آموزش دوخت لباس زنانه و دخترانه

23- دامن شلواری فون

از الگوی دامن شلواری راسته استفاده میکنیم. در جلو، روی خط کمر، فاصله ساسون و خط وسط جلو را نصف کرده و خطی به پایین عمود میکنیم. خطوطی از محل ساسون ها به پایین الگو میکشیم(در پشت و جلو). خط عمودی را برش میزنیم و ساسون ها را میبندیم . به این ترتیب اوازمان طبیعی میدهیم. خط عمود را در الگوی جلو از پایین برش زده و به اندازه ی اوازمان ساسون جلو به این خط نیز اوازمان میدهیم. برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, دامن, دامن شلواری.

دامن شلواری دامن فون دامن شلواری فون

ادامه مطلب ...
24-دامن راسته با پیلی گرد

از الگوی دامن راسته استفاده میکنیم. پشت دامن مانند دامن راسته است. در وسط پشت میتوان یک پلاکت کار کرد. جلوی دامن: خط پیلی را در وسط خط کمر مشخص میکنیم و ساسون را به این خط منتقل میکنیم. خط پیلی قیچی شده و ما بین آن 16 سانت برای پیلی اوازمان میدهیم. پیلی ها به سمن مرکز جلو تا میخورند. پیلی ها تا باسن بزرگ یا پایین تر دوخته میشوند. وسط جلو روی دولای بسته پارچه قرار میگیرد. پیلی ها از بالا تا حدود 15- 20 سانت با دو سر قائمی در ابتدا و انتها و کوک معمولی چرخ میشوند و بعد تا پایین با کوک درشت چرخ میکنیم. بعد هر دوقسمت پیلی را به طرف داخل آورده و محک

ادامه مطلب ...
25- دامن را سته با پیلی معکوس

از الگوی دامن راسته استفاده میکنیم. پشت دامن :. به خط وسط پشت 16 سانت اضافه میکنیم. وسط پشت را روی دولای بسته ی پارچه قرار میدهیم و برش میزنیم. پیلی ها به سمت پهلوها تا میخورند. جلوی دامن:. خط پیلی را وسط خط کمر مشخص کرده و خطی به پای دامن عمود میکنیم. خط پیلی را قیچی کرده و ما بین آن 32 سانت اضافه میکنیم. یک طرف پیلی را به سمت پهلو و طرف دیگرا را به سمت مرکز جلو تا میکنیم. زیپ در پهلوی چپ دوخته میشود. ** برای افراد شکم دار 12-15 سانت از کمر پایین آمده و برای افراد نرمال 15-20 سانت دوخته و برای طرح نیلوفری 40 تا 45 سانت دوخته میشود. برچسب‌ها: آ

دامن پیلی دامن پیلی معکوس

ادامه مطلب ...
26- دامن پلیسه

مقدار پارچه : 3برابر دور باسن + جای درز برای دوخت زیپ. این دامن را مستقیم روی پارچه کار میکنیم. در ابتدا به اندازه یک نیم پیلی جدا کرده و سپس مقدار پیلی را مشخص میکنیم. بعد از انتخاب هر پیلی، یک نیم پیلی در نظر میگیریم که در رو قرار میگیرد. در انتها نیز یک نیم پیلی در نظر میگیریم. مقدار ساسونها را داخل پیلی ها تقسیم میکنیم (اختلاف یک چهارم دور باسن با یک چهارم دور کمر =مقدار ساسونها). پیلی ها را اتو کرده و با کوک میخوابانیم و پس از دوخت کمر دامن کوک ها را باز میکنیم. میتوان پیلی ها را تا حدی به صورت رو کار بدوزیم (10 تا 15 سانت). برچسب‌ها: آموز

دامن پلیسه

ادامه مطلب ...
27- دامن یوک دار

از خط پهلو در کمر 8سانت پایین آمده و از وسط جلو نیز 15 سانت از خط کمر پایین می آییم. قد ساسون را تا برش بلند کرده و پس از جدا شدن تکه برش روی الگو بسته می شود. از این برش ،خط وسط جلو روی دولای بسته پارچه قرار میگیرد و 2عدد برش زده میشود. در قسمت پایین الگو ابتدا در وسط جلو یک پیلی دوقلو(معکوس) قرار داده میشود. با فاصله 8سانت از پیلی دوقلو میتوان 2-3 عدد پیلی یک طرفه قرار داده. ( برای هر پیلی گرد یا یک طرفه 16 سانت و برای فاصله پیلی ها 6-8 سانت انتخاب میکنیم. پارچه برای ایجاد پیلی ها باید به اندازه ی بلندترین قد برش تهیه شود. پس از دوخت پیلی ها

دامن یوک دار

ادامه مطلب ...
28- دامن یوک دار با پلیسه

** پشت این دامن میتواند ساده باشد یا تکرار مدل جلو. چون دامن قرینه نیست باید از یک الگوی جلوی کامل استفاده کرد. از پهلو در سمت راست ،از کمر 8سانت پایین آمده و قد ساسون را تا 15 سانت بلند میکنیم و برش را به نوک ساسون میرسانیم. از ئسط جلو نیز 8سانت پایین آمده ، برش را به 8سانت میرسانیم. از پهلوی چپ 20 -22 سلنت از خط کمر پایین آمده و از 8سانت وسط جلو به این نقطه میرسانیم. ساسونها روی الگو پس از جدا کردن تکه ی برش از قسمت پایین الگو، بسته میشوند. از برش بالا دو عدد برش میزنیم. تکه پایین دامن به این ترتیب پلیسه میشود:. پارچه ای به اندازه ی بلندترین

دامن یوک دار دامن پلیسه دامن پلیسه دار

ادامه مطلب ...
29- دامن یوک دار با پیلی معکوس (دوقلو)

چون مدل قرینه است میتوان از نصف الگوی جلو استفاده کرد. در وسط جلو از خط کمر 8سانت پایین آمده و قد ساسون را نیز تا 15 سانت بلند کرده و خط برش را به نوک ساسون وصل میکنیم. از خط پهلو نیز 8 سانت پایین آمده و از انتهای ساسون به این نقطه ،خطی رسم میکنیم. از انتهای ساسون ، خط صافی به پای دامن میکشیم و این خط را قیچی کرده و داخل ساسون را خالی میکنیم. ما بین خطوط برش 32 سانت اوازمان می دهیم. اوازمان را بسته و خط برش بالا را مجددا اصلاح میکنیم. وسط جلو در تکه ی بالا و پایین روی دولای بسته قرار میگیرد و از تکه ی بالا 2عدد برش زده می شود. پشت میتوان ساده ب

دامن یوک دار دامن پیلی دار دامن پیلی دوقلو

ادامه مطلب ...
30- برش عمودی

از انتهای ساسون خط صافی به طرف پایین الگو میکشیم. این خط را قیچی زده و داخل ساسون را خالی میکنیم. الگو به دو تکه تقسیم میشود. وسط جلو روی دولای بسته ی پارچه قرار گرفته و برش میخورد. تکه ی شماره 2 روی دولای باز پارچه برش میخورد. تکه شماره 2 طرفین تکه شماره 1 دوخته میشود. پشت میتواند ساده باشد یا تکرار مدل جلو. برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, دامن, دامن برش دار.

برش عمودی

ادامه مطلب ...
31- برش منحنی

از انتهای ساسون خط صافی به طرف پایین الگو رسم کرده. خط باسن کوچک را روی الگو مشخص کرده و 2سانت از این خط روی خط پهلو با��ا میرویم و از این نقطه برش منحنی را به خط صافی که از پایین الگو کشیده ایم می رسانیم (باسن کوچک=خط بین کمر و باسن بزرگ). قد ساسون را بلند کرده و به برش منحنی میرسانیم . سپس ساسون را روی الگو میبندیم. الگو از خط برش منحنی دو تکه میشود. تکه شماره 1 روی دولای بسته پارچه قرار گرفته و برش میخورد. تکه شماره 2روی دولای باز پارچه است. **برای به دست آوردن نقاط موازنه ، دوخط اریب روی برش منحنی میکشیم تا هنگام دوخت از این نقاط استفاده کنی

ادامه مطلب ...
32- برش عمودی با چاک روی پا

چون مدل قرینه نیست از الگوی جلوی کامل استفاده میکنیم. از انتهای یکی از ساسون ها خط صافی به پایین الگو میکشیم . این ساسون را قیچی کرده و داخل ساسون را خالی میکنیم. الگو دو قسمت شده از هر تکه روی یک لایه پارچه برش میزنیم. روی این برش میتوان چاک پهلو به پهلو یا رویهمگرد و یا پیلی دوقلو قرار داد. پشت مانن دامن راسته است. مقدار باز بودن چاک روی پا:. اگر دامن ماکسی باشد 40سانت و اگر میدی باشد 20 سانت و اگر بالای زانو باشد 5-7 سانت. برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, دامن, دامن برش دار.

برش عمودی چاک پا

ادامه مطلب ...
33- دامن لنگی-ساده ، اسکاتلندی، حلزونی

مقدار پارچه: 2قد با عرض 150. از الگوی دامن راسته استفاده میشود و پشت دامن ساده است. وسط پشت روی دولای بسته پارچه قرار میگیرد. به خط وسط جبلو به اندازه یک چهارم دورکمر و یا یک چهارم دور کمر منهای 5 سانت اضافه میکنیم. اگر بخواهیم لنگی کاملا در خط کمر نباشد ، 5سانت کم میکنیم. برای مدل شماره 1 جلوی دامن در قسمت رو را هلال میکنیم و از این جلو 2عدد برش میزنیم. در الگوی جلوی دامن در قسمت زیرین سمت چپ یک ساسون 2سانتی روی خط باسن میگیریم تا لبه ی زیرین کوتاه تر شود و خودش را نیاندازدو یا اینکه از پای دامن 2سانت را کوتاه میکنیم. برای مدل شماره 2 میتوان ل

دامن اسکاتلندی دامن حلزونی

ادامه مطلب ...
34- دامن اسپانیولی

شماره 1. مقدار پارچه 2. 5 متر با عرض 150. دور باسن+20 سانت برای طبقه بالا و برای دیگر طبقات ، هر طبقه باید دوبرابر طبقه بالایی خودش باشد. قد دامن تقسیم بر تعداد طبقات+3سانت جای دوخت میباشد و تنها طبقه اول برای کمر 10 سانت از قد اضافه دارد. تخمین میزان پارچه:قد هر طبقه ضرب در تعداد تکه های طبقات +10سانت برای کمر. شماره 2. اگر بخواهیم طبقات بهم دوخته نشودو جدا از هم باشد باید یک تکه پارچه آستری به گشادی طبقه اول و قد آن طبقه پایین باشد. طبقه ها را به آستری طوری وصل میکنیم که طبقه بالایی چند سانتی (5سانت) روی طبقه پایینی خود را بپوشاند. ** چین تما

دامن اسپانیولی

ادامه مطلب ...
35- دامن دنباله دار

از الگوی اولیه استفاده کرده و قد آن را تا لبه ی زمین بلند میکنیم. به انتهای لب دامن در وسط پشت 20-35 سانت برای دنباله اضافه میکنیم. خط لبه الگوی جلوی دامن را نصف میکنیم و از خط پهلوی جلو و پشت، یک دوم مقدار دنباله پایین می آییم و از وسط پشت در دنباله به این نقطه به شکل منحنی وصل میکنیم و سپس به ، یک دوم جلوی دامن. از وسط پشت به اندازه ی یک دوم قد دامن و از وسط جلو نیز به اندازه ای که در پشت بالا رفته ایم ، بالا میرویم و این دو نقطه را مانند دنباله به یکدیگر وصل میکنیم. این تکه را از الگو جدا کرده و به 5قسمت مساوی تقسیم میکنیم و از پایین به طرف

دامن دنباله دار دامن های دنباله دار

ادامه مطلب ...
فایل وورد آموزش دامن ها

تمام دامن هایی که تا امروز آموزششو نوشتم تو این فایل وورد هست همراه با همون عکسا. اگه سوالی داشتین در خدمتم. موفق باشید. فایل وورد آموزش خیاطی -دامن ها. برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, دامن, دانلود.

ادامه مطلب ...
یک مدل دامن فانتزی

این مدل دامن فانتزی هستش و فکر میکنم برای بچه ها هم مناسب باشه. البته بستگی به جنس پارچه داره. اگر پارچه کمی آهار داشته باشه خیلی بهتره. کلا چهار قسمت داره که بهم وصل میشن. فقط قسمت پشت لای درز وسط پشت قرار گرفته و بقیه از کمر متصل شدن. با اینحال میشه از بالای کمر تا یه حدی پایین تر اومد و از روی همون قسمتی که نوار اریب رنگ مخالف دوخته شده چرخ کرد تا خیلی جدا نیافته از هم. هر قسمت هم تا وسط قسمت بعدا ادامه داره. برای اینکه اندازه هر قسمت دستتون بیاد بهتر اینه که دور کمر تقسیم بر 2 بشه و کمر هر قسمت اندازه ی نصف کمر در نظر گرفته بشه. پایین دامن

یک مدل دامن فانتزی مدل دامن فانتزی مدل دامن های فانتزی

ادامه مطلب ...
دامن هندی

به درخواست یه دوست عزیزی این پست و گذاشتم. این دامنها دامن کلوش هستند و از الگوی یک کلوش درست میشن که میتونید تو قسمت دامنها ببینین مدل برش زدنشو. تنها تفاوتی که با اون دامنایی که آموزش دادم داره اینه که اونا کمر دوزی شدن و زیپ و دکمه میخورن اما این چون کش دوزی شده باید حداقل 6-7 سانت به اندازه ی نهایی دور کمر اضافه بشه. اگه بخواین چین بیشتری بخوره هم میتونید این مقدار و بیشتر کنین. بعد از قسمت بالای دامن قبل از برش حدود 10 سانت اضافه تر در نظر بگیرین تا کش دوزی بشه برای کمرش. میتونی خیلی راحت یه دور کمر و چرخ کنی دولا و بعد کش رو از داخلش رد ک

دامن هندی

ادامه مطلب ...
120- دامن بلند چین دار

برای دوخت این دامن نیازی به کشیدن الگو نیست. اندازه ی گشادی دامن 1. 5 برابر دور باسن هست. یعنی اگر دور باسن مثلا 100 باشه نصف این مقدار رو بهش اضافه میکنیم: 100 (دور باسن) + 50 (نصف دور باسن) = عرض مورد نیاز برای پارچه. قد دامن هم دلخواه هست اگر میخواید همینقدر روی زمین بخوره از کمر اندازه بزنید تا پاشنه ی پا و حدود 5 سانت بهش اضافه کنید. یا اینکه برای اطمینان با متر اندازه بزنید که چقدر میخواید روی زمین باشه. بهتره که از پارچه های لخت و ریزش دار استفاده بشه تا زیباتر بشه. دور کمر و به چین کش میکنید تا به اندازه ی دور کمر خودتون برسه. به این صو

دامن بلند دامن چین دار چین دامن

ادامه مطلب ...
پیراهن مجلسی

در این شماره برای شما عزیزان یک پیراهن عروس ساده و شیک با یقه هالتری در نظر گرفته ایم که امیدواریم به راحتی بتوانید الگوی آن را آماده نموده و دوخت بزنید. مرحه اول:درست کردن الگوی اولیه جلوی بالاتنه:. 1-از الگوی اولیه بالاتنه مولر، متریک و یا گرلاوین استفاده کنید. 2-پنس سرشانه را 5/1 برابر کرده و روی الگو ببندید. 3-بازی دکلته لباس را مانند مدل مشخص کنید و یک پنس لقی 7/0 سانتی متر در جلوی یقه بگیرید. 4-یقه را از کنار سرشانه 5/0 سانتی متر گشاد کنید نقطه A به دست می آید. 5-از نقطه A (5-4) سانتی متر داخل شوید. (نقطه B). 6-از زیر حلقه آستین نقطه C ن

ادامه مطلب ...
پیراهن مجلسی

لباس عروس. در این شماره برای شما عزیزان یک لباس عروس زیبا همراه با آستین کوتاه در سرشانه در نظر گرفته ایم که امیدواریم بتوانید الگو و مراحل دوخت آن را به راحتی انجام دهید در ضمن از این مدل لباس با پارچه های رنگی می توانید برای لباس شب استفاده کنید. یک نکته: بسیاری از خوانندگان محترم مجله کوک از من سوال می‏کنند که بعضی از مدل ها بسیار پیچیده و برای درست کردن آنها دچار مشکل می شوند، در اینجا لازم می‏دانم به این نکته اشاره کنم که اینگونه مدلها برای راحتی بیشتر می بایست از الگوساز حجمی (مولاژ) استفاده نمود، چون با روش مولاژ می‏توان بسیاری از مدلها

ادامه مطلب ...
پیراهن مجلسی

در این شماره برای شما عزیزان یک پیراهن مجلسی زیبا در نظر گرفته‌ایم که از مدل رومی الهام گرفته شده و امیدواریم از آن در مجالس خود استفاده کنید. پارچه مورد نیاز. پارچه ساتن براق عرض ض150 سانتی‌متر: 4 متر. پارچه آستری بونژه عرض 150 سانتی‌متر: 3 متر. مرحله اول: الگوی جلوی بالاتنه. 1-از الگوی اولیه بالاتنه گرلاوین، مولر، متریک استفاده کنید. 2- پنس سرشانه لباس را 2 برابر کنید. 3- پنس کنفورماسیون را به داخل برش از سرشانه انتقال دهید. 4- دکلته یا (بازی لباس) را طبق شکل و مدل طراحی کنید. 5- پنس لقی به میزان 7% در قسمت جلوی الگو رسم کنید. 6- از خط باسن ب

ادامه مطلب ...

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه