چادر

این چادر ساده در عین حال کاملاً مناسب مساجد، دانشگاه‌ها و ادارجات می‌باشد و مصرف پارچه آن کمتر از بقیه چادرها می‌باشد. دوخت آن ساده و کاربردی می‌باشد. اگر از پارچه‌های عریض باشند 180 سانتی‌متر پایین آن تکه نمی‌خورد ولی اگر معمولی باشد .............. که نیاز است بقیه پارچه را تکه کرده، از وسط آن به هم دوخته می‌شود. سپس پارچه را از اطراف دولای بسته تا کرده، دو طرف پارچه را تا ................ مانده به نقاط BوA دولای بسته پارچه می‌باشد DوC درز دوخت می‌باشد تا نقطه E دوخته می‌شود. AC و AD با چرخ‌کاری لبه‌دوزی می‌شود.

دو عدد بند به نقطه E دوخته که دور گردن می‌افتد.

از نقطه E 30 سانتی‌متر پایین آمده نقطه Fچادر - تصویر 1 می‌شود، دوخته می‌شود.

از نقطه F 30 سانتی‌متر کنار رفته، نقطه C می‌شود.

دو عدد بند 50-70 سانتی‌متر دوخته شده در زمان سر کردن به دور کمر بسته می‌شود. این بندها کمک می‌کند اگر چادر را شخص بلند قدی استفاده کند. قد چادر را به اندازه دلخواه در بیاورد. اگر برای مصارف خانگی استفاده کنند و قد به اندازه شخص باشد نیازی به بند کمر نیست.

در این مدل از بند رنگی استفاده کرده که قابل تشخیص باشد.

در صورت نیاز می‌توانید نقاط A را به اندازه صورت علامت زده بعد از نقطه R یک چانه دوخته می‌شود که مقنعه نیاز نداشته باشد.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه