آموزش دامن

دامن 8 ترک اریب

ابتدا الگوی اولیه کلوش ساده را روی کاغذ پیدا کرده سپس الگو. رو 4 لا کنید و خطوط آن را بکشید. بعد روی خطوط کشیده شده. ازنقطه (الف) یعنی خط کمر 3 سانت پایین آمده نقطه (ط). از. نقطه (ب) هم 3 سانت پایین آمده نقطه (ظ) سپس نقاط (ط ظ) را. به نقاط (ت پ) مثل شکل با دست رسم کنید. از نقطه (الف) و. (ب) به اندازه قد باسن بزرگ پایین آمده و 8/1 دور باسن را. اندازه میزنیم سپس قسمت نقطه چین را از الگو جدا کنید و بقیه. الگو را دور بیندازید و از الگوی جدا شده 8 بار برش کرده بعد. ترکها رو کنار هم بدوزید ، تمام درزهای ترک به صورت اریب. روی بدن قرار میگیرد. برای ز

دامن ترک دامن ترک اریب دامن اریب

ادامه مطلب ...
الگوی اولیه ی دامن

روش اندازه گیری دامن :. ۱- کمر: نواری به دور گودترین قسمت بدن به طور آزاد ببندید دور این قسمت را اندازه بگیرید. متر رابه طور عادی بگیرید (به بدن فشار نیارد ،آزاد نباشد). ۲-باسن: پهن ترین و برجسته ترین قسمت بدن را در پایین خط کمر را اندازه بگیرید. متر را به طور عادی بگیرید. ۳-بلندی باسن:از خط کمر تا برجسته ترین قسمت باسن را در فاصله پشت و پهلو اندازه بگیرید. ۴- بلندی دامن: بستگی به مدل دارد بلندی دامن را در فاصله خط پهلو ووسط جلو اندازه بگیرید. اندازه های لازم رو از روی جدول و سایزمون پیدا میکنیم. برای دسترسی به جدول ها به اینجا و اینجا و اینجا

الگوی اولیه دامن الگوی دامن

ادامه مطلب ...
الگوی دامن راسته(ساده)

این دامن ساده ترین دامن هستش و پایه ی شلوار پیلی دار از الگوی اولیه دامن استفاده کنید. نقاط ۱و۲ را در خط کمر و خط لبه دامن. و در وسط پشت علامت بگذارید. ۲-۳: ۱ سانتی متر ، نقاط ۱و۳ را با خطی به هم وصل کنید. نقطه ی ۴ را در خط لبه دامن در پهلو مشخص کنید. ۴-۵ : ۵/۲ سانتیمتر ، نقطه ۵ را با خطی به منحنی باسن وصل کنید. طول خط عمود و اریب را یکسان کنید. خط لبه دامن را اصلاح کنید. *در الگوی جلو در خط پهلو مانند الگوی پشت عمل کنید. اگر مشکلی داشتین یا جایی رو متوجه نشدین بپرسین. خوشحال میشم بتونم کمکتون کنم. *برای دیدن عکس در سایز بزرگتر روی آن کلیک کن

الگوی دامن

ادامه مطلب ...
دامن با برش عمودی(شانل)

از الگوی اولیه یاراسته استفاده کنید. جلو: یک دوم خط کمر را مشخص کنید از این نقطه خطی عمود بر لبه. دامن رسم کنید و ساسون را به خط عمودی منتقل کنید. پشت: یک دوم خط کمر منهای ۱ سانتیمتر از خط وسط پشت روی. الگو داخل شوید از این نقطه خطی عمود بر لبه دامن رسم کنید. ساسون ۱۴ سانتی متر را به خط عمودی منتقل کنید. ساسون ۵/۱۲ سانتیمتر را میتوانید به یک دوم کمر از خط برش. تا پهلو منتقل کنید. جلو و پشت: الگو را از روی خط برش قیچی کنید . ساسون های واقع. در خط برش را بچینید. * خط وسط جلو و خط وسط پشت در هنگام برش پارچه روی دولای. بسته قرار میگیرد. *زیپ این دا

برش دامن

ادامه مطلب ...
ایرادهای دامن در پرو

۱- شکم یا باسن برجسته:. در این حالت دامن در خطوط روی شکم با باسن کشیده میشود. یا خط وسط جلو یا پشت بالا می ایستد. برای رفع این ایراد اندازه ی لازم را روی الگو در خط کمر به خط وسط. جلو و پشت اضافه کنید. خط کمر جدید را رسم کنید . ساسون ها را تا خط کمر جدید ادامه دهید. *اندازه ی لازم در هنگام پرو مشخص میشود. ۲- شکم یا پشت گود(فرو رفته):. در این حالت دامن در زیر خط کمر در جلو یا پشت چین های افقی کوچکی. میخورد. برای رفع این ایراد اندازه لازم را در روی الگو از خط کمر از خط وسط جلو. یا خط وسط پشت پایین بیایید. خط کمر جدید را رسم کنید الگو را از خط کم

ادامه مطلب ...
انواع کمر های دامن

۱-کمر بند راست:. این کمر بند روی خط کمر قرار میگیرد. عرض آن ۵/۲تا ۸ سانتیمتر می باشد. برای رسم الگو مستطیلی به طور دور کمر عرض دو برابر پهنای مورد نظر برای. کمر رسم کنید. در سمت چپ الگو ۳ سانتیمتر برای روی هم آمدن (پایه دکمه)اضافه کنید. خط وسط جلو و خط وسط پشت و خط پهلو را روی الگو مشخص کنید. خط تا را در عرض الگو مشخص کنید. *الگو در راه (طول) پارچه قرار میگیرد و به اندازه عرض کمر +۱سانتیمتر. لایی می شود. در صورتی که از پارچه بیراه (عرض) استفاده می شود لازم است تما کمر. لایی شود. ** در روی پارچه ۱ سانتیمتر برای الگو اضافه درز در نظر گرفته شود.

انواع دامن کمر دامن انواع کمر دامن

ادامه مطلب ...
دامن فون ساده

از الگوی اولیه دامن استفاده کنید. جلو:در خط کمر ۲ ساسون به عرض ۱ سانتیمتر و طول ۱۰ سانتمتر در نقاط. یک سوم خط کمر رسم کنید. از انتهای دو ساسون خط عمود تا لبه دامن رسم کنید. پشت: در خط کمر ۲ ساسون به عرض یک سانتیمتر و طول ۱۰ سانتیمتر. در نقاط یک سوم خط کمر رسم کنید. از انتهای دو ساسون دو خط عمود تا لبه دامن رسم کنید. یک ساسون در فاصله ی یک دوم خط کمر به عرض ۲ سانتیمتر و. به طول ۱۲ سانتیمتر رسم کنید. جلو و پشت: خطوط عمودی را از لبه ی دامن تا زیر ساسون ها قیچی کنید. ساسون های ۱ انتیمتر را ببندید. در خطوط باز شده در لبه ی دامن اوزمان بدهید. کنترل ک

دامن فون دامن فون ساده دامن ساده

ادامه مطلب ...
دامن فون تنگ

از الگوی اولیه دامن استفاده کنید. مراحل رسم الگو تا تغییرات ساسون و رسم خطوط عمود بر لبه ی. دامن مانند دامن فون ساده انجام دهید. خطوط عمودی را از لبه تا زیر ساسون ها قیچی کنید . در خطوط به. اندازه ی مورد نظر طبق مدل اوازمان دهید. ساسون ها را به اندازه ای که روی هم می آیند ببندید. کنترل کنید عرض اوازمانها در لبه ی دامن یکسان باشد. مقدار باقی مانده از عرض ساسون در جلو را به صورت یک ساسون. در یک سوم خط کمر به طول ۱۰ سانتی متر رسم کنید. (در صورتی که این مقدار کم باشد میتوانید از خط پهلو روی کمر حذف کنید). مقدار باقی مانده از عرض ساسون پشت را به عرض

دامن فون دامن تنگ دامن فون تنگ

ادامه مطلب ...
دامن فون گشاد

از الگوی دامن اولیه استفاده کنید. جلو: یک سوم خط کمر از ��سط جلو علامت بزنید. از این نقطه خطی عمود تا لبه دامن رسم کنید. از انتهای ساسون خط عمود دیگری تا لبه ی دامن رسم کنید. پشت:طول ساسون ها را به ۱۰ سانتیمتر تبدیل کنید. از انتهای ساسون ها دو خط عمود تا لبه ی دامن رسم کنید. جلو و پشت: خطوط عمودی را از لبه ی دامن تا زیر ساسون ها قیچی کنید. خط عمودی نزدیک به وسط جلو را تا خط کمر قیچی کنید. به طوری که الگو در خط کمر از هم جدا نشود. ساسون ها را ببندید در خطوط باز شده در لبه ی دامن اوزمان بدهید. کنترل کنید عرض اوزمان ها در لبه ی دامن با هم یکسان باش

دامن فون دامن گشاد دامن فون گشاد

ادامه مطلب ...
1- دامن کلوش

دو اندازه ی مهم در این نوع دامن ها ؛ قد دامن و دور کمره. برای اندازه گیری دور کمر به این صورت عمل میکنیم:. دور گود ترین قسمت کمر بندی میبندیم (به نام پُرسِلِه). این بند نه باید خیلی محکم باشه که بدن و اذیت کنه نه خیلی شل باشه که پایین بیافته. اما مهم اینه که خود اون فرد کمر دامنشو معمولا کجا میبنده؟. و از پهلو( از جایی که پرسله رو بستین) قد دامنو تا هر کجا که خواستیم اندازه میزنیم. برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, دامن, دامن کلوش.

دامن کلوش

ادامه مطلب ...
2- یک کلوش

1- یک کلوش (نیم کلوش یا کلوش کله قندی):ربع یک دایره است. نوع پارچه: هرنوع پارچه ی لختی که ریزش داشته باشه برای این دامن مناسبه. مثل کِرِپ، ریون و پارچه های نخی. پارچه های حاشیه دار و پُرز دار مناسب نیست. پارچه های نخی رو قبلا تو آب بندازید چون مقداری از قدش آب میره بعد شروع به برش زدن و دوخت کنید. مقدار پارچه: 1قد دامن +60 سانت (برای افراد چاغ این مقدار دوبرابر است). طریقه ی برش:. پارچه را یک لا پهن کرده. از طول و عرض پارچه 2سانت جای دوخت زیپ جدا میکنیم(قد زیپ 18سانت). فرمول به دست آوردن خط کمر؛ دور کمر÷2 -1×2. مقدار به دست اومده از فرمول و از

ادامه مطلب ...
5 - دوکلوش

1-2 دو کلوش یا کلوش چادر نمازی: نیمی از یک دایره است. مقدار. پارچه : 2قد + 60 سانت با عرض 150. (برای افراد چاق دو برابر این مقدار لازم است). تمام. مراحل مثل دامن یک کلوش است. فقط در. دامن یک کلوش پارچه یک لا پهن میشود ولی در اینجا پارچه را از طول دو لا میکنیم. بنابراین. در یک طرف دولای باز داریم و طرف دیگر دولای بسته. برای به. دست آوردن خط کمر : دور کمر تقسیم بر 3 منهای 1 سانت (برای افراد دارای شکم برجسته منهای 1 لازم نیست). از طرفین. زاویه ی پارچه قد کمر و بعد قد دامن را مثل دامن یک کلوش پرگاری میکنیم. در کناره ی. دولای باز 2سانت جای دوخت زیپ

ادامه مطلب ...
6- چهار کلوش یا تمام کلوش

1-3 چهار کلوش یا تمام کلوش: یک دایره ی کامل می باشد. * این نوع دامن را بعد از دوخت خط پهلو و زیپ به مدت 24 ساعت آویزان میکنیم تا. پارچه ریزش کند و بعد مجددا پایین دامن را آرایش میدهیم. اگر هم وقت زیادی نداریم میتوانیم. آن را در بخار آب حمام چند ساعت قرار دهیم تا ریزش پارچه به سرعت انجام شود. مقدار. پارچه: 2قد با عرض 150 و یا 4قد با عرض 90 که در صورت دوم دامن دو درزه میشود. (برای افراد چاق دوبرابر این مقدار لازم است). ابتدا پارچه با عرض 150 را یکبار از طول و یکبار از. عرض تا میکنیم. این دامن. بدون درز می باشد. برای به. دست آوردن خط کمر ،دور کمر

تمام کلوش

ادامه مطلب ...
7- آستری

برای دوختن آستری کافی است همان دامن مورد نظر را با همان اندازه ها روی آستری برش زد. آستری از کمر به دامن وصل میشود و کمری دامن روی آن دوخته میشود. باید قد آستری حدود 2-3 سانت کوتاهتر از قد دامن اصلی باشد تا بیرون نزند. در مواردی میتوان به انتهای آستری تورهای تزئینی دوخت و در این صورت باید قد تور اندازه ای باشد که از زیر دامن دیده شود. در صورتی که دامن دارای کمری و زیپ باشد آستری از داخل در قسمت زیپ مانند دامن اصلی دارای شکاف خواهد بود و قسمت زیپ دوزی به پشت زیپ پس دوز میشود به شکلی که درز دامن از چپه ی دامن دیده نمیشود و زیر آستری قرار میگیرد.

ادامه مطلب ...
8- دامن مربعی

با. استفاده از دامن های کلوش میتوان دامنهایی به شکل مربع درست کرد. به صورت. سه گوش ، نیم مربع و یا مربع کامل. فقط به جای. گرد کردن پای دامن به صورت دایره، خطوط صاف را به یکدیگر وصل میکنیم. 1- از یک کلوش. دامنی به شکل مثلث درست میشود که زاویه ی بلند آن در جلو قرار میگیرد. 2- از دامن نیم. کلوش دامنی به شکل نیم مربع ایجام میشود که دو زاویه ی آن در پهلوها قرار میگیرد. 3- از تمام کلوش. میتوان مربع کاملی ایجاد نمود و چهار زاویه ی بلند در دو طرف و عقب و جلو قرار میگیرن. حتی میتوان. از دو رنگ یا دو جنس(مثلا ساتن و حریر)به صورت سایه روشن استفاده نمود و

دامن مربعی

ادامه مطلب ...
9- دامن راسته

2 - الگوی اولیه ی دامن راسته:. اندازه های. مورد نیاز برای کشیدن الگوی دامن:. 1- دور کمر 2- دور. باسن 3- بلندی باسن 4- قد دامن. ترسیم. کادر:. کادری رسم. میکنیم به اندازه ی (دور باسن تقسیم بر 2. +0/5). خط بالای. کادر=خط کمر. خط پایین. کادر=پای دامن. خط سمت. راست کادر=خط وسط جلو که روی دولای بسته ی پارچه قرار میگیرد. خط سمت چپ. کادر= خط وسط پشت که روی دولای باز پارچه قرار میگیرد. از خط. کمربه اندازه ی بلندی باسن پایین آمده و خط باسن را رسم میکنیم. رسم الگوی. پشت:. از سمت چپ. روی خط کمر به اندازه ی یک چهارم دور کمر(دور کمر تقسیم بر4)+4/25سانت جدا م

دامن راسته

ادامه مطلب ...
11- دامن ساده(راسته یا تنگ)

ابتدا. الگوی اولیه دامن را رسم میکنیم. در الگوی. پشت در پای دامن 1 سانت خارج شده و از این نقطه به خط کمر صفر میکنیم. از خط. پهلوی جلو و پشت در پای دامن از هر طرف 2 تا 3 سانت خارج شده و به خط باسن صفر میکنیم. می توان زیپ. دامن را در پهلو یا وسط پشت قرار داد. این نوع. دامن را میتوان با آستری دوخت. ** جهت دوخت آستری، الگو را روی پارچه ی آستری قرار داده. و همانند دامن ، پارچه آستری را برش زده و میدوزیم و ساسون ها را هم به همان شکل میدوزیم. حدود 5-6. سانت آستری باید کوتاه تر باشد و هنگام دوخت ، دو روی چپه ی پارچه رو به روی هم. قرار میگیرد تا درزهای

دامن تنگ

ادامه مطلب ...
12- دامن ترک

برای رسم دامنهای ترک نیاز به اندازه های دور کمر ، باسن،بلندی باسن بزرگ ،قد دامن و تعداد ترکها داریم. مقدار پارچه: 2قد با عرض 150 سانت. جنس: انواع پارچه های لخت مانند کرپ، ریون و پارچه های استرج که گشادی آن زیاد نباشد (زیاد کش نیاید) پارچه های ساده و گل ریز برای این دامنها مناسب تر میباشد. پارچه های پرزدار مانند مخمل را نمیتوان به صورت سر و ته در این دامن برش زد. برای برش پارچه باید از طول 2لا شود. برای رسم الگوی تمام ترک ها ، دور کمر و باسن را به تعداد ترکها تقسیم میکنیم. کادری را رسم میکنیم به عرض مثلا (یک ششم ) دور باسن و طول کادر قد دامن. از

دامن ترک

ادامه مطلب ...
13- ترک نیلوفری

برای این نوع ترک از خط باسن بزرگ 20 سانت پایین آمده و 1سانت از هر طرف به داخل میرویم. سپس از این نقطه به گشادی پای دامن وصل میکنیم. * توجه: خط کج دامن با خط صاف برابر می شود. برای برش کلیه ترک ها از نصف تعداد ترکها الگو تهیه کرده و راسته ها و نقاط موازنه را در الگو مشخص میکنیم. برای دوخت زیپ باید در یکی از ترکها درز را 2/5 سانت در نظر گرفت و در دیگر ترکها جای درز را 1 تا 1/5 سانت در نظر میگیریم. اگر پارچه جهت مشخصی نداشته باشد میتوان برای صرفه جویی در پارچه، الگو را سر و ته انداخته و برش زد. برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, دامن, دامن ترک.

نیلوفری ها نیلوفری من

ادامه مطلب ...
14- ترک کله قندی

برای تهیه ترک کله قندی باید مابین هر ترک، یک گوده یا کله قند قرار داد. برای گوده از ربع دایره نیز میتوان استفاده کرد. در هر پنل به جای آنکه به طرفین پنل ها گشادی بدهیم میتوان گوده کار کرد. برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, دامن, دامن ترک.

کله قندی

ادامه مطلب ...

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه