سنگین و رنگین 3 (کت و دامن)

از روی الگوی کت پنس‌دار رولت کنید.

مدل سازی قسمت جلو

1-ابتدا پنس سرشانه جلو را به پنس بزرگ کمر انتقال دهید. ( برای انتقال این پنس، خطوط AF و FS‌ را چیده و پنس سرشانه را ببندید. ) « شکل مرحله 1 »

سنگین و رنگین 3 (کت و دامن) - تصویر 1

2- دور گردن را یک سانتیمتر گشاد کنید. ( فاصله نقطه B‌ تا P مساوی 1 سانتیمتر است )

3- به مقدار 2 تا 5/2 سانتیمتر ( بستگی به قطر دکمه ) برای روی هم‌گرد به خط مرکزی جلو اضافه کنید.

4- طرح هفت یقه را رسم نموده، پنس 6/0 سانتیمتری را روی هفت یقه رسم نموده و آن را ببندید. سپس طرح هفت یقه را ترمیم نمایید.

5- برای رسم برش بالا فاصله نقطه P تا K برابر 6 سانتیمتر است. فاصله نقطه C‌ تا D برابر 9 سانتیمتر است.

برش KD‌ را رسم نموده، بر روی برش نقاط موازنه گذاشته، برش را قیچی کنید.

6- برای رسم برش منحنی پایین از Ae‌ ( نقطه موازنه حلقه آستین ) به اندازه 3 سانتیمتر به سمت بالا علامت بزنید ( نقطه O ) نقطه O را با خط منحنی به نقطه S ( سرپنس ) متصل کنید. نقطه S‌ را به نقطه F متصل کنید. فاصله بین N‌ تا M برابر 8 سانتیمتر تا 10 سانتیمتر است. نقطه F‌ را به نقطه M‌ و سپس به E‌ متصل نمایید.

7- فاصله M´ تا E´‌ برابر 5/2 سانتیمتر است. از نقطه E‌ تا E´ متصل نمایید.

8- در پهلوی جلو از نقطه R‌ به اندازه 5/2 سانتیمتر به سمت بالا اندازه بزنید تا نقطه R´ مشخص شود. نقطه R´ را به نقطه E´ متصل نمایید.

9- برش O-S-F-E‌ را قیچی کنید. « شکل مرحله 2 »

سنگین و رنگین 3 (کت و دامن) - تصویر 2

10- خط FG‌ را کنار خط FH بچسبانید.

11- جادکمه‌ها را روی خط مرکزی مشخص کنید.

12- موازی با خط مرکزی جلو برای تمامی قطعات الگو خط راه پارچه را مشخص کنید.

سنگین و رنگین 3 (کت و دامن) - تصویر 3         سنگین و رنگین 3 (کت و دامن) - تصویر 4

مدل سازی قسمت پشت الگو

1-برای گشاد کردن یقه پشت فاصله B´ تا P´ را 1 سانتیمتر و فاصله B˝ تا P˝ را 5/0 سانتیمتر اندازه بزنید. هلال یقه پشت را طراحی کنید.

2- پنس بزرگ سرشانه را 1 سانتیمتر به سمت پهلو جابه‌جا کنید.

3- قد الگوی پشت کت را 5/2 سانتیمتر کوتاه کنید. ( فاصله نقطه W تا Y برابر 5/2 سانتیمتر است. )

4- نقطه V را با خطی منحنی به نقطه I متصل نمایید.

تصویر مرحله 1 پشت

سنگین و رنگین 3 (کت و دامن) - تصویر 5

5- پنس کوچک کمر را حذف کنید. مقدار آن را که معمولاً 2 سانتیمتر است را به پنس بزرگ کمر و پهلوی پشت اضافه کنید. ( مقدار پنس پهلو و پنس بزرگ بیشتر می‌شود. )

تصویر مرحله 2 پشت

سنگین و رنگین 3 (کت و دامن) - تصویر 6

6- نقطه X را به نقطه I متصل کنید. XI و VI را اندازه بگیرید و مقداری را که خط VI کمتر است را از نقطه V‌ به سمت بیرون اندازه بزنید تا نقطه Z‌ مشخص شود. ( هلال XI‌ به اندازه هلال ZI است. )

7- پنس بزرگ پشت را خالی کنید. ( برای قطعات الگو خط راه پارچه را موازی با خط مرکزی پشت مشخص کنید. )

سنگین و رنگین 3 (کت و دامن) - تصویر 7

رسم الگوی یقه

از گوشه سمت راست کاغذ دو خط عمود بر هم رسم کنید. از نقطه P˝ تا نقطه G برابر P˝P´ در هلال یقه پشت در بالاتنه و PK در هلال یقه جلو در بالاتنه است. نقطه P´‌ محل علامت سرشانه است.

فاصله G‌ تا K برابر 1 سانتیمتر است.

فاصله K تا C‌ برابر 3 سانتیمتر است.

فاصله P˝ تا A‌ برابر 3 سانتیمتر است.

فاصله C‌ تا D‌ برابر 5/0 سانتیمتر است. نقطه K‌ را با کمی انحنا به نقطه P´ وصل کنید.

نقاط K  A  P˝ را گونیایی کنید. خط A P˝ روی دولای بسته پارچه قرار می‌گیرد.

سنگین و رنگین 3 (کت و دامن) - تصویر 8           سنگین و رنگین 3 (کت و دامن) - تصویر 9

سجاف یقه جلو

برای رسم سجاف یقه، برش‌های جلو بالاتنه را کنار هم بچسبانید. از سرشانه 5 سانتیمتر از خط مرکزی جلو به سمت داخل الگو به اندازه دو برابر دکمه‌خور ( روی هم‌گرد ) به اضافه 1 سانتیمتر علامت می‌زنیم ( مقدار دکمه‌خور در اینجا 2 سانتیمتر است. بنابراین از خط مرکزی به سمت داخل الگو 5 سانت علامت می‌زنیم که در مجموع پهنای سجاف در جلو 7 سانتیمتر است. )

سانتیمتر 5= 1+4 = 2×2

پهنای سجاف در پهلو نیز برابر 5 سانتیمتر است.

سجاف یقه پشت نیز 5 سانتیمتر است.

سنگین و رنگین 3 (کت و دامن) - تصویر 10               سنگین و رنگین 3 (کت و دامن) - تصویر 11

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه