نوشته‌هایی با برچسب "یقه گره ای"

141- یقه گره ای 141- یقه گره ای

الگوی اولیه را میکشیم. برای اندام متناسب،خط سینه را ،خط کف حلقه در نظر میگیریم ولی برای اندام درشت، فاصله و طول سینه را در نظر گرفته تا نوک سینه به دست آید و آنجا خط سینه میشود. بین خط سینه تا خط کمر را به 4قسمت تقسیم میکنیم(برای اندام درشت خط دوم به اندازه ی فاصله زیر سینه-1 از خط اول پایین تر است)و بقیه خطوط را با همین اندازه رسم میکنیم. خط کمر را به اندازه خودش ادامه میدهیم و از الگو خارج میشویم" آ - ب = پ- ب". از خط (پ) به خط 2 وصل میکنیم. از نقطه ی (د) به پهلو در خط 3 وصل میکنیم=برای سینه های بزرگ فاصله ی (آ-د =د2 )باشد. روی نقطه ی (پ) خطی

141- یقه گره ای 141- یقه گره ای

الگوی اولیه را میکشیمبرای اندام متناسب،خط سینه را ،خط کف حلقه در نظر میگیریم ولی برای اندام درشت، فاصله و طول سینه را در نظر گرفته تا نوک سینه به دست آید و آنجا خط سینه میشودبین خط سینه تا خط کمر را به 4قسمت تقسیم میکنیم(برای اندام درشت خط دوم به اندازه ی فاصله زیر سینه-1 از خط اول پایین تر است)و بقیه خطوط را با همین اندازه رسم میکنیم. خط کمر را به اندازه خودش ادامه میدهیم و از الگو خارج میشویم" آ - ب = پ- ب" از خط (پ) به خط 2 وصل میکنیماز نقطه ی (د) به پهلو در خط 3 وصل میکنیم=برای سینه های بزرگ فاصله ی (آ-د =د2 )باشدروی نقطه ی (پ) خطی عمود میک

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه