آموزش دامن

15- دامن فون

1- دامن فون 4 اوازمان: ساسون جلو و یک ساسون برای پشت ایجاد کرده. از انتهای ساسون ها خطی به پای دامن عمود میکنیم. سپس این خط را از پایین به طرف بالا تا نوک ساسون قیچی کرده و میبندیم. مقداری را که به طور طبیعی باز می شود اوازمان میدهیم. 2- فون 8 اوازمان: دو ساسون برای جلو و دو ساسون برای پشت در نظر گرفته . ساسونها را میبندیم و زیر آن اوازمان میدهیم. 3- فون 10 اوازمان: علاوه بر دو ساسون جلو و دو ساسون پشت از پهلوها نیز اوازمان میدهیم. برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, دامن, دامن ترک.

دامن فون

ادامه مطلب ...
16- دامن 6ترک با الگوی دامن راسته

الگوی دامن راسته را میکشیم. خط ترک ها را در پهلوی ساسون ها مشخص میکنیم. خط ترک را در قسمت پهلوی ساسون جلو تا پایین ادامه میدهیم و یک ساسون از پشت را به داخل خط. ترک منتقل میکنیم و خط مشخص شده ی ترک ها را که در پهلوی ساسون ها هستند می بریم. زیپ در پهلو دوخته میشود. وسط جلو و وسط پشت روی دولای بسته قرار میگیرد. *توجه: اگر به دامن فون 6ترک احتیاج داشته باشیم به جای دامن راسته از الگوی فون استفاده میکنیم. برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, دامن, دامن ترک.

دامن ترک الگوی دامن الگوی دامن ترک

ادامه مطلب ...
17-دامن فون 4ترک

یک دامن فون 4ترک که خط راه در وسط آن قرار دارد بهتر است در الگوی پشت و جلو :. خط باسن را مشخص نموده و نصف کنیم. درز پهلوی اصلی را روی الگوی اساس معین میکنیم و وسط خط پای دامن را مشخص میکنیم. نقطه وسط خط باسن را به وسط پای دامن وصل میکنی. این خط خط راه پارچه است. وسط پشت و وسط جلو روی دولای باز پارچه قرار میگیرند. برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, دامن, دامن ترک.

ادامه مطلب ...
18- دامن 12 ترک

از الگوی اولیه دامن استفاده میکنیم و ساسون های کمر را نیز پاک میکنیم. قسمت جلوی دامن را بر خط باسن به 6قسمت مساوی تقسیم و عمودها را به بالا و پایین خط ادامه میدهیم. ساسون های جدید را روی خط 12 سانتی که از خط کمر به پایین رسم میکنیم، می رسانیم و 1سانت به درز پهلو ها در خط کمر اضافه میکنیم و روی ترک های قسمت پشت ، 2عدد ساسون به عرض 2/5 سانت و روی ترکهای قسمت جلو دو ساسون به عرض 1/5 سانت می سازیم. به هر کدام از کناره های قسمت ترک در پایین دامن 3سانت اضافه میکنیم. برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, دامن, دامن ترک.

دامن ترک

ادامه مطلب ...
19- برش جناغی در پارچه های چهارخانه و راه راه

برای تهیه این نوع الگو ، ابتدا در گوشه ی کاغذ، دو خط عمود بر هم رسم کرده در محل زاویه قائم نقطه ی الف را مشخص میکنیم. از نقطه ی الف به طرفین به طور مساوی نقطه ی " الف،ب" و "الف،ث" را جدا میکنیم. حالا یکبار خط وسط جلو و یکبار خط وسط پشت را مماس با خط "ب،ث" قرار میدهیم و روی الگو فِلِشی به موازات "الف،ب" رسم میکنیم. این فلش ها راهنمای طرز قرار گرفتن الگو روی راسته ی پارچه می باشد. اگر فلش دقیقا و به موازات روی راسته ی پارچه واقع شود، خط وسط جلو و پشت الگو روی اریب کامل پارچه قرار خواهد گرفت. خطوط پارچه در موقع دوخت به صورت جناغی قرار میگیرند. برچ

برش پارچه پارچه جناغی پارچه چهارخانه

ادامه مطلب ...
20- دامن شلواری

میزان پارچه: 1قد +4سانت با عرض 150 و 30 سانت تترون برای کیسه ی جیب. این دامن شلواری ار الگوی دامن راسته و فون تهیه میشود. ابتدا الگوی دامن را رسم کرده و از خط کمر در وسط جلو به اندازه ی بلندی فاق +1/5 پایین می آییم. *بلندی فاق= یک چهارم دور باسن -1/5 تا3 (درسایزهای بزرگ از 27 بیشتر نشود). و سپس به اندازه ی یک هشتم دور باسن -2 از این نقطه خارج میشویم. پهنای فاق به دست می آید. از انتهای این خط ، خط دوخت بین پا را رسم میکنیم. بلندی فاق را به دو قسمت کرده و از زاویه ی فاق نیز 4سانت خارج میشویم و هلال فاق را طوری رسم میکنیم که از این دو نقطه بگذرد.

دامن شلواری

ادامه مطلب ...
21- دامن شلواری کلوش

از روی الگوی دامن کلوش استفاده می شود. الگو روی کاغذ یک لا رسم میشود. سمت راست را وسط جلو قرار داده ،فاق جلوی شلوار را میکشیم. روی یک سوم بلندی فاق که از کمر پایین آمده می کشیم. سمت چپ فاق پشت را روی یک دوم بلندی فاق رسم میکنیم و مانند دامن کلوش الگو را روی پارچه قرار داده برش میزنیم. در این روش پهلوها درز نمی خورند. برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, دامن, دامن شلواری.

دامن شلواری دامن کلوش دامن شلواری کلوش

ادامه مطلب ...
22- دامن شلواری پیلی دار

از الگوی دامن شلواری راسته استفاده میکنیم. قسمت پهنای فاق را از الگو قیچی میکنیم. به خط وسط جلو و پشت 16سانت اضافه میکنیم. پهنای فاق را مجددا در الگو به محل اضافه شده برای پیلی وصل میکنیم. پیلی ها را تا میکنیم طوری که تای آن بهطرف درز پهلو باشد. پیلی تا ابتدای هلال فاق در پشت و جلو تا کمر دوخته می شود. زیپ در پهلوی چپ و مانند زیپ دامن دوخته می شود. برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, دامن, دامن شلواری.

دامن شلواری دامن شلواری پیلی دار دامن پیلی دار

ادامه مطلب ...
23- دامن شلواری فون

از الگوی دامن شلواری راسته استفاده میکنیم. در جلو، روی خط کمر، فاصله ساسون و خط وسط جلو را نصف کرده و خطی به پایین عمود میکنیم. خطوطی از محل ساسون ها به پایین الگو میکشیم(در پشت و جلو). خط عمودی را برش میزنیم و ساسون ها را میبندیم . به این ترتیب اوازمان طبیعی میدهیم. خط عمود را در الگوی جلو از پایین برش زده و به اندازه ی اوازمان ساسون جلو به این خط نیز اوازمان میدهیم. برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, دامن, دامن شلواری.

دامن شلواری دامن فون دامن شلواری فون

ادامه مطلب ...
24-دامن راسته با پیلی گرد

از الگوی دامن راسته استفاده میکنیم. پشت دامن مانند دامن راسته است. در وسط پشت میتوان یک پلاکت کار کرد. جلوی دامن: خط پیلی را در وسط خط کمر مشخص میکنیم و ساسون را به این خط منتقل میکنیم. خط پیلی قیچی شده و ما بین آن 16 سانت برای پیلی اوازمان میدهیم. پیلی ها به سمن مرکز جلو تا میخورند. پیلی ها تا باسن بزرگ یا پایین تر دوخته میشوند. وسط جلو روی دولای بسته پارچه قرار میگیرد. پیلی ها از بالا تا حدود 15- 20 سانت با دو سر قائمی در ابتدا و انتها و کوک معمولی چرخ میشوند و بعد تا پایین با کوک درشت چرخ میکنیم. بعد هر دوقسمت پیلی را به طرف داخل آورده و محک

ادامه مطلب ...
25- دامن را سته با پیلی معکوس

از الگوی دامن راسته استفاده میکنیم. پشت دامن :. به خط وسط پشت 16 سانت اضافه میکنیم. وسط پشت را روی دولای بسته ی پارچه قرار میدهیم و برش میزنیم. پیلی ها به سمت پهلوها تا میخورند. جلوی دامن:. خط پیلی را وسط خط کمر مشخص کرده و خطی به پای دامن عمود میکنیم. خط پیلی را قیچی کرده و ما بین آن 32 سانت اضافه میکنیم. یک طرف پیلی را به سمت پهلو و طرف دیگرا را به سمت مرکز جلو تا میکنیم. زیپ در پهلوی چپ دوخته میشود. ** برای افراد شکم دار 12-15 سانت از کمر پایین آمده و برای افراد نرمال 15-20 سانت دوخته و برای طرح نیلوفری 40 تا 45 سانت دوخته میشود. برچسب‌ها: آ

دامن پیلی دامن پیلی معکوس

ادامه مطلب ...
26- دامن پلیسه

مقدار پارچه : 3برابر دور باسن + جای درز برای دوخت زیپ. این دامن را مستقیم روی پارچه کار میکنیم. در ابتدا به اندازه یک نیم پیلی جدا کرده و سپس مقدار پیلی را مشخص میکنیم. بعد از انتخاب هر پیلی، یک نیم پیلی در نظر میگیریم که در رو قرار میگیرد. در انتها نیز یک نیم پیلی در نظر میگیریم. مقدار ساسونها را داخل پیلی ها تقسیم میکنیم (اختلاف یک چهارم دور باسن با یک چهارم دور کمر =مقدار ساسونها). پیلی ها را اتو کرده و با کوک میخوابانیم و پس از دوخت کمر دامن کوک ها را باز میکنیم. میتوان پیلی ها را تا حدی به صورت رو کار بدوزیم (10 تا 15 سانت). برچسب‌ها: آموز

دامن پلیسه

ادامه مطلب ...
27- دامن یوک دار

از خط پهلو در کمر 8سانت پایین آمده و از وسط جلو نیز 15 سانت از خط کمر پایین می آییم. قد ساسون را تا برش بلند کرده و پس از جدا شدن تکه برش روی الگو بسته می شود. از این برش ،خط وسط جلو روی دولای بسته پارچه قرار میگیرد و 2عدد برش زده میشود. در قسمت پایین الگو ابتدا در وسط جلو یک پیلی دوقلو(معکوس) قرار داده میشود. با فاصله 8سانت از پیلی دوقلو میتوان 2-3 عدد پیلی یک طرفه قرار داده. ( برای هر پیلی گرد یا یک طرفه 16 سانت و برای فاصله پیلی ها 6-8 سانت انتخاب میکنیم. پارچه برای ایجاد پیلی ها باید به اندازه ی بلندترین قد برش تهیه شود. پس از دوخت پیلی ها

دامن یوک دار

ادامه مطلب ...
28- دامن یوک دار با پلیسه

** پشت این دامن میتواند ساده باشد یا تکرار مدل جلو. چون دامن قرینه نیست باید از یک الگوی جلوی کامل استفاده کرد. از پهلو در سمت راست ،از کمر 8سانت پایین آمده و قد ساسون را تا 15 سانت بلند میکنیم و برش را به نوک ساسون میرسانیم. از ئسط جلو نیز 8سانت پایین آمده ، برش را به 8سانت میرسانیم. از پهلوی چپ 20 -22 سلنت از خط کمر پایین آمده و از 8سانت وسط جلو به این نقطه میرسانیم. ساسونها روی الگو پس از جدا کردن تکه ی برش از قسمت پایین الگو، بسته میشوند. از برش بالا دو عدد برش میزنیم. تکه پایین دامن به این ترتیب پلیسه میشود:. پارچه ای به اندازه ی بلندترین

دامن یوک دار دامن پلیسه دامن پلیسه دار

ادامه مطلب ...
29- دامن یوک دار با پیلی معکوس (دوقلو)

چون مدل قرینه است میتوان از نصف الگوی جلو استفاده کرد. در وسط جلو از خط کمر 8سانت پایین آمده و قد ساسون را نیز تا 15 سانت بلند کرده و خط برش را به نوک ساسون وصل میکنیم. از خط پهلو نیز 8 سانت پایین آمده و از انتهای ساسون به این نقطه ،خطی رسم میکنیم. از انتهای ساسون ، خط صافی به پای دامن میکشیم و این خط را قیچی کرده و داخل ساسون را خالی میکنیم. ما بین خطوط برش 32 سانت اوازمان می دهیم. اوازمان را بسته و خط برش بالا را مجددا اصلاح میکنیم. وسط جلو در تکه ی بالا و پایین روی دولای بسته قرار میگیرد و از تکه ی بالا 2عدد برش زده می شود. پشت میتوان ساده ب

دامن یوک دار دامن پیلی دار دامن پیلی دوقلو

ادامه مطلب ...
30- برش عمودی

از انتهای ساسون خط صافی به طرف پایین الگو میکشیم. این خط را قیچی زده و داخل ساسون را خالی میکنیم. الگو به دو تکه تقسیم میشود. وسط جلو روی دولای بسته ی پارچه قرار گرفته و برش میخورد. تکه ی شماره 2 روی دولای باز پارچه برش میخورد. تکه شماره 2 طرفین تکه شماره 1 دوخته میشود. پشت میتواند ساده باشد یا تکرار مدل جلو. برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, دامن, دامن برش دار.

برش عمودی

ادامه مطلب ...
31- برش منحنی

از انتهای ساسون خط صافی به طرف پایین الگو رسم کرده. خط باسن کوچک را روی الگو مشخص کرده و 2سانت از این خط روی خط پهلو بالا میرویم و از این نقطه برش منحنی را به خط صافی که از پایین الگو کشیده ایم می رسانیم (باسن کوچک=خط بین کمر و باسن بزرگ). قد ساسون را بلند کرده و به برش منحنی میرسانیم . سپس ساسون را روی الگو میبندیم. الگو از خط برش منحنی دو تکه میشود. تکه شماره 1 روی دولای بسته پارچه قرار گرفته و برش میخورد. تکه شماره 2روی دولای باز پارچه است. **برای به دست آوردن نقاط موازنه ، دوخط اریب روی برش منحنی میکشیم تا هنگام دوخت از این نقاط استفاده کنی

ادامه مطلب ...
32- برش عمودی با چاک روی پا

چون مدل قرینه نیست از الگوی جلوی کامل استفاده میکنیم. از انتهای یکی از ساسون ها خط صافی به پایین الگو میکشیم . این ساسون را قیچی کرده و داخل ساسون را خالی میکنیم. الگو دو قسمت شده از هر تکه روی یک لایه پارچه برش میزنیم. روی این برش میتوان چاک پهلو به پهلو یا رویهمگرد و یا پیلی دوقلو قرار داد. پشت مانن دامن راسته است. مقدار باز بودن چاک روی پا:. اگر دامن ماکسی باشد 40سانت و اگر میدی باشد 20 سانت و اگر بالای زانو باشد 5-7 سانت. برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, دامن, دامن برش دار.

برش عمودی چاک پا

ادامه مطلب ...
33- دامن لنگی-ساده ، اسکاتلندی، حلزونی

مقدار پارچه: 2قد با عرض 150. از الگوی دامن راسته استفاده میشود و پشت دامن ساده است. وسط پشت روی دولای بسته پارچه قرار میگیرد. به خط وسط جبلو به اندازه یک چهارم دورکمر و یا یک چهارم دور کمر منهای 5 سانت اضافه میکنیم. اگر بخواهیم لنگی کاملا در خط کمر نباشد ، 5سانت کم میکنیم. برای مدل شماره 1 جلوی دامن در قسمت رو را هلال میکنیم و از این جلو 2عدد برش میزنیم. در الگوی جلوی دامن در قسمت زیرین سمت چپ یک ساسون 2سانتی روی خط باسن میگیریم تا لبه ی زیرین کوتاه تر شود و خودش را نیاندازدو یا اینکه از پای دامن 2سانت را کوتاه میکنیم. برای مدل شماره 2 میتوان ل

دامن اسکاتلندی دامن حلزونی

ادامه مطلب ...
34- دامن اسپانیولی

شماره 1. مقدار پارچه 2. 5 متر با عرض 150. دور باسن+20 سانت برای طبقه بالا و برای دیگر طبقات ، هر طبقه باید دوبرابر طبقه بالایی خودش باشد. قد دامن تقسیم بر تعداد طبقات+3سانت جای دوخت میباشد و تنها طبقه اول برای کمر 10 سانت از قد اضافه دارد. تخمین میزان پارچه:قد هر طبقه ضرب در تعداد تکه های طبقات +10سانت برای کمر. شماره 2. اگر بخواهیم طبقات بهم دوخته نشودو جدا از هم باشد باید یک تکه پارچه آستری به گشادی طبقه اول و قد آن طبقه پایین باشد. طبقه ها را به آستری طوری وصل میکنیم که طبقه بالایی چند سانتی (5سانت) روی طبقه پایینی خود را بپوشاند. ** چین تما

دامن اسپانیولی

ادامه مطلب ...

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه