آموزش دوخت لباس زنانه و دخترانه

دوخت بلوز یقه گرد هلالی

سری جدیدآموزش خیاطی درس سوم - دوخت بلوز یقه گرد هلالی. پارچه را به اندازه 4/1 دور باسن دولا می کنیم. روش دوخت و برش ‌أ- طریقه دوخت و برش این لباس مانند درس شماره 1 و 2 است. ‌ب- برای این مدل از دولای بسته وسط یقه 3 سانت پایین می رویم و به صورت هلال به وسط دور گردن جلو وصل می کنیم. ‌ج- طریقه دوخت سجاف مانند درس های 1 و 2 است. ‌د- پشت را هم مثل درس های قبل از روی جلو برش می زنیم. تقسیم بندی و پارچه لازم به اندازه درس شماره یک. منبع: www. khanoomi. ir.

دوخت بلوز یقه گرد دوخت یقه گرد بلوز یقه گرد

ادامه مطلب ...
دوخت بلوز یقه گرد پايين بلوز هلال

سری جدیدآموزش خیاطی درس چهارم - دوخت بلوز یقه گرد پایین بلوز هلال. پارچه را به اندازه 4/1 دور باسن دولا می کنیم. روش دوخت و برش ‌أ- تمام قسمت ها مانند درس شماره یک است. ‌ب- بعد از دوخت کامل لباس، از خط پهلوها 20 سانت بالا می رویم و به صورت هلال به وسط جلو و پشت وصل می کنیم و بعد قسمت هلال شده را قیچی می زنیم. تقسیم بندی و پارچه لازم به اندازه درس شماره یک. منبع: www. khanoomi. ir.

دوخت بلوز یقه گرد دوخت یقه گرد بلوز یقه گرد

ادامه مطلب ...
دوخت بلوز یقه کتابی

سری جدیدآموزش خیاطی درس پنجم - دوخت بلوز یقه کتابی. 1- پارچه را به اندازه 4/1 دور سینه به اضافه 7 تا 15 دولا می کنیم. 2- از دولای بسته پارچه 8 سانت پایین می رویم. انتهای 8 سانت پایینی 7 سانت داخل رفته و این سه نقطه را به هم وصل می کنیم. 3- از دولای بسته 2/1 دور سینه به اضافه 3 سانت به سمت چپ می رویم و سپس 5 سانت پائین رفته خط سرشانه را رسم می کنیم. 4- از خط سرشانه به اندازه بلندی بلوز به اضافه 5 سانت به طرف پایین می رویم. 5- در پایین بلوز 4/1 دور باسن به اضافه 3 سانت به سمت چپ می رویم و خط پهلو را رسم می کنیم. 6- روی خط پهلو از شیب سرشانه

ادامه مطلب ...
دوخت بلوز یقه کتابی

سری جدیدآموزش خیاطی درس پنجم - دوخت بلوز یقه کتابی. 1- پارچه را به اندازه 4/1 دور سینه به اضافه 7 تا 15 دولا می کنیم. 2- از دولای بسته پارچه 8 سانت پایین می رویم. انتهای 8 سانت پایینی 7 سانت داخل رفته و این سه نقطه را به هم وصل می کنیم. 3- از دولای بسته 2/1 دور سینه به اضافه 3 سانت به سمت چپ می رویم و سپس 5 سانت پائین رفته خط سرشانه را رسم می کنیم. 4- از خط سرشانه به اندازه بلندی بلوز به اضافه 5 سانت به طرف پایین می رویم. 5- در پایین بلوز 4/1 دور باسن به اضافه 3 سانت به سمت چپ می رویم و خط پهلو را رسم می کنیم. 6- روی خط پهلو از شیب سرشانه

ادامه مطلب ...
دوخت بلوز یقه کتابي هلال

سری جدیدآموزش خیاطی درس ششم - دوخت بلوز یقه کتابی هلال. 1- پارچه را طبق اندازه های گفته شده در درس شماره 5 دولا می کنیم. 2- تمام قسمت های برش این درس مانند درس شماره 5 است. 3- در روی سجاف، یقه را هلال نمی کنیم. بعد از دوختن یقه، سجاف را مثل هلال یقه قیچی می کنیم. تقسیم بندی و پارچه لازم به اندازه درس شماره یک. منبع: www. khanoomi. ir.

ادامه مطلب ...
دوخت بلوز یقه کتابي جلو باز

سری جدیدآموزش خیاطی درس هفتم - دوخت بلوز یقه کتابی جلو باز. 1- پارچه را به اندازه 2/1 دور سینه به اضافه 9 تا 17 سانت دولا می کنیم. 2- تمام قسمت ها را مانند درس شماره 5 برش می زنیم، با این تفاوت که قسمت جلو دولای باز است. از دولای باز برای دوخت سجاف و روی هم قرار گرفتن لباس 2 سانت اضافه می گذاریم. 3- سجاف جلو، دولای باز، قسمت بالای سجاف، 15 سانت و قسمت پایین نیز 5 سانت و بلندی سجاف به اندازه قد بلوز است. روش دوخت ‌أ- اول دور گردن جلو را روی سجاف می دوزیم. بعد هلال یقه را روی سجاف قیچی می زنیم. ‌ب- باقی مانده دوخت لباس مثل درس شماره 5 است.

بلوز یقه باز بلوز های یقه باز بلوز جلو باز

ادامه مطلب ...
دوخت بلوز یقه قایقی، آستین کیمونو سه ربع

سری جدیدآموزش خیاطی درس نهم - دوخت بلوز یقه قایقی، آستین کیمونو سه ربع. 1- پارچه را به اندازه 2/1 سرشانه به اضافه قد آستین سه ربع دولا می کنیم. 2- از دولای بسته 8 تا 10 سانت داخل و 6 سانت پائین رفته، دور گردن را رسم می کنیم. 3- از دولای بسته به اندازه 2/1 سرشانه به اضافه قد آستین سه ربع به سمت چپ و 7 سانت پایین رفته، خط سرشانه را خط دور گردن وصل می کنیم. 4- از خط سرشانه 20 سانت به طرف پایین و 2 سانت به سمت داخل رفته، «این 2 سانت برای این است که زیر آستین آویزان نشود» خط دم آستین را می کشیم. 5- به اندازه قد بلوز به اضافه 5 سانت از سرشانه پای

دوخت یقه قایقی بلوز یقه قایقی دوخت بلوز کیمونو

ادامه مطلب ...
دوخت بلوز آستین کیمونو يقه مدل دار

سری جدیدآموزش خیاطی درس دهم- دوخت بلوز آستین کیمونو یقه مدل دار. 1- پارچه را به اندازه 2/1 سرشانه به اضافه قد آستین سه ربع دولا می کنیم. 2- از دولای بسته 8 تا 10 سانت داخل و 6 سانت پائین رفته، دور گردن را رسم می کنیم. 3- از دولای بسته پارچه به اندازه 2/1 سرشانه به اضافه قد آستین سه ربع به سمت چپ و 7 سانت پایین رفته، خط سرشانه را رسم می کنیم. از خط سرشانه 20 سانت به پائین و 2 سانت به داخل رفته، خط دم آستین را می کشیم. 4- قد بلوز را منهای 5 سانت کرده از سرشانه پایین می رویم. 5- در پایین لباس از دولای بسته به اندازه 4/1 دور باسن به اضافه 8 سا

دوخت بلوز کیمونو دوخت آستین ��یمونو بلوز آستین کیمونو

ادامه مطلب ...
دوخت بلوز آستین کیمونو يقه بلند

سری جدیدآموزش خیاطی درس یازدهم- دوخت بلوز آستین کیمونو یقه بلند. 1- پارچه را به اندازه 2/1 سرشانه به اضافه قد آستین تا می زنیم. اگر آستین لباس مچی هم باشد، باز همان قد آستین شمشیری را در نظر می گیریم. 2- برای برش این لباس موارد درس شماره 10 را خط کشی می کنیم. با این تفاوت که قد آستین بلند شمشیری را می کشیم. 3- دوخت تمام قسمت ها مثل درس شماره 10 است. تقسیم بندی خط سرشانه و آستین 74=55+19=2÷38 سرشانه بلندی بلوز 65=5+60 قد بلوز گشادی پایین بلوز 28=3+25=4÷100 دور باسن. منبع: www. khanoomi. ir.

دوخت بلوز کیمونو دوخت آستین کیمونو بلوز آستین کیمونو

ادامه مطلب ...
دوخت بلوز آستین کیمونو کنترل شده یقه کراواتی

سری جدیدآموزش خیاطی درس دوازدهم- دوخت بلوز آستین کیمونو کنترل شده یقه کراواتی. 1- پارچه را به اندازه 2/1 سرشانه به اضافه قد آستین بلند شمشیری دولا می کنیم. 2- از دولای بسته پارچه 7 سانت داخل و 7 سانت پائین رفته، دور گردن را می کشیم. 3- از دولای بسته به اندازه 2/1 سرشانه به اضافه قد آستین به سمت چپ رفته و 9 سانت پایین می رویم. 4- بعد از 9 سانت به اندازه 2/1 دور مچ به اضافه 4 سانت به پائین رفته، از این نقطه 2 سانت داخل می رویم و خط دم آستین را می کشیم. 5- به اندازه قد بلوز به اضافه 5 سانت پایین می رویم. 6- از دولای بسته 4/1 دور باسن به اضافه

دوخت بلوز کیمونو دوخت آستین کیمونو بلوز آستین کیمونو

ادامه مطلب ...
دوخت بلوز آستین کیمونو به صورت بالاتنه

سری جدیدآموزش خیاطی درس سیزدهم - دوخت بلوز آستین کیمونو به صورت بالاتنه. 1- تمام قسمت های لباس مثل درس شماره 12 است، با این تفاوت که برای بلندی لباس، قد بالاتنه تا کمر را به اضافه 4 سانت می کنیم و از سرشانه پایین می رویم. 2- در پایین لباس 2/1 دور سینه به اضافه 3 سانت می کنیم و از دولای بسته به سمت چپ می رویم. 3- شیب سرشانه برای آستین بلند 9 سانت و برای آستین کوتاه 7 سانت می باشد. روش برش دامن درس شماره 13 1) پارچه را به اندازۀ 4/1 دور باسن به اضافه 8 تا 12 سانت دولا می کنیم. 2) از دولای بسته 4/1 دور باسن به اضافه سه سانت به سمت چپ می رویم.

دوخت بلوز کیمونو دوخت آستین کیمونو بلوز آستین کیمونو

ادامه مطلب ...
دوخت مانتو مدل خفاشی

سری جدیدآموزش خیاطی درس چهاردهم - دوخت مانتو مدل خفاشی. 1- پارچه را به اندازه 2/1 سرشانه به اضافه قد آستین بلند شمشیری تا می زنیم. 2- از دولای باز پارچه 7 سانت برای سجاف اضافه می گذاریم. بعد از سجاف 8 سانت داخل و 8 سانت پایین خط دور گردن جلو را رسم می کنیم. 3- از دولای باز بعد از سجاف 2/1 سرشانه به اضافه قد آستین سمت چپ می رویم. از این نقطه 9 سانت پایین رفته برای شیب سرشانه خط روی آستین را رسم می کنیم. از 9 سانت شیب سراشنه 25 سانت پائین می رویم و از این نقطه 2 سانت داخل رفته خط دم آستین را رسم می کنیم. 4- از سرشانه بلندی لباس به اضافه 5 س

مدل دوخت مانتو 2013 مدل دوخت مانتو 91 دوخت مدل مانتو

ادامه مطلب ...
دوخت مدل خفاشي ۲

سری جدیدآموزش خیاطی درس پانزدهم - دوخت مدل خفاشی ۲. 1- برش این درس مثل درس شماره 14 است با این تفاوت که بلندی لباس قد بلوز می شود و از پهلو از پایین بلوز 20 سانت بالا می رویم و سپس خط زیر بغل را رسم می کنیم. 2- دوخت این لباس مثل درس شماره 14 است «فقط جلو لباس دولای بسته می باشد». تقسیم بندی و پارچه لازم مثل درس شماره 11. منبع: www. khanoomi. ir.

ادامه مطلب ...
دوخت بلوز آستین کیمونو سرشانه پاکتي

سری جدیدآموزش خیاطی درس شانزدهم - دوخت بلوز آستین کیمونو سرشانه پاکتی. 1- پارچه را به اندازه 2/1 سرشانه به اضافه قد آستین و به اضافه 6 سانت پاکتی و به اضافه 5 سانت سجاف تا می زنیم. 2- از دولای باز بعد از 5 سانت سجاف، 7 سانت داخل و 7 سانت پایین دور گردن را رسم می کنیم. 3- از دولای باز بعد از سجاف به اندازه 2/1 سرشانه به اضافه قد آستین و به اضافه 6 سانت به سمت چپ رفته و از این نقطه 9 سانت پایین رفته و خط سرشانه را می کشیم. 4- از خط سرشانه 20 سانت پایین و 2 سانت داخل لباس می رویم خط دم آستین را رسم می کنیم. 5- دوباره از دولای باز بعد از سجاف ب

دوخت بلوز کیمونو دوخت آستین کیمونو بلوز آستین کیمونو

ادامه مطلب ...
دوخت بلوز آستین افتاده و سرشانه بندی

سری جدیدآموزش خیاطی درس هفدهم - دوخت بلوز آستین افتاده و سرشانه بندی. 1- پارچه را به اندازه 2/1 دور سینه به اضافه 20 سانت تا می زنیم. 2- از دولای بسته پارچه 7 سانت داخل و 9 سانت پایین رفته خط دور گردن جلو را رسم می کنیم. 3- از دولای بسته 2/1 دور سینه به اضافه 20 سانت به سمت چپ رفته از این نقطه 7 سانت پایین می رویم و خط سرشانه را می کنیم. 4- به اندازه قد بلوز به اضافه 5 سانت از سرشانه پایین می رویم «به موازات این نقطه». 5- از دولای بسته 4/1 دور باسن به اضافه 3 سانت به سمت چپ می رویم وخط پهلو را رسم می کنیم. 6- در روی خط پهلو بعد از شیب سرشا

ادامه مطلب ...
دوخت بلوز آستین کیمونو سرشانه جلو چین

سری جدیدآموزش خیاطی درس هیجدهم - دوخت بلوز آستین کیمونو سرشانه جلو چین. 1- برای پشت لباس پارچه را به اندازه 2/1 سرشانه به اضافه قد آستین دولا می کنیم. 2- از دولای بسته پارچه 7 سانت داخل و 4 سانت پایین رفته خط دور گردن پشت را رسم می کنیم. 3- از دولای بسته 2/1 سرشانه به اضافه قد آستین به سمت چپ می رویم. 7 تا 9 سانت برای شیب سرشانه پایین می رویم و خط سرشانه را می کشیم. از این نقطه برای دم آستین 20 سانت پایین می رویم و 2 سانت داخل لباس رفته خط دم آستین را رسم می کنیم. 4- به اندازه بلندی بلوز به اضافه 5 سانت از سرشانه پایین می رویم. 5- در پایی

دوخت بلوز کیمونو دوخت آستین کیمونو بلوز آستین کیمونو

ادامه مطلب ...
دوخت بلوز آستین کیمونو پفی

سری جدیدآموزش خیاطی درس نوزدهم - دوخت بلوز آستین کیمونو پفی. 1- پارچه را به اندازه 2/1 سرشانه به اضافه قد آستین تا می زنیم. 2- از دولای بسته پارچه 2/1 سرشانه به اضافه قد آستین به سمت چپ رفته 7 تا 9 سانت پایین می رویم و خط آستین را می کشیم. برای دم آستین 20 سانت پایین آمده، 2 سانت داخل می آییم و دم آستین را می کشیم. 3- از دولای بسته 2/1 سرشانه به اضافه یک سانت داخل، 11 سانت پایین می رویم. یک مستطیل به وجود می آید. این مستطیل را قیچی می کنیم. 4- از دولای بسته در پایین مستطیل برای جلو 8 سانت پایین و 8 سانت داخل رفته دور گردن جلو را می کشیم.

دوخت بلوز کیمونو دوخت آستین کیمونو بلوز آستین کیمونو

ادامه مطلب ...
دوخت بلوز آستین کیمونو بالاتنه کوتاه

سری جدیدآموزش خیاطی درس بیستم - دوخت بلوز آستین کیمونو بالاتنه کوتاه. 1- پارچه را به اندازه 2/1 سرشانه به اضافه قد آستین و به اضافه 10 سانت چین تا می زنیم. 2- از دولای بسته 10 سانت برای چین به سمت چپ می رویم و یک خط تا پایین لباس رسم می کنیم. 3- از دولای بسته بعد از چین 2/1 سرشانه به اضافه قد آستین به سمت چپ می رویم و 7 تا 9 سانت شیب می دهیم. از این نقطه 20 سانت پایین و 2 سانت داخل می آییم و دم آستین را می کشیم. 4- از دولای بسته بعد از سجاف 2/1 سرشانه به اضافه یک سانت به سمت چپ و 11 سانت به سمت پایین می رویم و این مستطیل را قیچی می کنیم. 5

دوخت بلوز آستین کوتاه دوخت بلوز کیمونو دوخت آستین کیمونو

ادامه مطلب ...
دوخت بلوز آستین کیمونو بالاتنه گرد

سری جدیدآموزش خیاطی درس بیست و یکم - دوخت بلوز آستین کیمونو بالاتنه گرد. 1- پارچه را به اندازه 2/1 سرشانه به اضافه قد آستین دلخواه و به اضافه 10 سانت چین تا می زنیم. 2- از دولای بسته 10 سانت برای چین به سمت چپ می رویم. 3- از دولای بسته بعد از 10 سانت 2/1 سرشانه به اضافه قد آستین به سمت چپ می رویم. 7 تا 9 سانت پایین می رویم. خط آستین را می کشیم 20 سانت پایین آمده 2 سانت داخل می رویم و دم آستین را می کشیم. 4- از دولای بسته بعد10سانت2/1سرشانه به اضافه یک سانت به سمت چپ می رویم. 5- از دولای بسته بعد از 10 سانت چین 6 سانت پایین می رویم و یک مست

دوخت بلوز کیمونو دوخت آستین کیمونو بلوز آستین کیمونو

ادامه مطلب ...
144- کت با 2برش و 2یقه

الگویه اولیه بالاتنه رو میکشیم. 2سانت روی همگرد براش در نظر میگیریم. نوک سینه رو 2سانت به سمت پهلو منتقل میکنیم. وقتی این انتقال و انجام میدیم طبق آموزشی که تو باز کردن الگوهای ژورنال دیدیم،باید ساسون سرشونه هم تغییر کنه و محل تلاقیش بشه نوک سینه ی جدید. بعد ساسون سرشانه رو میبندیم و برش عصایی رو طراحی میکنیم. این برش تا پایین لباس میاد. بازی این یقه روی خط کمر هستش و همونطور که میبینید به صورت دویقه رویهم طراحی شده. اول یقه ی کامل که تا کمر باز شده رو طراحی میکنیم. از سرشانه یقه گشاد نمیشه. درست از سرشانه یقه رو شروع میکنیم تا کمر به صورت یقه

برش کت برش یقه

ادامه مطلب ...

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه