نوشته‌هایی با برچسب "انواع کمر دامن"

انواع کمر های دامن انواع کمر های دامن

۱-کمر بند راست:. این کمر بند روی خط کمر قرار میگیرد. عرض آن ۵/۲تا ۸ سانتیمتر می باشد. برای رسم الگو مستطیلی به طور دور کمر عرض دو برابر پهنای مورد نظر برای. کمر رسم کنید. در سمت چپ الگو ۳ سانتیمتر برای روی هم آمدن (پایه دکمه)اضافه کنید. خط وسط جلو و خط وسط پشت و خط پهلو را روی الگو مشخص کنید. خط تا را در عرض الگو مشخص کنید. *الگو در راه (طول) پارچه قرار میگیرد و به اندازه عرض کمر +۱سانتیمتر. لایی می شود. در صورتی که از پارچه بیراه (عرض) استفاده می شود لازم است تما کمر. لایی شود. ** در روی پارچه ۱ سانتیمتر برای الگو اضافه درز در نظر گرفته شود.

انواع کمر های دامن انواع کمر های دامن

۱-کمر بند راست:. این کمر بند روی خط کمر قرار میگیرد. عرض آن ۵/۲تا ۸ سانتیمتر می باشدبرای رسم الگو مستطیلی به طور دور کمر عرض دو برابر پهنای مورد نظر برای کمر رسم کنیددر سمت چپ الگو ۳ سانتیمتر برای روی هم آمدن (پایه دکمه)اضافه کنید. خط وسط جلو و خط وسط پشت و خط پهلو را روی الگو مشخص کنیدخط تا را در عرض الگو مشخص کنید*الگو در راه (طول) پارچه قرار میگیرد و به اندازه عرض کمر +۱سانتیمتر لایی می شوددر صورتی که از پارچه بیراه (عرض) استفاده می شود لازم است تما کمر لایی شود. ** در روی پارچه ۱ سانتیمتر برای الگو اضافه درز در نظر گرفته شود. ۲-کمربند منح

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه