سنگین و رنگین 8 (کت و سارافون)

مدل‌سازی کت

قسمت جلو

ابتدا قد کت را 5 سانتی‌متر کوتاه کنید. نقطه R تا R و E تا E مساوی 5 سانتی‌متر است. از نقطه G تا E مساوی 2 سانتی‌متر (دکمه خور) است. از نقطه E تا G و G تا F و F تا S را بچینید. سپس پنس بزرگ سرشانه را ببندید تا به پنس بزرگ کمر انتقال پیدا کند. از نقطه Z تا Z مساوی 10 تا 12 سانتی متر مشخص کنید.

روی هلال یقه، نقطه P مساوی (یک دوم) فاصله A تا B است. فاصله B تا B مساوی 1 سانتی‌متر است.

نقطه A را به نقطه B با یک خط صاف به هم متصل نمایید و خط AB را امتداد دهید. فاصله B تا D مساوی هلال یقه پشت (گشاد شده) هلال TG است. از نقطه D، 1 سانتی‌متر پایین بروید تا نقطه C مشخص شود (D تا C 1 سانتی‌متر است).

اندازه C تا E مساوی 5/3 سانتی‌متر است. B تا N مساوی C تا E است. نقطه E را به N و سپس به نقطه P و Z به طور منحنی طراحی کنید. از خط لبه پنس نقطه J 5/2 سانتی‌متر به سمت راست اندازه بزنید تا نقطه ˝P مشخص شود. از نقطه J 5/2 سانتی‌متر به سمت چپ اندازه بزنید تا نقطه P مشخص شود.

روی خط کمر در تقاطع خط مرکزی جلو نقطه ˝A را مشخص کنید.

فاصله ˝A تا A 4 سانتی‌متر است. فاصله A تا K مساوی 2 سانتی‌متر است.

هلال یقه را از نقطه P تا نقطه K به نرمی طراحی کنید. دو پنس 6/0 میلی‌متری روی این هلال رسم کنید و آنها را ببندید و سپس هلال یقه را ترسیم نمایید (شکل مرحله 1).

سنگین و رنگین 8 (کت و سارافون) - تصویر 1

نقاط موازنه وصل برش‌ها، خطوط راستای پارچه و نقطه Ae را روی الگو مشخص نمایید. برش‌ها را جدا کنید (شکل مرحله 2).
سنگین و رنگین 8 (کت و سارافون) - تصویر 2

قسمت پشت کت

1-پنس حلقه آستین را به سرشانه انتقال دهید. برای این کار از انتهای پنس خطی عمود (MM) به سرشانه رسم نمایید. خط MM را قیچی کنید و پنس حلقه آستین را ببندید.

پنس در سرشانه به طول 10-8 سانتی‌متر باشد (کوتاه شود).

2- حلقه یقه را 1 سانتی‌متر گشاد کنید. (سانتی‌متر 1= TT – GG مساوی 5/0 تا 1 سانتی‌متر است).

3- قد کت را 5 سانتی‌متر کوتاه کنید. Y تا Y مساوی 5 سانتی‌متر است.

4- فضای داخل پنس‌ها را خالی کنید.

5- برای رسم سجاف پشت فاصله TQ را مساوی 5 سانتی‌متر و فاصله G تا Q را مساوی 10 سانتی‌متر اندازه بزنید و سپس نقطه Q را به نقطه Q با خطی منحنی رسم نمایید.
  سنگین و رنگین 8 (کت و سارافون) - تصویر 3 سنگین و رنگین 8 (کت و سارافون) - تصویر 4

پیراهن زیری

از الگوی پیراهن (اساس) استفاده کنید.

مقدار آزادی در کمر (یک دوم دور کمر+ 2 تا 4 سانتی‌متر است).

مقدار آزادی در باسن (یک دوم دور باسن+ 3 تا 4 سانتی‌متر است).

در قسمت پهلوها از نقطه e تا e مساوی 1 سانتی‌متر است (حلقه آستین تنگ‌تر می‌شود).

نقطه d را در انتهای سرشانه مشخص کنید. فاصله d تا r مساوی 1 تا 5/1 سانتی‌متر است.

اندازه نقطه r تا r مساوی 5 سانتی‌متر است.

(یک دوم) فاصله n تا m را اندازه بزنید و نقطه m را مشخص کنید و یا به اندازه دلخواه از نقطه n پایین آمده و نقطه m را مشخص کنید. هلال یقه جلو rm را رسم کنید و روی این هلال پنس 6/0 میلی‌متر بگیرید. از نقطه r 8 تا 10 سانتی‌متر مشخص کنید. (فاصله r تا o مساوی 8 تا 10 سانتی‌متر است).

از نقطه O به سر پنس (نقطه S) خطی منحنی رسم نمایید. این خط منحنی را چیده (پنس سرشانه را ببندید). داخل پنس کمر را خالی کنید و انتهای پنس جلو (نقطه H) را مشخص کنید. فاصله H تا H مساوی فاصله h تا h است.

در قسمت پشت پنس حلقه آستین را به سرشانه انتقال دهید. هلال یقه r˝m را طراحی نمایید. سپس مقدار پنسی که باقی مانده، سر پنس را به حلقه آستین منتقل کنید و آن را ببندید. پنس بزرگ کمر و پنس خط مرکزی پشت را خالی کنید.

(برای رسم سجاف یقه) m تا f و e تا f مساوی 5 سانتی‌متر است.

فاصله ˝m تا f مساوی 8 تا 10 سانتی‌متر است.

سنگین و رنگین 8 (کت و سارافون) - تصویر 5         سنگین و رنگین 8 (کت و سارافون) - تصویر 6

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه