سنگین و رنگین 6 (کت)

از روی الگوی کت پنس‌دار که در ماهنامه 24 ارائه داده شده، رولت کنید.

مدل‌سازی قسمت جلو

شکل مرحله 1

1-ابتدا طرح هفت یقه را طراحی کنید. برای این کار از نقطه A‌ تا A´‌ به اندازه 1 سانتی‌متر علامت بزنید و از نقطه B تا B´ به اندازه 10 تا 12 سانتی‌متر ( و یا به اندازه دلبخواه ) علامت بزنید.

-مقدار دکمه‌خور را مساوی 2 سانتی‌متر مشخص کنید.

- طرح هفت یقه را از نقطه A´ تا B´ و B˝ رسم کنید.

- روی هفت یقه، پنس 6/0 سانتی‌متری رسم کنید.

2- قد کت را 5 سانتی‌متر کوتاه کنید ( از نقطه Z تا Q‌ مساوی 5 سانتی‌متر است ).

3- از نقطه E‌ تا E´ مساوی 5 سانتی‌متر است.

-از نقطه E‌ تا E˝‌ مساوی 7 سانتی‌متر است.

- از نقطه E‌ تا F‌ مساوی 5/3 سانتی‌متر است.

- نقطه B˝ را به نقاط E´، F، E˝ متصل کنید.

3- نقطه C‌ را در انتهای سرشانه مشخص کنید.

-از نقطه C تا D‌ مساوی 5 سانتی‌متر است.

- نقطه D‌ را با هلالی ملایم به نقطه O‌ ( نوک سینه ) متصل کنید.

نقاط I، I´، K، K´‌ را روی پنس کمر مشخص کنید.

4- از نقطه I‌ تا N، I´ تا M‌ مساوی 4 سانتی‌متر است.

-از نقطه N‌ تا P مساوی 3 سانتی‌متر است.

- از نقطه M‌ تا R‌ مساوی 5 سانتی‌متر است.

- از نقطه X‌ تا Y مساوی 6 سانتی‌متر است.

نقاط P، R، Y‌ را با هلالی ملایم رسم کنید.

نقاط G´G و H´H را مشخص کنید.

5- نقطه B´ را به N‌ و Ae‌ ( موازنه جلو ) را به M با هلالی ملایم وصل کنید.

-نقطه N را به P و M‌ را به R‌ وصل کنید.

نقاط G‌ تا H‌ و G´ تا H´ مساوی 4 سانتی‌متر است.

-برای رسم طرح در جیب نقاط P، ‌H، H´، R‌ به صورت هلال رسم کنید.

سنگین و رنگین 6 (کت) - تصویر 1

شکل مرحله 2

6- خط منحنی D، O‌ را قیچی کنید.

-پنس سرشانه و پنس 6/0 سانتی‌متری را ببندید.

- طرح هفت یقه را ترمیم کنید.

- برای قطعات الگو خط راه پارچه را موازی با خط مرکزی جلو ( CF‌) رسم کنید.

روی شکل 1

نقاط K، I،  O، I´،  K´ را قیچی کنید. فضای داخل پنس را دور بریزید.

7- نقاط B´، N، P، R، Y را قیچی کنید.

نقاط Ae، M، R را قیچی کنید.

8- خط G، H، K را کنار خط K´H´G´ بچسبانید.

9- در جیب P، HH´، R، GG´ را رولت نمایید.

10- جادکمه‌ها را روی خط مرکزی مشخص کنید.

سنگین و رنگین 6 (کت) - تصویر 2

مدل‌سازی قسمت پشت

شکل مرحله 1

1-برای گشاد کردن یقه پشت فاصله Z‌ تا Z´ 1 سانتی‌متر اندازه بزنید. هلال یقه پشت را طراحی کنید.

2- پنس بزرگ کمر را 1 سانتی‌متر به سمت پهلو جابه‌جا کنید.

3- قد الگوی پشت را 5 سانتی‌متر کوتاه کنید ( فاصله Z´ تا Q´ برابر 5 سانتیمتر است ).

4- نقطه V  را به نقطه V´ وصل کنید.

5- از نقطه W‌ تا W´ مساوی 3 تا 4 سانتی‌متر است.

6- نقطه W´ را 1 سانتی‌متر گونیایی کنید سپس با خطی منحنی به V‌ وصل کنید.

سنگین و رنگین 6 (کت) - تصویر 3

شکل مرحله 2

5- پنس کوچک کمر پشت را حذف کنید و مقدار آن را که معمولاً 2 سانتی‌متر است را به پنس بزرگ کمر و پهلوی پشت اضافه کنید.

6- برای تمامی قطعات الگوی پشت خط راستای پارچه را موازی با خط مرکزی پشت ( CB‌ ) رسم کنید.

سنگین و رنگین 6 (کت) - تصویر 4

شکل مرحله 3

6- برش W´، V، U را قیچی کنید.

7- برش V، V´، J، J´V´V را قیچی کنید.

سنگین و رنگین 6 (کت) - تصویر 5

سجاف یقه

سجاف جلو را از روی الگوی شکل مرحله 1 رسم می‌کنیم.

خطوط HK، H´K´ را کنار هم می‌چسبانیم.

سجاف پشت را از روی الگوی پشت مرحله 3 رسم می‌کنیم.

سنگین و رنگین 6 (کت) - تصویر 6

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه