1- اندازه هایی که حتما باید روی تن اندازه گیری شود : دورسیـ-ـنه ، دور کمر ، و دور با*سن می باشد . 2- اندازه هایی که نمی شود به راحتی روی تن اندازه گرفت و طبق فرمول های ارائه شده به دست می آید : اندازة ساسون و اندازة پنس سرشانة پشت .

1- اندازه هایی که حتما باید روی تن اندازه گیری شود : دورسیـ-ـنه ، دور کمر ، و دور با*سن می باشد .
2- اندازه هایی که نمی شود به راحتی روی تن اندازه گرفت و طبق فرمول های ارائه شده به دست می آید : اندازة ساسون و اندازة پنس سرشانة پشت .
3- اندازه هایی را می توان روی تن اندازه گرفت ولی با استفاده از اندازه های دیگر مانند : گودی حلقه
4- هرچه لباس چسبان تر باشد میزان ساسون بیشتر است .
5- هرچه لبلس گشادتر باشد میزان ساسون کمتر است .
6- ساسون سرشانه بستگی به برجستگی و فرو رفتگی بدن و نوع لباس دارد .
7- اندازه های افقی در الگو عبارتند از : دور گردن ، کارور جلو و پشت ، دور کمر ، دور با*سن ، دور سیـ-ـنه ، درو مچ ، دور بازو و سرشانه .
8- اندازه های عمودی در الگو عبارتند از : بالا تنه جلو و پشت ، بلندی حلقه ، بلندی با*سن و قد آستین
9- اندازه های دلخواه در الگو عبارتند از : بازی یقه ، بلندی لباس ، و قد آستین .
10- در اندازه گیری دور گردن متر باید به صورت خوابیده اندازه گیری شود .
11- اگر بازو برجسته باشد سرشانه را باید بزرگتر بگیرید .
12- باید بالاتنه جلو از پشت بزرگتر باشد .
13- اختلاف بالاتنه جلو و پشت به دو دلیل است : 1- یا کمر برجستگی دارد 2- یا سیـ-ـنه برجسته
14- هرجا برجستگی بیشتری داشته باشیم به آن قسمت در روی الگو اضافه می کنیم .
15- هرجا خمیدگی ( فرورفتگی ) بیشتری داشته باشیم از آن قسمت در روی الگو کم می کنیم .
16- ساسون را در افراد طبق اندازه فرو رفتگی و برجستگی های فرد می گیریم مانند : ساسون سیـ-ـنه که بهتر است از قسمت حلقه گرفته شود .
17- اندازه گیری بستگی دارد به دو سیـ-ـنه ، نوع لباس ، نوع پارچه ، آستر دار بودن لباس و پوشیدن لباس زیر مناسب .
18- آستین لباس حتما باید یک سانتی متر به دلیل تاج آستین اضافه داشته باشد .
19- هرچه برجستگی با*سن بیشتر باشد طول ساسون کوتاهتر است .
20- هرچه برجستگی با*سن کمتر باشد طول ساسون بلند تر است .
21 – حلقه آستین بهتر است 3 الی 5/3 سانتی متر از بالاتنه بزرگتر باشد .
22- تنگی یا گشادی آستین بستگی به تنگی و گشادی لباس دارد .
23- برای رسم الگوی کت میزان عرض کادر دور سیـ-ـنه + 3 تا 5 سانتی متر است .
24- برای رسم الگوی جلیغه میزان عرض کادر دور سیـ-ـنه + 3 تا 5/3 سانتی متر است .
25- برای رسم الگوی پالتو و بارانی میزان عرض کادر دور سیـ-ـنه + 5 تا 7 سانتی متر است .
26- ساسون سرشانه پشت باید تا نزدیگ برجستگی کتف طول داشته باشد .
27- مقدار ساسون سرشانه ( در سیـ-ـنه های برجسته ) دور سیـ-ـنه + 1 الی 5/1 سانتی متر است .
28- بلندی سیـ-ـنه دور سیـ-ـنه + 2 تا 3 سانتی متر است .
29- در لباس های ضخیم کمر را نمی توان زیاد تنگ کرد .
30- کنترل با*سن قبل از پرو در روی الگو ضروری می باشد .
31- میزان درز پهلو بستگی به بزرگ بودن جلو یا پشت دارد .
32- پهلوی الگو را باید بر اساس فرم پهلو ترسیم کرد .
33- در جلیغه اندازه جلیغه و اندازه آستر با هم برابر است .
34- در جلیغه درز پهلو و سرشانه با آستر با هم دوخته می شود .
35- در جلیغه قسمت جلوی لباس به طول کامل آستر کشی می شود ولی در قسمت پهلو ها و سرشانه باز می باشد تا به قسمت پشت بالا تنه وصل شود .
36- برای وصل آستری جلیغه جلوی کامل شده را به سمت روی پشت گذاشته و رویه آستر را روی جلیغه گذاشته که درز حله آستین و پائین لباس و یقه آن به قسمت پشت دوخته می شود و بقیه درزها سه قسمت به هم دوخته می شود .
37- در جلیغه قسمتی از پائین لباس را باید باز گذاشت تا لباس از آن قسمت برگردانده شود و آن قسمت را پسدوز می کنیم .
38- محل اولین جادکمه 5/0 سانتی متر بالاتر از خط شکــسته است .
39- برای رسم الگوی کاپشن میزان عرض کادر دور سیـ-ـنه + 5 تا 10 سانتی متر است .
40- برای اینکه ساسون خوش فرم تر روی بدن بخوابد ابتدا و انتهای آنرا صاف دوخته یعنی به صفر می رسد و بقیه را شکل میدهیم .
41- برای چسباندن لایه مویی به روی پالتو ابتدا آنرا باید چند ساعت خیس کرد تا میزان آبرفت آن مشخص شود 
42- در پالتو از خط شکــست به سمت یقه را بر اساس خط شکــست به فاصله 5/0 تا 1 سانتی متر کوک جسته زد .
43- بر روی خط شکــست را باید نوار اریب قرار دارد و کوک جسته زد تا خط شکــسته یقه مشخص باشد .
44- لایه مویی باید به اندازه جلوی لباس از قسمت خط مرکزی تا پنس یا برش جلو به صورت منحنی تا زیر بغل باشد .
45- لایه مویی در قسمت پشت از قسمت 5 تا 6 سانتی متر پایین تر از زیر بغل به صورت منحنی به 7 تا 10 سانتی متر پایین تر از یقه در خط مرکزی پشت باشد .
46- لایه مویی در قسمت خط مرکزی پشت به دلیل اینکه کمی گشادتر باشد و در پشت لباس کشش ایجاد نکند روی دولای باز برش می زنیم و 3 تا 4 سانتی متر از خط مرکزی اضافه درز می گذاریم .
47- لایه فرانسه را به طور کامل روی قسمت جلوی پالتو می چسبانیم و در قسمت پشت از 5 تا 6 سانتی متر زیر بغل شروع کرده و به صورت منحنی تا خط مرکزی پشت که که قد آن 12 تا 15 سانتی متر باشد می چسبانیم .
48- برای محکم ایستادن لایه مویی روی لباس دور تا دور آن را زیگزاگ می زنیم .
49- برای اینکه یک آستین متعادل داشته باشیم دور حلقه آستین بالا تنه را تقسیم بر 3 می کنیم .
50- اگر بخواهیم تاج آستین بلند باشد 1 تا 2 سانتی متر به آن اضافه می کنیم ولی اگر بخواهیم تاج آستین کوتاه باشد ولی راحت 1 تا 2 سانتی متر کم می کنیم .
51- هرچه تاج آستین بلندتر باشد خوش ترکیب تر است .
52- هرچه تاج آستین کوتاهتر باشد دست راحتتر حرکت می کند ولی خوش فرم نمی ایستد 
53- در موقع وصل آستین به بالا تنه آستین را مقدرا کوچکی چین داده ( از نقطه موازنه جلو تا نقطه موازنه پشت )
54- برای تنگ کردن آستین از خط پهلو باید کم کرد .
55- اگر اختلاف بالا و پایین آستین زیاد باشد ( در آستین تنگ ) نصف آن را از درز پهلو و نصف دیگر آن را از قسمت آرنج می گیریم .
56- برای افراد چاق حلقه پشت آستین در بالاتنه را زیاد گود نمی کنیم و همچنین قسمت پائین آستین در پشت راهم گود نمی کنیم .
57- برای اینکه قسمت یقه را گشاد کنیم در سرشانه جلو باید برابر سرشانه پشت در قسمت یقه باشد .
58- پنس یقه را باید در گودترین قسمت یقه گرفت .
59- اگر یقه خیلی باز بود بهتر است پنس یقه را از چند جا بگیریم .
60- میزان پنس یقه به چند عامل بستگی دارد : 1- بازی یقه 2- برجستگی سیـ-ـنه 3- پارچه شلتر باشد .
61- حداقل پهنای سجاف یقه باید 6 تا 7 سانتی متر باشد .
62- میزان بازی یقه به چند عامل بستگی دارد : 1- به اینکه لباس زیری است یا رویی 2- نوک سیـ-ـنه میزان بازی یقه را مشخص می کند . 
63- پهنای جادکمه به اندازه قطر دکمه + 1 سانتی متر است .
64- مکان دکمه روی خط مرکزی جلو می باشد .
65- برای یقه آرشال هرچه یقه در قسمت سرشانه بیشتر روی هم بیاید یقه صافتر و ایستاده تر و پایدار تر می ایستد .
66- اگر انحنای پشت یقه برای ترسیم یقه بیشتر باشد یقه خوابیده تر است و اگر انحنای کمتری داشته باشد روی تن نمی خوابد .
67- میزان قوس یقه نشان گر خوابیدگی یقه است .
68- برای اینکه یقه های انگلیسی و آمریکایی و آرشال خوش فرم تر بایستد بهتر است آنرا روی کف دست نگه داشته و حالت گرد اتو کرد تا فرم دست را به خود بگیرد .
69- برای دامنی که زیپ مخفی در آن به کار می رود بهتر است از قزن قفلی استفاده کرد .
70- قسمت پایین دامن بهتر است 3 تا 4 سانتی متر اضافه دوخت داشته باشد و آستر دامن از آن کوتاهتر باشد .
71- برای اینکه لبه پایین کت ، آستین و لبه دامن خوش فرم تر بایستد بهتر است به جای دوخت از لایه حریر استفاده شود تا تمیز باشد .
72- جادکمه ها یا باید یکی افقی باشد و بقیه عمودی یا همه باید عمودی باشد .
73- در یقه انگلیسی بهتر است پشت یقه یکی در راه پارچه باشد و دیگری در بی راه پارچه .
74- برای رسم الگوی آستین کاپشن حلقه آستین + 5/0 می شود .
75- برای کاپشن اگر مد آستین کیمونو باشد از اساس کیمونو استفاده می کینم .
76- برای کاپشن اگر شبیه مدل آستین معمولی باشد از اساس معمولی ا ستفاده می کنیم .
77- برای یقه ایستاده قسمت خط مرکزی پشت پهنای یقه دلخواه است و در قسمت جلو 2 تا 4 سانتی متر بالاتر از قسمت پشت و ادامه آن پهنای دلخواه یقه است .
78- لبه پایین اساس آستین برای اینکه بهتر بایستد در قسمت جلو 5/0 سانتی متر به داخل منحنی می کنیم و در قسمت پشت 5/0 سانتی متر به سمت پشت را منحنی می کنیم .
79- در قسمت بالای آستین در قسمت جلو 7/0 تا 1 سانتی متر پایین آن را به داخل منحنی می کنیم و در قسمت بالای جلو 2 تا 5/1 سانتی متر بیرون می رویم .
80- در آستین در قسمت جلو ( منحنی بالای آستین ) به جای 2 سانتی متر بهتر است 1 سانتی متر بیرون بیاییم .
81- در قسمت بالای آستین در قسمت پشت 7/0 تا 5/1 سانتی متر پایین آن را به داخل منحنی میکنیم و در قسمت بالای پشت 1 سانتی متر بیرون می رویم .
82- برای کت ، پالتو و بارانی بهتر است از آستین دو تکه استفاده کرد زیرا درز پشت آستین بهتر روی دست می خوابد .
83- آستین دو تکه بیشتر در کت مردانه استفاده می شود که لبه آستین آن در درز پشت دارای پیلی است .
84- برای اینکه لباس اپل داشته باشد نیازی به اندازه اضافه برای آن در روی الگو نیست اگر برای شانه ای اپل لازم باشد قسمت سرشانه آن در مرکز کاپ آستین به اندازه قطر اپل اوازمان داده می شود .
85- در پالتو بهتر است از برش های اضافه به دلیل ضخامت پارچه صرفه نظر کرد .
86- لبه های برگردان یقه را می توان 1 سانتی متر لایه حریر چسباند .
87- لایه مویی برای پالتو بدون جا دوخت می باشد .
88- لایه مویی در قسمت جلوی لباس باید از بالای نوک سیـ-ـنه عبور کند .
89- برای اینکه خط شکــست پالتو روی لایه مویی مشخص باشد باید از پارچه ای که کش نیاورد مانند ترکی پارچه استفاده کرد و روی آن کوک جسته زد .
90- اگر بخواهیم یقه چسب گردن بایستد 3/0 تا 2/0 از روی پشت یقه را از قسمت سرشانه به سمت پشت چند پنس می گیریم .
91- برای تعیین مکان جادکمه باید 5/0 تا 3/0 قبل از خط مرکزی شروع شود و به اندازه پهنای جا دکمه بعد از خط مرکزی ادامه یابد .
92- در لباس دو ردیف دکمه خور ردیف اول در قسمت 5/0 سانت بالاتر از خط شکــست می باشد و در ردیف دوم آن قرینه آن مشخص می شود .
93- در آستر کشی پالتو آستر جدا کامل دوخته می شود و رویه هم جدا ، سپس در قسمت لبه آستین و لبه یقه و لباس به هم وصل می شود .
94- در پالتو پایین آستری جدا دوخته شده و پایین پالتو زیگزاگ یا لایه حریر می زنیم .
95- یکی تفاوت های آستر کشی کت و پالتو در این است که آستر کت پایین آن بسته است ولی در پالتو پایین آن باز است .
96- آستر در کت برابر با خود کت است ولی در پالتو به اندازه 7 تا 10 سانتی متر از پایین و 6 تا 7 سانتی متر از قسمت سرشانه سجاف می خورد و آستر به سجاف دوخته می شود .
97- در یقه انگلیسی یک مثلث مشترک وجود دارد که برای برش آن مثلث باید روی بالا تنه باشد و برای یقه آن مثلث را رولت کرد .
98- برای ترسیم الگوی آستین اندازه دور حلقه را با متر ایستاده باید اندازه گرفت .
99- برای استین های تنگ به دلیل اینکه قسمت آرنج دارای حجم می شود باید یک ساسون گرفته شود .
100- اگر بخواهیم پایین پالتو یا کت خود را فون کنیم قد مقدار اوازمان داده فون را باید هم اندازه با خط پهلوی الگو رسم کنیم .
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :
سپیده سه شنبه 30 دی 1393 ساعت '15:7
سلام ممنون از زحماتتون و تجربه های خودتون که در اختیار ما می زارید اگر می شه لباس مجلسی آموزش بدید
شیرین چهارشنبه 18 شهریور 1394 ساعت '11:51
سلام و عرض ادب
بطور اتفاقی این 100 نکته ارزشمند رو در وبلاگی مشاهده کردم. وقتی خوندم دیدم نکات جالب توجهی داره؛ ولی اجازه کپی نمیداد. فکر کردم مسلما سایتی خواهد بود که دانشی رو ارایه بده و اجازه داشتنش رو به خواننده هاش بده؛ خوشبختانه اینجا پیداش کردم و البته سایت شما همیشه کمک بزرگی به من نموده از آموزش تا کسب مهارت.
فقط میتونم قدردان باشم و پارزوی سلامتی و بهروزی برای همه عوامل شما داشته باشم. آمین

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه