نوشته‌هایی با برچسب "اندازه گیری"

جدول اندازه گیری 34-40 جدول اندازه گیری 34-40

۴۰۳۸۳۶۳۴اندازه ها۹۲۸۸۸۶۸۰سینه۷۲۶۸۶۴۶۰کمر ۹۷۹۳۸۹ ۸۵باسن۳۵. ۴۳۴. ۴۳۲. ۴۳۲. ۴کارور پشت۳۲. ۶۳۲. ۴۳۱. ۲۳۰کارور جلو۱۲. ۵۱۲. ۲۵۱۲۱۱. ۷۵سرشانه۳۸۳۷۳۶۳۵گردن۷. ۶۷۶. ۴۵. ۸پهنای ساسون۲۹. ۶۲۸. ۴۲۷. ۲۲۶بازو۱۶. ۵۱۶۱۵. ۵۱۵مچ دست۲۴. ۵۲۴۲۳. ۵۲۳مچ پا۲۱. ۵۲۱۲۰. ۵۲۰ساق پا۴۰. ۵۴۰۳۹. ۵۳۹بالاتنه پشت۴۰. ۵۴۰۳۹. ۵۳۹بالاتنه جلو ۲۱. ۵۲۱۲۰. ۵۲۰بلندی کف حلقه(گودی حلقه آستین) ۵۹۵۸. ۵۵۸۵۷. ۵بلندی زانو۲۰. ۹۲۰. ۶۲۰. ۳۲۰بلندی باسن۱۰۵۱۰۴۱۰۳۱۰۲از کمر تا زمین۲۸. ۷۲۸۲۷. ۳۲۶. ۶برامدگی ران(بلندی فاق)۵۹۵۸. ۴۵۷. ۸۵۷. ۲بلندی آستین۵۳۵۲. ۴۵۱. ۸۵۱. ۲بلندی آستین در پارچه کشی۲۱. ۵۲۱. ۵۲۱۲۱انداز

جدول اندازه گیری 42-48 جدول اندازه گیری 42-48

۴۸۴۶۴۴۴۲اندازه ها۱۱۲۱۰۷۱۰۲۹۷سینه۹۲۸۷۸۲۷۷کمر ۱۱۷۱۱۲۱۰۷۱۰۲باسن۴۰. ۲۳۹۳۷. ۸۳۶. ۶کارور پشت۳۹. ۵۳۸۳۶. ۵۳۵کارور جلو۱۳. ۷۱۳. ۴۱۳. ۱۱۲. ۸سرشانه۴۲. ۸۴۱. ۶۴۰. ۴۳۹. ۲گردن۱۰۹. ۴۸. ۸۸. ۲پهنای ساسون۳۶۳۴. ۴۳۲. ۸۳۱بازو۱۸. ۵۱۸۱۷. ۵۱۷مچ دست۲۶. ۲۲۶. ۳۲۵. ۷۲۵. ۱مچ پا۲۳. ۹۲۳. ۳۲۲. ۷۲۲. ۱ساق پا۴۲. ۵۴۲۴۱. ۵۴۱بالاتنه پشت۴۳. ۷۴۲. ۹۴۲. ۱۴۱. ۲بالاتنه جلو ۲۳. ۵۲۳۲۲. ۵۲۲بلندی کف حلقه(گودی حلقه آستین) ۶۱۶۰. ۵۶۰۵۹. ۵بلندی زانو۲۲. ۱۲۱. ۸۲۱. ۵۲۱. ۲بلندی باسن۱۰۹۱۰۸۱۰۷۱۰۶از کمر تا زمین۳۱. ۵۳۰. ۸۳۰. ۱۲۹. ۴برامدگی ران(بلندی فاق)۶۱۶۰. ۵۶۰۵۹. ۵بلندی آستین۵۵۵۴. ۵۵۴۵۳. ۵بلندی آستین در

جدول اندازه گیری 50-56 جدول اندازه گیری 50-56

۵۶۵۴۵۲۵۰اندازه ها۱۳۲۱۲۷۱۲۲۱۱۷سینه۱۱۲۱۰۷۱۰۲۹۷کمر ۱۲۷۱۳۲۱۲۷۱۲۲باسن۴۵۴۳. ۸۴۲. ۶۴۱. ۴کارور پشت۴۵. ۵۴۴۴۲. ۵۴۱کارور جلو۱۴. ۹۱۴. ۶۱۴. ۳۱۴سرشانه۴۷. ۶۴۶. ۴۴۵. ۲۴۴گردن۱۲. ۴۱۱. ۸۱۱. ۲۱۰. ۶پهنای ساسون۴۳. ۲۴۱. ۴۳۹. ۶۳۷. ۸بازو۲۰. ۵۲۰۱۹. ۵۱۹مچ دست۲۹. ۳۲۸. ۷۲۸. ۱۲۷. ۵مچ پا۲۶. ۳۲۵. ۷۲۵. ۱۲۴. ۵ساق پا۴۳. ۶۴۳. ۴۴۳. ۲۴۳بالاتنه پشت۴۶۵۴. ۵۴۵۴۴. ۵بالاتنه جلو ۲۶. ۳۲۵. ۶۲۴. ۹۲۴. ۲بلندی کف حلقه(گودی حلقه آستین) ۶۲۶۱. ۷۵۶۱. ۵۶۱. ۲۵بلندی زانو۲۲. ۹۲۲. ۷۲۲. ۵۲۲. ۳بلندی باسن۱۱۱۱۱۰. ۵۱۱۰۱۰۹. ۵از کمر تا زمین۳۵. ۵۳۴. ۵۳۳. ۵۳۲. ۵برامدگی ران(بلندی فاق)۶۱. ۸۶۱. ۶۶۱. ۴۶۱. ۲بلندی آست

اندازه گیری بالاتنه اندازه گیری بالاتنه

اساس بالاتنه به روش گرلاوین. مهمترین عامل در برش و دوخت هر نوع لباس،اندازهگیری صحیح میباشد. قبل از شروع کار،لباس زیر مناسبی به تن کنید،که بعدها نیز در زیر. لباسهای مختلف به تن خواهید نمود. زیرا تعویض نوع لباس زیر،باعث تغییر. فرم اندام خواهد شد،واز طرفی لباس زیر یکسره(زیر پوش)کار اندازه گیری را به مراتب آسان تر می نماید. ابتدا نام فرد مورد نظر ونیز تاریخ روز را در دفتر یادداشت کنید. نوار باریکی را. دور کمر شخص مورد نظر،طوری محکم بگیرید که فرورفتگی کمر به خوبی. مشخص گردد. سپس آن را نسبتاً تنگ،در محل تعیین شده ببندید واندازه ها به ترتیب زیر گرفته

اندازه گیری دامن اندازه گیری دامن

اندازه‌های لازم برای الگوی دامن:. دور کمر. دور باسن. قد باسن. قد دامن. نحوه اندازه‌گیری:. ابتدا نوار باریکی دور کمر شخص ببندید (شخصی که اندازه‌گیری می‌شود باید لباس نازک پوشیده باشد تا اندازه‌گیری دقیق شود. ). متر را دور کمر روی نوار حلقه کرده و بطوریکه دو انگشت پشت متر قرار گرفته کمر را اندازه می‌گیریم. سپس برای دور باسن متر را دور باسن روی برجسته‌ترین نقطه باسن حلقه می‌کنیم و اندازه می‌زنیم. نکته:. افرادی که دارای شکم بزرگ هستند برای دور باسن متر در قسمت جلو تا روی ناف باید اندازه‌گیری شود. همچنین هنگام اندازه‌گیری دو انگشت بسته باید زیر متر

40- طریقه اندازه گیری و اندازه های مورد نیاز بالاتنه 40- طریقه اندازه گیری و اندازه های مورد نیاز بالاتنه

دور. گردن= سر. متر را درست روی گودی گردن در لو قرار میدهیم و دور گردن متر را میچرخانیم و دو سر. را بهم میرسانیم. دور. سینه= خطی. فرض میکنیم که از نوک سینه ها و برجسته ترین قسمت سینه ها عبور میکند . متر را. دورتا دور سینه ها (از پشت ) رد میکنیم . در وقتی دو سر اندازه گیری متر بهم رسید. 4انگشت دست را به صورت خوابیده روی بدن. زیر متر قرار میدهیم تا خیلی تنگ نشود. ولی خیلی هم شل نباید متر را گرفت. دور. کمر=گودترین. قسمت کمر را با نخ یا پُرسِله میبندیم. دورتا دور این قسمت دور کمر است. با 4انگشت. زیر متر در انتهای قسمت اندازه گیری. دور. باسن=متر را.

اصول اندازه گیری اصول اندازه گیری

روش اندازه گیری بالا تنه. ۱-کمر:نواری به دور گودترین قسمت بدن به طور عادی ببندین و این را اندازه بگیرین. (این نوار کمک میکنه خیلی راحت تر اندازه گیری کنین). ۲-سینه:برجسته ترین قسمت سینه را اندازه بگیرین. متر در جلو یا پشت خط سینه حالت افتادگی یا کشش نداشته باشد. ۳-باسن: پهن ترین و برجسته ترین قسمت بدن در پایین خط کمر را اندازه بگیرین. متر حالت کشش یا افتادگی نداشته باشد. ۴-بالا تنه پشت: در قسمت پشت بدن از مهره ی بر جسته ی گردن تا خط کمر. (همون بندی که بسته بودین)را اندازه بگیرین. ۵-بالا تنه جلو:از سر شانه تا خط کمر را به طوری که متر از روی برجس

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه