آموزش دوخت آستین

روش دوخت آستین شمشیری

سری جدید آموزش خیاطی درس سی ام - روش دوخت آستین شمشیری. 1- پارچه را چهارلا می کنیم به عرض گشادی آستین، به نسبت دور سینه، 20 تا 27 سانت به طول قد آستین و به اضافه 5، یک مستطیل به دست می آید. مقیاس های دور سینه: 2- اگر دور سینه 40 تا 44 سانت باشد، پارچه را به اندازه 20 سانت چهارلا می کنیم. اگر دور سینه 45 تا 49 سانت باشد، پارچه را به اندازه 21 سانت چهارلا می کنیم. اگر دور سینه 50 باشد، پارچه را به اندازه 22 سانت چهارلا می کنیم. برای اندازه دور سینه 50 به بالا، عدد سمت راست را تقسیم بر 2 می کنیم. جواب به اضافه 22 می شود. اولین عدد قابل تقسیم

روش دوخت آستین

ادامه مطلب ...
روش دوخت آستین مچی

سری جدید آموزش خیاطی درس سی و یکم - روش دوخت آستین مچی. 1- یک مستطیل می کشیم به عرض به نسبت دور سینه 20 تا 27 سانت و به طول قد آستین مچی. 2- برای قوس آستین 10 تا 15 سانت پایین رفته قوس آستین را می کشیم. 3- در پایین از دولای باز سمت چپ 2 سانت داخل آستین رفته به زیر بغل آستین می کشیم. 4- سپس برش را باز کرده مثل آستین شماره یک عمل می کنیم و قوس قسمت جلو را افزایش می دهیم. 5- در قسمت پایین آستین از سمت پش 10 سانت داخل و 7 سانت بالا رفته قیچی می کنیم. این برای جای باز مچ می باشد. روش دوخت: الف- اول خطوط کشیده شده را قیچی می کنیم. ب- سپس مثل آ

روش دوخت آستین روش دوخت آستین مچی دوخت آستین مچی

ادامه مطلب ...
روش دوخت آستین پفی

سری جدید آموزش خیاطی درس سی و دوم - روش دوخت آستین پفی. 1- پارچه را چهارلا می کنیم به عرض نسبت به دور سینه 20 تا 27 سانت و به طول قد آستین خودمان به اضافه قوس آستین مورد نظر 20 تا 25 و بعد عدد به دست آمده را منهای 15 سانت می کنیم و یک مستطیل می کشیم. مثلاً قد آستین 56 سانت باشد به اضافه قوس آستین 25 می کنیم. جواب به دست آمده را منهای 15 سانت می کنیم. عدد به دست آمده بلندی آستین می شود. این می شود بلندی تمام آستین 66=15-25+56 قد آستین. 2- برای قوس آستین 20 تا 25 سانت پایین می رویم و هلال آستین را می کشیم. 3- از قوس آستین، قد آستین منهای 15

روش دوخت آستین روش دوخت آستین پفی دوخت آستین پفی

ادامه مطلب ...
روش دوخت آستین پرنسسی

سری جدید آموزش خیاطی درس سی و سوم - روش دوخت آستین پرنسسی. 1- اول پارچه را به نسبت دور سینه 20 تا 27 سانت مثل درس شماره یک به اضافه 6 سانت چهارلا می کنیم. 2- از چهارلای باز 6 سانت داخل می رویم و تا پایین آستین می کشیم. 3- بعد از 6 سانت به نسبت دور سینه گشادی آستین را می کشیم. 4- برای قوس آستین 20 تا 25 پایین می رویم و خط قسمت بالای آستین را رسم می کنیم. 5- اگر بلندی آستین را از بالا بکشیم قد آستین شمشیری را به اضافه قوس آستین 20 تا 25 سانت می کنیم. جواب به دست آمده را منهای 15 سانت می کنیم. حاصل تفریق بلندی آستین می شود. 6- روش دیگر: قد

روش دوخت آستین

ادامه مطلب ...
روش دوخت آستین لنگی ساده

سری جدید آموزش خیاطی درس سی و چهارم - روش دوخت آستین لنگی ساده. 1- پارچه را به اندازه نسبت به دور سینه 20 تا 27 سانت به اضافه 6 سانت و به بلندی 30 تا 35 چهارلا می کنیم. 2- از چهارلای باز 6 سانت داخل آستین می رویم و یک خط تا پایین می کشیم. 3- بعد از 6 سانت نسبت به دور سینه، گشادی آستین را به سمت چپ ادامه می دهیم و علامت می گذاریم. 4- از سمت چپ 25 سانت قوس آستین پایین می رویم و قسمت هلال بالای آستین را رسم میکنیم. 5- بعد از6 سانت2/1 دور بازو به اضافه2 سانت به سمت چپ میرویم و خط زیربغل را میکشیم. 6- از بالای 6 سانت به صورت هلال به دور بازو وص

روش دوخت آستین روش دوخت آستین ساده دوخت آستین ساده

ادامه مطلب ...
روش دوخت آستین لنگی کلوش

سری جدید آموزش خیاطی درس سی و پنجم - روش دوخت آستین لنگی کلوش. 1- اول پارچه را به صورت کله قندی دولا می کنیم. 2- دولای باز آستین می شود. از دولای باز روی آستین 6 سانت داخل می رویم و چرت می زنیم. 3- از دولای بسته پارچه 15 سانت برای قوس حلقه آستین پایین می رویم و آستین را هلال می کشیم. 4- قد آستین را در بالای آستین از سمت دولای بسته به سمت پایین ادامه می دهیم. 5- در پایین آستین از دولای بسته 2/1 دور بازو برای آستین کوتاه به سمت دولای باز می رویم. از زاویه 3 سانت بالا رفته به صورت هلال می کشیم. 6- چون این آسین کلوش می باشد، دو تا آستین را ج

روش دوخت آستین

ادامه مطلب ...
روش دوخت آستین کلوش شماره يک

سری جدید آموزش خیاطی درس سی و ششم - روش دوخت آستین کلوش شماره یک. 1- پارچه را به صورت کله قندی تا می زنیم. 2- از دولای بسته به نسبت دور سینه 20 تا 27 سانت به سمت چپ می رویم. 3- از این نقطه قد آستین را پایین می رویم. 4- از دولای باز 15 سانت برای قوس آستین پایین می رویم و خط آستین را می کشیم. 5- اگر به خواهیم قوس آستین بیشتر باشد و چین زیاد به خورد از خط به نسبت دور سینه بالا رفته و به قوس آستین وصل می کنیم. منبع: www. khanoomi. ir.

روش دوخت آستین

ادامه مطلب ...
روش دوخت آستین کلوش شماره دو

سری جدید آموزش خیاطی درس سی و هفتم - روش دوخت آستین کلوش شماره دو. 1- اول پارچه را به صورت کله قندی و یا کلوش تا می زنیم. 2- قسمت گشادی به سمت بالای آستین می شود. 3- از بالای 15 سانت به طرف پایین رفته قوس آستین را رسم می کنیم. 4- از بالا از طرف دولای بسته قد آستین به اندازه دلخواه پایین می رویم. 5- از پایین آستین 2/1 دور بازو به اضافه 2 سانت به سمت چپ رفته خط زیر آستین را می کشیم. 6- قسمت های علامت زده را قیچی می کنیم. روش دوخت: قسمت بالای آستین را چین می دهیم تا به اندازه حلقه آستین لباس شود و بعد به لباس وصل می کنیم. منبع: www. khanoomi

روش دوخت آستین

ادامه مطلب ...
روش دوخت آستین ماهی

سری جدید آموزش خیاطی درس سی و هشتم - روش دوخت آستین ماهی. 1- پارچه را به عرض 30 تا 35 سانت و به بلندی قد آستین به اضافه قوس آستین می کنیم حاصل منهای 15 سانت می شود که آن را چهارلا می کنیم. 2- از چهارلای بسته 30 تا 35 سانت به سمت چپ می رویم و از این نقطه 10 سانت داخل به سمت راست رفته علامت می گذاریم. 3- از چهارلای باز 30 تا 35 برای قوس آستین پایین می رویم. سپس قوس آستین را به نقطه 10 سانت وصل می کنیم. 4- از زیر بغل قد آستین منهای 15 سانت پایین می رویم. 5- در پایین آستین 2/1 دور مچ به اضافه 2 سانت از چهارلای بسته به سمت چپ رفته خط زیر بغل آس

روش دوخت آستین

ادامه مطلب ...
روش دوخت آستین دراپه

سری جدید آموزش خیاطی درس سی و نهم - روش دوخت آستین دراپه. 1- پارچه را به عرض نسبت به دور سینه 20 تا 27 سانت مثل آستین شمشیری درس شماره 30 و بلندی آستین به اضافه قوس آستین که 30 تا 45 سانت است می کنیم. عدد بدست آمده را منهای 15 سانت می کنیم. حاصل بلندی آستین دراپه می باشد. 2- از طرف چهارلای بسته پارچه نسبت به دور سینه به سمت چپ می رویم. از این نقطه 30 تا 45 سانت برای قوس آستین پایین رفته خط قسمت بالای آستین را رسم می کنیم. 3- بعد از قوس آستین، قد آستین محاسبه شده خودمان را منهای 15 سانت کرده پایین می رویم. این راه دوم کشیدن بلندی آستین است

روش دوخت آستین روش دوخت دراپه روش دوخت آستین دراپه

ادامه مطلب ...
روش دوخت آستین مدل گوجه شماره یک

سری جدید آموزش خیاطی درس چهلم - روش دوخت آستین مدل گوجه شماره یک. 1- پاراچه را مثل درس شماره 30 چهارلا می کنیم. 2- از چهارلای بسته نسبت به دور سینه به سمت چپ می رویم. از این نقطه برای قوس آستین 30 تا 35 پایین رفته، مثل درس شماره 32 قسمت بالای آستین را رسم می کنیم. 3- از چهارلای بسته آستین 3 سانت داخل آستین و 25 سانت پایین می رویم. یک مستطیل درست می شود. از بالای این مستطیل به بلندی 10 سانت قیچی کرده در می آوریم. این قسمت خالی می شود. 4- باقی مانده 25 سانت را مثل چاک قیچی می زنیم. 5- بعد از 30 تا 35 سانت برش قوس آستین، قد آستین را منهای

روش دوخت آستین آستین مدل گوجه

ادامه مطلب ...
روش دوخت آستین مدل گوجه شماره دو

سری جدید آموزش خیاطی درس چهل و یکم - روش دوخت آستین مدل گوجه شماره دو. 1- برای قسمت بالای آستین پارچه را به عرض و طول 30 سانت چهارلا می کنیم. 2- از چهارلای بسته 10 سانت داخل 10 سانت پایین به صورت گرد می کشیم. 3- بعد از 10 سانت 20 سانت به سمت چپ رفته و همان اندازه پایین می رویم و به صورت گرد می کنیم. 4- قسمت های علامت زده شده را قیچی می کنیم. این برش قسمت بالای آستین می شود. 5- برای برش قسمت پایین، پارچه را به نسبت دور سینه مثل درس شماره 30 چهارلا می کنیم. 6- از چهارلای بسته پارچه به نسبت دور سینه به سمت چپ می رویم. 8 سانت پایین و 5 سانت

روش دوخت آستین آستین مدل گوجه

ادامه مطلب ...
روش اندازه گیری بالاتنه

روش اندازه گیری بالاتنه:. ۱-کمر:نواری به دور گودترین قسمت بدن به طور عادی ببندید و دور. این قسمت را اندازه بگیرید. ۲-سینه: برجسته ترین قسمت سینه را اندازه بگیرید. متر در جلو و یا. پشت خط سینه حالت افتادگی یا کشش نداشته باشد. ۳-باسن:پهن ترین و برجسته ترین قسمت بدن در پایین خط کمر. را اندازه بگیرید متر حالت کشش یا افتادگی نداشته باشد. ۴ - بالاتنه پشت:از مهره برجسته گردن تا خط کمر را اندازه بگیرید. ۵-بالا تنه جلو: از سر شانه تا خط کمر را به طوریکه متر از روی. برجسته ترین قسمت سینه بگذرد اندازه بگیرید(اندازه بلندی سینه. را از سرشانه تا برجسته ترین

روش اندازه گیری بالاتنه اندازه گیری بالاتنه

ادامه مطلب ...
الگوی اولیه آستین

الگوی آستین. روش اندازه گیری آستین. ۱- حلقه آستین: اندازه ی حلقه آستین را از روی حلقه بالا تنه مورد نظر. با استفاده از خط کش منحنی یا متر ایستاده اندازه گیری کنید. اینطوری:. ۲- بلندی آستین : برای اندازه گیری بلندی آستین کف دست را روی. بر آمدگی باسن قرار دهید. از انتهای شانه روی استخوان آرنج تا استخوان برجسته ی مچ را اندازه بگیرید. ۳- بازو: همانطور که دست روی بر آمدگی باسن قرار دارد برجسته ترین. قسمت بازو را اندازه گیری کنید. ۴:مچ: مچ را به طور آزاد اندازه گیری کنید ، متر را به دور دست بچرخانید. اندازه های لازم برای رسم الگوی آستین. در اینجا سای

الگوی اولیه آستین الگوی آستین الگوی+اولیه+آستین+خانم+عمرانی

ادامه مطلب ...
ایراد های آستین در بازوی چاق

عموما این مورد بیشترین ایراد در ایراد های آستین هست. شاید دیده باشین لباس توی تن کسی که پوشیده به سمت بالا کشیده میشه. یا آستین در دور بازو چین های افقی خورده و چین خوردگی دارد. برای رفع این ایراد خطی افقی از نقطه ی موازنه پشت روی الگوی. آستین رسم کنید. خط وسط آستین را از لبه قیچی کنید. به طوریکه الگو در منحنی آستین از هم جدا نشود. خط افقی را از دو طرف منحنی آستین قیچی کنید. به طوری که الگو در خط وسط آستین از هم جدا نشود. به اندازه ی لازم در خط وسط آستین اوزمان بدهید. خط افقی به طور طبیعی باز میشود. دقت کنید اوزمان خط افقی در دو طرف یک اندازه ب

ادامه مطلب ...
اصلاح حلقه آستین

حلقه ی آستین یکی از موارد مهم در لباس به شمار میاد که معمولا وقتی آستین تنگ باشه لباس شکل خیلی بدی به خودش. میگیره و کسی هم که لباس رو پوشیده اذیت میشه. در الگو های متریک وقتی شما الگوی سایز مورد نظر رو میکشید ممکنه. حلقه کمی تنگ باشه. اما مهمترین مسئله اندازه گیری درست حلقه روی تنه. در زمان اندازه گیری متر رو باید دقیقا دور حقله بگیریم و با آزادی. که دلمون میخواد. معمولا لباس هایی که حلقه ای هستن احتیاجی به آزاد کردن حلقه. ندارن و مشکل در حلقه هایی است که آستین بهش وصل میشه. عدد به دست آمده رو با اندازه ی حلقه ی الگو مقایسه کنید و. در صورت نی

حلقه آستین

ادامه مطلب ...
آستین تونیک- آستین پفی 1

نوروز 93 به به همه بازدیدکنندگان سایت خیاطی 24 تبریک عرض می کنم. و اما آخرین مرحله ی این تونیک. یعنی آستین. از الگوی اولیه ی آستین استفاده میکنیم. تمام کنترل های آستین مثل درو حلقه دور بازو و دور مچ را انجام میدهیم. قد آستین را به اندازه ی دلخواه مشخص میکنیم. خط بازو (خط بعد از حلقه آستین) را به ۶ قسمت مساوی تقسیم میکنیم. و این نقاط را از بالا به حلقه آستین و پایین به خط مچ وصل میکنیم. بین تمام خط را اوزمان ۳ تا ۱۰ سانتی متر میدهیم. خط وسط آستین را حتما مشخص میکنیم. سپس از خط وسط آستین ۳-۵ سانتیمتر بالا رفته و منحنی آستین را. اصلاح میکنیم. سپس

ادامه مطلب ...
آستین رگلان به روش متریک و گرلاوین

از الگوی بالا تنه مورد نظر و استین ساده استفاده کنید. ۱ سانتیمتر خط شانه جلو را کم کرده و ۱ سانتیمتر به خط شانه پشت. اضافه کنید. نقاط ۱و ۲ را ۳ سانتیمتر داخل حلقه ی یقه از شانه های جدید مشخص. کنید. نقطه ی موازنه ی بالا تنه جلو را ۳ سانتیمتر بالا ببرید. نقاط ۳ و ۴ را روی موازنه ی بالا تنه پشت و جلو علامت بزنید. نقاط ۱ و ۳ را با خطی منحنی به هم وصل کنید. نقاط ۲ و ۴ را با خطی منحنی به هم وصل کنید. الگو را از خط ۱-۳ و ۲-۴ قیچی کنید. خط وسط آستین را ۱ سانتیمتر به سمت جلو آستین رسم کنید. نقطه ی موازنه ی جلوی استین را ۳ سانتیمتر بالا ببرید. تکه های با

آستین به روش گرلاوین

ادامه مطلب ...
یک بلوز ساده با آستین کیمونو

برای شروع پارچه ی ریون یا پارچه ای که حالت کشی داشته باشه. به اندازه ی ۱قد و نیم. یعنی قد لباس رو اندازه میگیریم هر اندازه که بود نصف اون مقدار و. هم بهش اضافه میکنیم. توجه کنید اگه پارچه راه داشته باشه نمیتونیم اینطوری سر و ته برش بزنیم. این میشه مقدر پارچه ی مورد استفاده. اندازه هایی که گفتم تقریبا به سیاز های ۳۸ تا ۴۸ میخوره. پشت لباس. پارچه را به پشت تا بزنید ترکی ها روی ترکی یک سمت هم که دولای. بسته است. از سمت دولای باز پارچه شروع به رسم میکنیم. از گوشه ی دولای باز ۳ سانتی متر پایین آمده و علامت میزنیم. از همان گوشه نیز ۱۰ انت به سمت راست

بلوز آستین کیمونو

ادامه مطلب ...
روش اماده سازی الگو برای آستین دو تکه

روش اماده سازی الگو برای آستین دو تکه. الگوی اولیه ی کت مورد نظر را رسم کنید. نقطه ی A را در زیر حلقه ، نقطه ی B را در سرشانه ی پشت ، نقطه ی C. را در سرشانه ی جلو نقطه ی Dرا در خطی عمود به کف حلقه و مماس بر. حلقه آستین پشت و نقطه ی E را در خطی عمود به کف حلقه و مماس. با حلقه آستین جلو علامت بگذارید . الگوی آستین دو تکه. از نقطه ی فرضی صفر خطی عمود به سمت بالا و پایین و خطی در عرض الگو رسم کنید. 0-1 : یک سوم حلقه آستین،از نقطه ی 1 خطی عمود در عرض الگو رسم کنید. 1-2 : یک سوم 0-1 +1سانتیمتر ،از نقطه ی 2 خطی عمود در عرض الگو رسم کنید. 0-3 :یک چهارم

آستین دو تکه

ادامه مطلب ...

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه