سنگین و رنگین 5 (کت)

از روی الگوی کت پنس‌دار که در ماهنامه 24 ارائه داده شده، رولت کنید.

مدلسازی قسمت جلو

شکل مرحله 1

1-از نقطه A‌ تا B‌ به اندازه دلخواه ( در اینجا 12-10 سانتیمتر ) مشخص کنید و خط هلال BN را رسم کنید.

2- روی این هلال پنس 6/0 سانتیمتری رسم کنید.

3- ½ فاصله F‌ تا D را مشخص کنید و نقطه F را مشخص کنید.

4- پنس کمر جلو را به نقطه F انتقال دهید توجه داشته باشید که تا 2 تا 3 سانتیمتر طول قسمت بالای پنس کوتاهتر است ( نقطه H) پنس قبلی کمر را حذف کنید.

5- نقطه H را به نقطه O ( نوک سینه ) وصل کنید.

6- از نقطه B تا C برابر 10 سانتیمتر است.

7- در پهلو از نقطه E تا G‌ برابر 4 سانتیمتر است.

8- هلال CG‌ را طبق مدل طراحی کنید.

9- قد کت را 4 سانتیمتر کوتاه کنید. ( فاصله S‌ تا T‌ 4 سانتیمتر است ).

سنگین و رنگین 5 (کت) - تصویر 1

شکل مرحله 2

10- نقاط W، F´، H، O‌ را قیچی کنید.

11- پنس سرشانه و پنس 6/0 سانتیمتری را ببندید.

12- برای تمامی قسمتهای الگو خط راه پارچه را موازی با خط مرکزی جلو ( CF‌ ) رسم کنید.

سنگین و رنگین 5 (کت) - تصویر 2

رسم یقه

1-از نقطه N‌ تا P برابر 12 سانتیمتر است.

2- از نقطه N‌ تا M‌ برابر 1 سانتیمتر است.

3- نقطه P را به M وصل کنید و از M به اندازه هلال یقه پشت گشاد شده اندازه بزنید تا نقطهX  مشخص شود.

4- نوک پرگار را روی نقطه M‌ گذاشته از نقطه M تا X‌ را اندازه بگیرید و کمان X‌ را بزنید.

5- روی کمان  X، 5 سانتیمتر اندازه بزنید تا نقطه K‌ مشخص شود.

6- نقطه K‌ را به نقطه M به صورت منحنی وصل کنید.

7- با توجه به خط KM‌ نقطه K‌ را گونیا کنید ( علامت L‌ نشان گونیا است ).

8- اندازه K‌ تا 2 برابر 8 سانتیمتر است.

9- خط PN را گونیا کنید. اندازه P‌ تا Q‌ برابر 12 سانتیمتر است.

10- خط QP‌ را گونیا کنید. از نقطه Q‌ تا R‌ برابر 5 سانتیمتر است.

11- نقطه 2 را 1 سانتیمتر گونیا کرده، طرح یقه YR را رسم کنید.

سنگین و رنگین 5 (کت) - تصویر 3

سجاف یقه جلو

سنگین و رنگین 5 (کت) - تصویر 4

-از روی الگوی شکل مرحله 3 کپی کنید.

- فاصله YY´ و RR´ 5/0 سانتیمتر است. نقاط Y´، R´، P را به یکدیگر وصل کنید.

- نقاط CC´ را کنار یکدیگر قرار دهید.

- فاصله M تا M´ برابر 5 سانتیمتر است.

- فاصله II´ برابر 6 سانتیمتر است.

قطعه زیری سجاف: از قسمت جلو سجاف CF‌ کپی نموده فاصله WZ برابر 4 سانتیمتر است.

سجاف یقه پشت

برای رسم سجاف پشت از سرشانه و مرکزی پشت 5 سانتیمتر مشخص کنید.

قسمت پشت الگو

سنگین و رنگین 5 (کت) - تصویر 5

1-برای گشاد کردن یقه پشت از نقطه N تا M‌ برابر 1 سانتیمتر است. ( هلال MK‌ را ببرید ).

2- پنس بزرگ کمر را 1 سانتیمتر به سمت پهلو کنید.

3- قد کت را 4 سانتیمتر کوتاه کنید. ( T´S´ برابر 4 سانتیمتر است ).

4- نقطه V‌ را با خطی منحنی به نقطه I متصل نمایید.

سنگین و رنگین 5 (کت) - تصویر 6

5- پنس کوچک کمر را حذف کنید و مقدار آن را به پنس بزرگ کمر و پهلوی پشت اضافه کنید.

6- خط XI و VI را اندازه بگیرید و مقداری را که خط VI از خط XI کمتر است را از نقطه V به سمت بیرون اندازه بزنید تا نقطه Z‌ مشخص شود ( هلال XI‌ به اندازه هلال ZI‌ است ).

7- فاصله E´ تا G و P تا H‌ برابر 4 سانتیمتر است. خط GH‌ را رسم کنید.

سنگین و رنگین 5 (کت) - تصویر 7

8- برای تمامی قسمتهای الگوی پشت خط راه پارچه را مشخص کنید و برش‌ها را جدا کنید. 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه