آموزش اندازه گیری بالاتنه

الگوی بالاتنه

الگوی اولیه بالاتنه:. برای پهنای کادر دور سینه یا باسن هرکدام بزرگ‌تر بود تقسیم به 2 به اضافه 10 کنید. (A-B) (خط گردن). از این نقاط بالاتنه جلو را به طرف پایین رسم و کادر را کامل کنید. (C-D) (خط کمر). از نقاط (C-D) قد باسن را مشخص و خط آنرا رسم کنید. (E-F) (خط باسن). بالاتنه جلو را تقسیم به 2 کنید و حاصل را از نقاط (A-B) به پایین مشخص کنید (G-H) (خط سینه). سپس فاصله خط گردن (A-B) و خط سینه (G-H) را تقسیم به 2 کنید. خط کارور بدست می‌آید. بالا تنه جلو:6/1 دور گردن به اضافه 5/0 را روی خط گردن از سمت راست علامت زده نقطه (A). از نقطه (A) 6/1 دور

الگوی بالاتنه

ادامه مطلب ...
اندازه گیری بالاتنه

اساس بالاتنه به روش گرلاوین. مهمترین عامل در برش و دوخت هر نوع لباس،اندازهگیری صحیح میباشد. قبل از شروع کار،لباس زیر مناسبی به تن کنید،که بعدها نیز در زیر. لباسهای مختلف به تن خواهید نمود. زیرا تعویض نوع لباس زیر،باعث تغییر. فرم اندام خواهد شد،واز طرفی لباس زیر یکسره(زیر پوش)کار اندازه گیری را به مراتب آسان تر می نماید. ابتدا نام فرد مورد نظر ونیز تاریخ روز را در دفتر یادداشت کنید. نوار باریکی را. دور کمر شخص مورد نظر،طوری محکم بگیرید که فرورفتگی کمر به خوبی. مشخص گردد. سپس آن را نسبتاً تنگ،در محل تعیین شده ببندید واندازه ها به ترتیب زیر گرفته

اندازه گیری اندازه گیری بالاتنه اندازه های بالاتنه

ادامه مطلب ...
اصول اندازه گیری

روش اندازه گیری بالا تنه. ۱-کمر:نواری به دور گودترین قسمت بدن به طور عادی ببندین و این را اندازه بگیرین. (این نوار کمک میکنه خیلی راحت تر اندازه گیری کنین). ۲-سینه:برجسته ترین قسمت سینه را اندازه بگیرین. متر در جلو یا پشت خط سینه حالت افتادگی یا کشش نداشته باشد. ۳-باسن: پهن ترین و برجسته ترین قسمت بدن در پایین خط کمر را اندازه بگیرین. متر حالت کشش یا افتادگی نداشته باشد. ۴-بالا تنه پشت: در قسمت پشت بدن از مهره ی بر جسته ی گردن تا خط کمر. (همون بندی که بسته بودین)را اندازه بگیرین. ۵-بالا تنه جلو:از سر شانه تا خط کمر را به طوری که متر از روی برجس

اصول اندازه گیری اندازه گیری

ادامه مطلب ...
جدول اندازه گیری 34-40

۴۰۳۸۳۶۳۴اندازه ها۹۲۸۸۸۶۸۰سینه۷۲۶۸۶۴۶۰کمر ۹۷۹۳۸۹ ۸۵باسن۳۵. ۴۳۴. ۴۳۲. ۴۳۲. ۴کارور پشت۳۲. ۶۳۲. ۴۳۱. ۲۳۰کارور جلو۱۲. ۵۱۲. ۲۵۱۲۱۱. ۷۵سرشانه۳۸۳۷۳۶۳۵گردن۷. ۶۷۶. ۴۵. ۸پهنای ساسون۲۹. ۶۲۸. ۴۲۷. ۲۲۶بازو۱۶. ۵۱۶۱۵. ۵۱۵مچ دست۲۴. ۵۲۴۲۳. ۵۲۳مچ پا۲۱. ۵۲۱۲۰. ۵۲۰ساق پا۴۰. ۵۴۰۳۹. ۵۳۹بالاتنه پشت۴۰. ۵۴۰۳۹. ۵۳۹بالاتنه جلو ۲۱. ۵۲۱۲۰. ۵۲۰بلندی کف حلقه(گودی حلقه آستین) ۵۹۵۸. ۵۵۸۵۷. ۵بلندی زانو۲۰. ۹۲۰. ۶۲۰. ۳۲۰بلندی باسن۱۰۵۱۰۴۱۰۳۱۰۲از کمر تا زمین۲۸. ۷۲۸۲۷. ۳۲۶. ۶برامدگی ران(بلندی فاق)۵۹۵۸. ۴۵۷. ۸۵۷. ۲بلندی آستین۵۳۵۲. ۴۵۱. ۸۵۱. ۲بلندی آستین در پارچه کشی۲۱. ۵۲۱. ۵۲۱۲۱انداز

جدول اندازه گیری اندازه گیری

ادامه مطلب ...
جدول اندازه گیری 42-48

۴۸۴۶۴۴۴۲اندازه ها۱۱۲۱۰۷۱۰۲۹۷سینه۹۲۸۷۸۲۷۷کمر ۱۱۷۱۱۲۱۰۷۱۰۲باسن۴۰. ۲۳۹۳۷. ۸۳۶. ۶کارور پشت۳۹. ۵۳۸۳۶. ۵۳۵کارور جلو۱۳. ۷۱۳. ۴۱۳. ۱۱۲. ۸سرشانه۴۲. ۸۴۱. ۶۴۰. ۴۳۹. ۲گردن۱۰۹. ۴۸. ۸۸. ۲پهنای ساسون۳۶۳۴. ۴۳۲. ۸۳۱بازو۱۸. ۵۱۸۱۷. ۵۱۷مچ دست۲۶. ۲۲۶. ۳۲۵. ۷۲۵. ۱مچ پا۲۳. ۹۲۳. ۳۲۲. ۷۲۲. ۱ساق پا۴۲. ۵۴۲۴۱. ۵۴۱بالاتنه پشت۴۳. ۷۴۲. ۹۴۲. ۱۴۱. ۲بالاتنه جلو ۲۳. ۵۲۳۲۲. ۵۲۲بلندی کف حلقه(گودی حلقه آستین) ۶۱۶۰. ۵۶۰۵۹. ۵بلندی زانو۲۲. ۱۲۱. ۸۲۱. ۵۲۱. ۲بلندی باسن۱۰۹۱۰۸۱۰۷۱۰۶از کمر تا زمین۳۱. ۵۳۰. ۸۳۰. ۱۲۹. ۴برامدگی ران(بلندی فاق)۶۱۶۰. ۵۶۰۵۹. ۵بلندی آستین۵۵۵۴. ۵۵۴۵۳. ۵بلندی آستین در

جدول اندازه گیری اندازه گیری

ادامه مطلب ...
جدول اندازه گیری 50-56

۵۶۵۴۵۲۵۰اندازه ها۱۳۲۱۲۷۱۲۲۱۱۷سینه۱۱۲۱۰۷۱۰۲۹۷کمر ۱۲۷۱۳۲۱۲۷۱۲۲باسن۴۵۴۳. ۸۴۲. ۶۴۱. ۴کارور پشت۴۵. ۵۴۴۴۲. ۵۴۱کارور جلو۱۴. ۹۱۴. ۶۱۴. ۳۱۴سرشانه۴۷. ۶۴۶. ۴۴۵. ۲۴۴گردن۱۲. ۴۱۱. ۸۱۱. ۲۱۰. ۶پهنای ساسون۴۳. ۲۴۱. ۴۳۹. ۶۳۷. ۸بازو۲۰. ۵۲۰۱۹. ۵۱۹مچ دست۲۹. ۳۲۸. ۷۲۸. ۱۲۷. ۵مچ پا۲۶. ۳۲۵. ۷۲۵. ۱۲۴. ۵ساق پا۴۳. ۶۴۳. ۴۴۳. ۲۴۳بالاتنه پشت۴۶۵۴. ۵۴۵۴۴. ۵بالاتنه جلو ۲۶. ۳۲۵. ۶۲۴. ۹۲۴. ۲بلندی کف حلقه(گودی حلقه آستین) ۶۲۶۱. ۷۵۶۱. ۵۶۱. ۲۵بلندی زانو۲۲. ۹۲۲. ۷۲۲. ۵۲۲. ۳بلندی باسن۱۱۱۱۱۰. ۵۱۱۰۱۰۹. ۵از کمر تا زمین۳۵. ۵۳۴. ۵۳۳. ۵۳۲. ۵برامدگی ران(بلندی فاق)۶۱. ۸۶۱. ۶۶۱. ۴۶۱. ۲بلندی آست

جدول اندازه گیری اندازه گیری

ادامه مطلب ...
پیدا کردن سایز روی جدول

برای پیدا کردن سایزمون باید دور کمر ،سینه و باسن ِ خودمون رواندازه بگیریم. نزدیک ترین عدد به اندازه های جدول سایز ما رو مشخص میکنه. البته دور سینه و باسن بیشتر مد نظر هستن. چون این دو از کمر برجسته ترند.

ادامه مطلب ...
چگونه سایز خود را پیدا کنیم؟

اندازه های بدن. سینه. تا از. باسن. تا از. کد اندازه. ۸۲ ۷۸. ۸۷ ۸۳. ۳۴. ۸۵ ۸۳. ۹۱ ۸۷. ۳۶. ۹۰ ۸۶. ۹۵ ۹۱. ۳۸. ۹۴ ۹۰. ۹۹ ۹۵. ۴۰. ۹۹ ۹۵. ۱۰۴ ۱۰۰. ۴۲. ۱۰۴ ۱۰۰. ۱۰۹ ۱۰۵. ۴۴. ۱۰۹ ۱۰۵. ۱۱۴ ۱۱۰. ۴۶. ۱۱۴ ۱۱۰. ۱۱۹ ۱۱۵. ۴۸. ۱۱۹ ۱۱۵. ۱۲۴ ۱۲۰. ۵۰. ۱۲۴ ۱۲۰. ۱۲۹ ۱۲۵. ۵۲. ۱۲۹ ۱۲۵. ۱۳۴ ۱۳۰. ۵۴. ۱۳۴ ۱۳۰. ۱۳۹ ۱۳۵. ۵۶.

چگونه سایز خود را پیدا کنیم چگونه خود را پیدا کنیم

ادامه مطلب ...
بالاتنه-قسمت 1

از نقطه ۰ دو خط عمود بر هم رسم کنید. ۱-۰: اندازه ۵/۱ سانتیمتر. ۲-۱ : بلندی کف حلقه آستین + ۵/۲ سانتیمتر، از نقطه ۲ خطی عمود. در عرض الگو رسم کنید. ۳-۲ : اندازه ۲/۱ (یک دوم) سینه + ۷ سانتیمتر ، از نقطه ۳ خطی عمود به. سمت بالا و پایین رسم کن��د. ۴-۳ :اندازه خط ۲-۰ + تفاوت بالا تنه جلو و پشت ،از نقطه ۴ خطی عمود. در نیمه در عرض الگو رسم کنید. *نکته ۱: تفاوت بالا تنه جلو و پشت تا سایز ۴۰ یکسان است. از سایز ۴۰ به بعد تفاوت بالاتنه را از نقطه ۴ بالا میرویم. *نکته۲: اگر تفاوت بالاتنه وجود داشت نقطه ی ۴ را تا نیمه الگو ادامه دهید. در غیر این صورت به نقط

ادامه مطلب ...
بالاتنه-قسمت 2

بعد از گشیدن کادر اصلی شروع به کشیدن پشت الگو میکنیم. ۹-۰: یک پنجم (۵/۱) گردن منهای ۲/۰ سانتیمتر. خط منحنی گردن را با وصل نقاط ۱ به ۹ رسم کنید. *نکته۱: این خط منحنی را میتوان به وسیله خط کش پیستوله کشید. *نکته ۲: این خط را خیلی گود نکنید. ۱-۱۰: یک پنجم بلندی کف حلقه منهای ۷/۰ سانتیمتر،از نقطه ۱۰ خطی. عمود تا نیمه در عرض الگو رسم کنید. ۹-۱۱:پهنای سر شانه + ۱ سانتیمتر. ۹-۱۲:یک دوم خط ۹-۱۱. ۱۲-۱۳:از نقطه ۱۲ خطی به طول ۵ سانتیمتر رسم کنید و۱سانتیمتر به. وسط پشت نزدیک شوید. ساسون سرشانه را به عرض ۱ سانتیمتر رسم کنید. طول ۲ خط ساسون را اندازه بگیرید

ادامه مطلب ...
بالاتنه - قسمت 3

۴-۲۰ : یک پنجم گردن منهای ۷/۰ سانتیمتر. ۴-۲۱ : یک پنجم گردن منهای ۲/۰ سانتیمتر. خط منحنی گردن را با وصل نقاط ۲۰ به ۲۱ رسم کنید. ۲۲-۳ : یک دوم کارور جلو + یک دوم پهنای ساسون. از نقطه ی ۲۲ خطی عمودکوتاه به سمت بالا رسم کنید. ۲۳-۳ :یک دوم خط ۲۲-۳. از نقطه ۲۳ خطی عمود به سمت پایین رسم کنید. نقاط ۲۴ و ۲۵ را در خط کمر و باسن علامت بگذارید. ۲۶-۲۳ :به اندازه ی ۵/۲ سانتیمتر. نقاط ۲۰-۲۶ را با خطی عمود به هم وصل کنید. ۲۷-۲۰ :پهنای ساسون را طبق اعداد جدول علامت میزنیم. نقاط ۲۶-۲۷ را با خطی عمود به هم وصل کنید. ۲۸-۱۱ : خطی به اندازه ی ۵/۱ سانتیمتر به شکل عم

ادامه مطلب ...
اندازه کردن کمر با استفاده از ساسون ها

در الگوی متریک ساسون ها در خط وسط پشت خط پهلو و. روی خطوط ۲۴-۲۵-۲۶. ۳۴-۳۵-۳۶ که همان خط پهلو است و. خطوط ۱۷-۱۸-۱۹ رسم میشود. ساسون خط وسط پشت در لباس های مجلسی و لباس هایی. که میخواهیم گودی کمر مشخص باشه گرفته و دوخته میشود. معمولا برای خط ۲۴-۲۵-۲۶ یک سانتی متر از هر طرف. برای خط ِ ۳۴-۳۵-۳۶ ۲ سانتی متر از هر طرف. و خط ِ۱۷-۱۸-۱۹ یک سانتیمتر از هر طرف پنس گرفته میشود. توجه کنید تمام این اندازه ها روی خط کمر مشخص میشود. قبل از رسم پنس ها باید آن را کنترل کنیم. اگر بخواهیم لباس کاملا کیپ تن باشد باید خط کمر لباس بدن. احتساب پنس ها دقیقا به اندازه

ادامه مطلب ...
طریقه اندازه گیری و اندازه های مورد نیاز بالاتنه

دور گردن= سر متر را درست روی گودی گردن در لو قرار میدهیم و دور گردن متر را میچرخانیم و دو سر را بهم میرسانیمدور سینه= خطی فرض میکنیم که از نوک سینه ها و برجسته ترین قسمت سینه ها عبور میکند . متر را دورتا دور سینه ها (از پشت ) رد میکنیم . در وقتی دو سر اندازه گیری متر بهم رسید 4انگشت دست را به صورت خوابیده روی بدن زیر متر قرار میدهیم تا خیلی تنگ نشود. ولی خیلی هم شل نباید متر را گرفتدور کمر=گودترین قسمت کمر را با نخ یا پُرسِله میبندیم. دورتا دور این قسمت دور کمر است. با 4انگشت زیر متر در انتهای قسمت اندازه گیریدور باسن=متر را دور باسن قرار میدهی

ادامه مطلب ...
روش اندازه گیری بالاتنه کودک

ابتدا یک نوار دور کمر می بندیم . و متر را کنار گردن میگذاریم . و از روی سینه می اییم تا روی نوار دور کمر این قد بالاتنه جلو است . برای قد بالاتنه پشت هم به همین صورت عمل میکنیم. بعد متر را درست کنار گردن میگذاریم تا انتهای سرشانه دقیقا نقطه ای که متر خم میشود و روی استین می اید . این اندازه سر شانه است . بعد متر را روی قسمتی از دست که از بدن جدا شده و یک خط دارد میگذرایم تا سمت دیگر این اندازه کارور جلو است برای کارور پشت هم به همین صورت عمل میکنیم و اصولا کارور پشت بزرگتر از جلو هست . حالا متر را روی گودی گردن میگذاریم دور گردن میپیچیم و دو

ادامه مطلب ...

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه