چهل تکه های مجلسی 14

چهل‌ تکه‌های مجلسی (16)

بازسازی دامن قدیمی

لوازم مورد نیاز یک دامن قدیمی

پارچه ساتن ظریف به اندازه (60 سانتی‌متر× 70 )

1-ساتن را لایی حریر بزنید. سپس لبه پایین آن را از یک طرف 17 سانتی‌متر اریب کنید. لبه اریب شده پارچه را به صورت اریب 12 سانتی‌متر تا کنید و خط اتو بیاندازید.

2-گوشة دولا را از زیر درز بگیرید ولی 2 سانتی‌متر بالای آن را آزاد بگیرید. از همین محل اضافة ‌درز را چرت بزنید و به سمت بیرون برگردانید.

چهل تکه های مجلسی 14 - تصویر 1

3-پارچه را مطابق شکل تا کنید و خط اتو بیاندازید و با اتوی سرد آن را ثابت کنید سپس لبه بالای آن را آرایش کنید.

چهل تکه های مجلسی 14 - تصویر 2

4-جای قرار گرفتن این مجموعه را روی دامن مشخص کنید (با صابون خطی روی (یک سوم) دامن و عمود بر لبه دامن بکشید). درز کمر را در امتداد خط آزاد کرده بشکافید. لبه پارچه ساتن را در امتداد درز گوشه کار روی این خط صابونی چرخ کنید. طوری‌که حدود 2 سانتی‌متر از لبه تا شدة پارچه را درگیر کند. خط دوم را هم مطابق شکل تا 10 سانتی‌متر مانده به لبة پارچه چرخ کنید.

چهل تکه های مجلسی 14 - تصویر 3

5-اضافة کار را به سمت راست بچرخانید و خط اتوی بعدی را چرخ کنید.

چهل تکه های مجلسی 14 - تصویر 4

6-دوباره کار را به سمت چپ برگردانید و از زیر تاآخرکارچرخ کنید. توجه داشته باشید همۀ خطوطی که چرخ می‌کنیم 10 سانتی‌متر مانده به لبه تمام می‌شود طوری‌که حدود 2 سانتی‌متر از لبه تا خورده پارچه هم دوخته شود.

چهل تکه های مجلسی 14 - تصویر 5

7-لبة آخر کار را زیر بزنید و یک چرخ نیش روی آن بروید.

چهل تکه های مجلسی 14 - تصویر 6

توجه: این مجموعه پیلی را می‌توانید طوری روی دامن وصل کنید که چند سانتی‌متر بلندتر از لبه دامن باشد و کمی آویزان شود.

یا اینکه آن را روی برش صاف نصب کنید.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه