برای دکمه‌خور قسمت جلو، به اندازه نصف قطر دکمه به اضافه 5/0 تا 7/0 سانتیمتر ( بستگی به ضخامت پارچه) علامت بزنید.

( برای مثال در اینجا فاصله‌ی R‌ تا C‌، 2 سانتیمتر تعیین شده است. )

از نقطه N´ تا C‌ طرح هفت یقه را ترسیم کنید.

5- پس از رسم شکل هفت یقه، پنس 6/0 سانتیمتری روی شکل هفت یقه رسم می‌شود که برای افرادی با سینه‌های بزرگ مقدار این پنس 1 سانتیمتر خواهد بود. همچنین برای رسم یقه‌هایی با هفت باز، دو عدد پنس 6/0 میلیمتری رسم می‌شود. پنس 6/0 سانتیمتری روی الگو بسته می‌شود و به پنس بزرگ سرشانه انتقال پیدا می‌کند. ( این پنس از لقی یقه هفت جلوگیری می‌کند. ) پس از بستن پنس 6/0 سانتیمتری، طرح هفت یقه را ترمیم کنید.

رسم برش منحنی

6- نقطه J را روی تقاطع کمر و پهلو علامت بزنید. فاصله J تا J´ را مساوی 5 تا 8 سانتیمتر اندازه بگیرید. خط I´J را موازی خط کمر رسم کنید. فاصله بین نقاط I‌ تا H´ را 3 تا 4 سانتیمتر اندازه بزنید و از نقطه H´‌ تا J´ برش هلال جلوی بالاتنه را رسم کنید.

7- نقطه H‌ را به روی نقطه H´ علامت بزنید.

8- به دلخو��ه قد کت را مشخص کنید. قد کت را می‌توان روی خط باسن یا کمی بالاتر تعیین کرد. در اینجا برای اینکه پیلی بهتر دیده شود قد کت، 3 تا 4 سانتیمتر بالاتر از خط باسن تعیین شده است.

9- نقاط W‌ و W´‌ را در محل تقاطع پنس کمر و قد کت علامت بزنید.

10- فاصله‌ی نقاط D‌ تا D´‌ مساوی فاصله‌ی R‌ تا C‌ به اندازه 2 سانتیمتر است.

11- فاصله نقاط D‌ تا E‌ و D‌ تا F‌ به اندازه 8 سانتیمتر است.

12- از نقطه D´‌ تا F´‌ 5/2 سانتیمتر است.

13- هلال E- F´‌- F‌ را طراحی کنید.

سنگین و رنگین 2 (کت و دامن) - تصویر 2      سنگین و رنگین 2 (کت و دامن) - تصویر 3

14- نقاط O تا S‌ ( پنس بزرگ سرشانه ) S تا H، H تا W‌ را قیچی کنید. ( قبل از قیچی کردن برش‌ها، نقاط موازنه بر روی آنها مشخص شود.

15- نقاط S‌ تا H، H´ تا J´‌ را قیچی کنید. ( با چیدن این خطوط پنس کمر خالی می‌شود. )

16- خط H´W‌ را کنار خط H´W‌ را کنار خط H´I‌ بچسبانید.

قسمت پشت الگو

1-برای گشاد کردن یقه پشت فاصله‌ی M‌ تا M´‌ را 1 سانتیمتر و فاصله‌ی P‌ تا P´‌ را 5/0 سانتیمتر اندازه بزنید. سپس هلال جدید یقه پشت را طراحی کنید.

2- ½ سرشانه پشت را مشخص کنید ( نقطه V ).

3- پنس بزرگ پشت را 1 سانتیمتر به سمت پهلو، جابه‌جا کنید.

4- قد کت پشت را به اندازه قد کت جلو، اندازه بزنید.

5- نقطه V‌ را با کمی انحنا به نقطه V‌ وصل کنید.

سنگین و رنگین 2 (کت و دامن) - تصویر 4

6- پنس کوچک کمر را حذف کنید و مقدار آن ( که معمولاً 2 سانتیمتر است ) را به پنس بزرگ کمر و پهلو اضافه کنید. ( 5/0 سانتیمتر آن را به پهلوی پشت و 5/1 سانتیمتر " 7/0 سانتیمتر از هر طرف " را به پنس بزرگ پشت اضافه کنید. ) در نتیجه پنس بزرگ پشت و پنس پهلو بزرگتر می‌شوند.

سنگین و رنگین 2 (کت و دامن) - تصویر 5

7- بر روی برش پشت، از نقطه V‌ تا V´ و از نقطه V´‌ تا نقطه T، نقاط موازنه را مشخص نموده و آن را قیچی کنید. ( مقدار پنس بزرگ کمر خالی می‌شود. )

8- پنس حلقه آستین پشت بسته می‌شود و به برش انتقال پیدا می‌کند.

9- بر روی قطعات الگو خطوط راستا را موازی خط مرکزی پشت رسم نمایید.

سنگین و رنگین 2 (کت و دامن) - تصویر 6

سجاف یقه

سجاف یقه جلو، از نقطه N´‌ در سرشانه، 5 سانتیمتر و از خط مرکزی به سمت داخل، به اندازه دو برابر مقدار دکمه‌خور به اضافه 1 سانتیمتر است.

سجاف پشت در خط مرکزی پشت 5 سانتیمتر و از نقطه M´‌ در سرشانه، نیز 5 سانتیمتر در نظر بگیرید.

سجاف‌ها را با خطوطی نرم و منحنی رسم و سپس کپی نمایید.

آستین کت

1-اساس آستین اولیه را رسم نمایید. ( اساس آستین در همین شماره صفحه ... آموزش داده شده است. )

2- از دو طرف خط آرنج نقطه    و     نیم سانت به سمت داخل الگو علامت بزنید تا نقطه B‌ و C‌ مشخص شوند.

3- این خط را تا لبه مچ آستین ادامه دهید.

4- برای برش منحنی آستین از نقطه B‌ و C، 5 تا 8 سانت اندازه بزنید تا نقطه E و F‌ مشخص شوند.

5- وسط خط F‌ و E‌ را به موازات نقطه A مشخص کرده، 3 سانتیمتر به سمت پایین الگو علامت زده، منحنی روی آستین را رسم نمایید.

6- خط لب مچ آستین را صاف طراحی کنید.

سنگین و رنگین 2 (کت و دامن) - تصویر 7

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه