نوشته‌هایی با برچسب "جدول اندازه گیری"

جدول اندازه گیری 34-40 جدول اندازه گیری 34-40

۴۰۳۸۳۶۳۴اندازه ها۹۲۸۸۸۶۸۰سینه۷۲۶۸۶۴۶۰کمر ۹۷۹۳۸۹ ۸۵باسن۳۵. ۴۳۴. ۴۳۲. ۴۳۲. ۴کارور پشت۳۲. ۶۳۲. ۴۳۱. ۲۳۰کارور جلو۱۲. ۵۱۲. ۲۵۱۲۱۱. ۷۵سرشانه۳۸۳۷۳۶۳۵گردن۷. ۶۷۶. ۴۵. ۸پهنای ساسون۲۹. ۶۲۸. ۴۲۷. ۲۲۶بازو۱۶. ۵۱۶۱۵. ۵۱۵مچ دست۲۴. ۵۲۴۲۳. ۵۲۳مچ پا۲۱. ۵۲۱۲۰. ۵۲۰ساق پا۴۰. ۵۴۰۳۹. ۵۳۹بالاتنه پشت۴۰. ۵۴۰۳۹. ۵۳۹بالاتنه جلو ۲۱. ۵۲۱۲۰. ۵۲۰بلندی کف حلقه(گودی حلقه آستین) ۵۹۵۸. ۵۵۸۵۷. ۵بلندی زانو۲۰. ۹۲۰. ۶۲۰. ۳۲۰بلندی باسن۱۰۵۱۰۴۱۰۳۱۰۲از کمر تا زمین۲۸. ۷۲۸۲۷. ۳۲۶. ۶برامدگی ران(بلندی فاق)۵۹۵۸. ۴۵۷. ۸۵۷. ۲بلندی آستین۵۳۵۲. ۴۵۱. ۸۵۱. ۲بلندی آستین در پارچه کشی۲۱. ۵۲۱. ۵۲۱۲۱انداز

جدول اندازه گیری 42-48 جدول اندازه گیری 42-48

۴۸۴۶۴۴۴۲اندازه ها۱۱۲۱۰۷۱۰۲۹۷سینه۹۲۸۷۸۲۷۷کمر ۱۱۷۱۱۲۱۰۷۱۰۲باسن۴۰. ۲۳۹۳۷. ۸۳۶. ۶کارور پشت۳۹. ۵۳۸۳۶. ۵۳۵کارور جلو۱۳. ۷۱۳. ۴۱۳. ۱۱۲. ۸سرشانه۴۲. ۸۴۱. ۶۴۰. ۴۳۹. ۲گردن۱۰۹. ۴۸. ۸۸. ۲پهنای ساسون۳۶۳۴. ۴۳۲. ۸۳۱بازو۱۸. ۵۱۸۱۷. ۵۱۷مچ دست۲۶. ۲۲۶. ۳۲۵. ۷۲۵. ۱مچ پا۲۳. ۹۲۳. ۳۲۲. ۷۲۲. ۱ساق پا۴۲. ۵۴۲۴۱. ۵۴۱بالاتنه پشت۴۳. ۷۴۲. ۹۴۲. ۱۴۱. ۲بالاتنه جلو ۲۳. ۵۲۳۲۲. ۵۲۲بلندی کف حلقه(گودی حلقه آستین) ۶۱۶۰. ۵۶۰۵۹. ۵بلندی زانو۲۲. ۱۲۱. ۸۲۱. ۵۲۱. ۲بلندی باسن۱۰۹۱۰۸۱۰۷۱۰۶از کمر تا زمین۳۱. ۵۳۰. ۸۳۰. ۱۲۹. ۴برامدگی ران(بلندی فاق)۶۱۶۰. ۵۶۰۵۹. ۵بلندی آستین۵۵۵۴. ۵۵۴۵۳. ۵بلندی آستین در

جدول اندازه گیری 50-56 جدول اندازه گیری 50-56

۵۶۵۴۵۲۵۰اندازه ها۱۳۲۱۲۷۱۲۲۱۱۷سینه۱۱۲۱۰۷۱۰۲۹۷کمر ۱۲۷۱۳۲۱۲۷۱۲۲باسن۴۵۴۳. ۸۴۲. ۶۴۱. ۴کارور پشت۴۵. ۵۴۴۴۲. ۵۴۱کارور جلو۱۴. ۹۱۴. ۶۱۴. ۳۱۴سرشانه۴۷. ۶۴۶. ۴۴۵. ۲۴۴گردن۱۲. ۴۱۱. ۸۱۱. ۲۱۰. ۶پهنای ساسون۴۳. ۲۴۱. ۴۳۹. ۶۳۷. ۸بازو۲۰. ۵۲۰۱۹. ۵۱۹مچ دست۲۹. ۳۲۸. ۷۲۸. ۱۲۷. ۵مچ پا۲۶. ۳۲۵. ۷۲۵. ۱۲۴. ۵ساق پا۴۳. ۶۴۳. ۴۴۳. ۲۴۳بالاتنه پشت۴۶۵۴. ۵۴۵۴۴. ۵بالاتنه جلو ۲۶. ۳۲۵. ۶۲۴. ۹۲۴. ۲بلندی کف حلقه(گودی حلقه آستین) ۶۲۶۱. ۷۵۶۱. ۵۶۱. ۲۵بلندی زانو۲۲. ۹۲۲. ۷۲۲. ۵۲۲. ۳بلندی باسن۱۱۱۱۱۰. ۵۱۱۰۱۰۹. ۵از کمر تا زمین۳۵. ۵۳۴. ۵۳۳. ۵۳۲. ۵برامدگی ران(بلندی فاق)۶۱. ۸۶۱. ۶۶۱. ۴۶۱. ۲بلندی آست

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه