کیف

این کیف زیبا و کاربردی را می‌توانید در دو اندازۀ کوچک و بزرگ برای خودتان بدوزید. اضافه‌درزها را در همه‌جا 1 سانتی‌متر در نظر بگیرید مگر اینکه در روش دوخت مقدار دیگری ذکر شده‌باشد.

اندازه‌های نهایی کیف

ابعاد کیف بزرگ: 5/96 × 61 سانتی‌متر

ابعاد کیف کوچک : 5/96 × 5/48 سانتی متر

وسایل لازم:

پارچۀ نخی طرح‌دار برای رویه و دستۀ کیف به عرض 115 سانتی‌متر: 57 سانتی‌متر برای کیف بزرگ و 5/45 سانتی‌متر برای کیف کوچک. (پارچۀ اصلی )

آستر از جنس پارچۀ نخی ساده یا طرح‌دار به عرض 115 سانتی‌متر: 80 سانتی‌متر برای کیف بزرگ و 5/68 سانتی‌متر برای کیف کوچک.

لایی دوختنی با وزن متوسط به ابعاد 51 ×110 سانتی‌متر.

یک عدد دکمۀ مغناطیسی.

مرحلۀ 1:

با استفاده از الگوها، تکه‌های زیر را از پارچه‌ها برش بزنید:

از پارچۀ اصلی ، دو تکۀ کیف و دو دسته به ابعاد 5 × 38 سانتی‌متر ببرید. این تکه‌ها رویه نامیده می‌شوند.

از پارچۀ آستر، دو تکۀ کیف و دو دسته به ابعاد 5 × 38 سانتی‌متر ببرید.

از باقیماندۀ پارچۀ آستر، یک تکه مستطیل به ابعاد 5/20 × 5/25 سانتی‌متر برای جیب ببرید.

از لایی، دو تکۀ کیف و دو دسته به ابعاد 5 × 38 سانتی‌متر ببرید.

کیف - تصویر 1

مرحلۀ 2:

نقاط علامت‌گذاری‌شده برای پیلی‌ها را از الگو به روی پارچۀ اصلی منتقل کنید. لایی‌ها را با سوزن‌ته‌گرد به پشت تکه‌های رویه وصل‌کنید یا کوک بزنید. لبه‌های انتهایی هر یک از تکه‌های لایی دسته را به اندازۀ 3/1 سانتی‌متر کوتاه کنید سپس لایی را پشت تکه‌های دستۀ کیف که از پارچۀ اصلی بریده‌اید بگذارید طوری‌که در وسط قرار بگیرند و با سوزن‌ته‌گرد نگه‌دارید یا کوک بزنید.

مرحلۀ 3:

ساسون‌ها را در تکه‌های رویه و آستر کیف بدوزید طوری‌که روی پارچه‌ها به سمت هم باشد.

مرحلۀ 4:

تکۀ جیب را از وسط تا کنید طوری که روی پارچه به سمت داخل باشد و عرض آن 5/20 سانتی‌متر و طولش 5/12 سانتی‌متر شود. لبه‌‌‌‌های باز را به هم بدوزید. 5 سانتی‌متر را برای برگرداندن جیب ندوخته بگذارید. اضافه‌درزها را باریک کنید و گوشه‌های قائمه را چرت بزنید. سپس جیب را به رو برگردانید و اتوکنید.

جیب را وسط یکی از تکه‌های آستر کیف در سمت روی آن بگذارید و با سوزن‌ته‌گرد نگه‌دارید طوری که جیب از لبۀ پایین کیف 5/2 سانتی‌متر فاصله داشته باشد. سپس از کنار لبه‌های دوخته‌شدۀ جیب بدوزید. یک خط عمودی روی ج��ب به فاصلۀ 5/7 سانتی‌متر از لبۀ کناری آن بدوزید تا یک قسمت جداگانه در جیب ایجاد شود. دکمۀ مغناطیسی را به فاصلۀ 5/2 سانتی‌متر از لبۀ بالای آستر وصل‌کنید. برای محکم شدن دکمه، می‌توانید یک تکۀ کوچک لایی چسب پشت قسمتی که می‌خواهید دکمه را به آنجا وصل‌کنید بچسبانید.

مرحلۀ 5:

تکه‌های رویۀ کیف را از لبه‌های پایین و پهلو به هم بدوزید طوری که روی آنها به سمت هم باشد. همین مرحله را برای تکه‌های آستر کیف تکرار کنید اما 10 سانتی‌متر را در لبۀ پایین ندوخته بگذارید.

کیف - تصویر 2

مرحلۀ 6:

رویه را درون آستر کیف قرار دهید طوری که روی آنها به سمت هم باشد، لبه‌های بالایی را با سوزن‌ته‌گرد روی هم نگه‌دارید. سپس رویه و آستر را از لبه‌های بالای جلو، پشت و پهلوها به هم بدوزید. لبه‌هایی که به دسته‌های کیف وصل‌می‌شوند را ندوخته بگذارید. کیف را به آرامی، از قسمتی که در لبۀ پایین آستر ندوخته‌گذاشته بودید به رو برگردانید. لبه‌های باز کیف را به سمت داخل تاکرده و اتوکنید. سپس از کنار این لبه‌ها رودوزی کنید.

کیف - تصویر 3

مرحلۀ 7:

روی هریک از لبه‌های کیف که به دسته دوخته‌می‌شوند با توجه به خطوط علامت‌گذاری شده پیلی بدهید. طول هریک از این لبه‌ها بعد از پیلی دادن باید 8/3 سانتی‌متر شود. پیلی را در جهت مخالف مرکز کیف بخوابانید و اتو کنید. سپس از روی لبۀ بالای پیلی بدوزید تا در جای خود ثابت شود.

مرحلۀ 8:

تکۀ دستۀ کیف را که لایی کرده‌اید روی آستر آن بگذارید و لبه‌های بلند آنها را به هم بدوزید. 3/1 سانتی‌متر از ابتدا و انتهای دوخت را باز بگذارید. لایی را تا نزدیکی خط دوخت بچینید. دسته را به کمک یک سنجاق قفلی به رو برگردانید و اتوکنید تا صاف شود. دستۀ دوم را نیز به همین روش آماده‌کنید. سپس یکی از دسته‌ها را بردارید و آن را از سمت پارچۀ اصلی روی لبۀ پیلی‌‌دار کیف (سمت رویه) بگذارید و به فاصلۀ 3/1 سانتی‌متر از لبه بدوزید.

مرحلۀ 9:

لبۀ پیلی‌دار کیف را را بین دسته و آستر آن بگذارید. لبۀ انتهایی آستر دسته را به اندازۀ 3/1 سانتی‌متر به زیر تاکرده و اتوکنید. سپس از کنار دوخت قبلی رودوزی کنید طوری که لبۀ زیری آستر دسته در دوخت برود. می‌توانید به جای رودوزی، با دست از درون خط دوخت قبلی بدوزید تا لبه‌های انتهایی دسته و آستر به هم وصل شوند.

لبه‌های باقیماندۀ دسته‌های کیف را نیز به همین روش مطابق شکل بدوزید.

کیف - تصویر 4 کیف - تصویر 5

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه